2. Ljetopisa 21

6. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 21”.

 

1 I Jošafat počinu kod svojih otaca i bî sahranjen s ocima svojim u Davidovu gradu. Potom se namjesto njega zakralji sin mu Jehoram. 2 A imao je on šestoricu braće, sinova Jošafatovih: Azarju i Jehiela i Zahariju i Azarjahua i Mihaela i Šefatju. Svi ovi bili su sinovi Jošafata, kralja Izraelova. 3 I dade im otac njihov mnoge darove u srebru i zlatu i dragocjenostima, zajedno s tvrdim gradovima u Judi; ali kraljevstvo preda Jehoramu jer je on bio prvorođenac. 4 No kad Jehoram stade nad kraljevstvo oca svojega i učvrsti se, mačem pobi svu svoju braću, a i neke od knezova Izraelovih. 5 Jehoram je bio u dobi od trideset i dvije godine kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu osam godina. 6 I hodio je putem kraljeva Izraelovih, kao što je činio i dom Ahabov (jer mu je kći Ahabova bila žena). I radio je što je zlo u očima Gospodnjim. 7 Ipak Gospod ne htjede zatrti dom Davidov zbog saveza što ga je sklopio s Davidom i što bijaše obrekao da će dati svjetiljku njemu i sinovima njegovim zauvijek. 8 Za njegovih dana Edom se odmetnu ispod Judine vlasti i postavi kralja nad sobom. 9 Zato Jehoram prijeđe sa svojim knezovima i sa svim bojnim kolima sa sobom. I ustade noću i potuče Edomce koji su opkolili njega i zapovjednike bojnih kola. 10 Ipak se Edom odmetnu ispod Judine vlasti sve do današnjega dana. U isto doba odmetnu se i Libna ispod njegove vlasti, jer je ostavio Gospoda, Boga svojih otaca. 11 Načinio je on i uzvišice po Judinim gorama te naveo na blud stanovnike Jeruzalema i zaveo Judu. 12 Tada mu stiže pismo od proroka Ilije govoreći: »Ovako veli Gospod, Bog tvojega oca Davida: ‘Budući da nisi hodio putovima Jošafata, oca svojega, ni putovima Ase, kralja Judina, 13 nego si hodio putem kraljeva Izraelo­vih te Judu i stanovnike Jeruzalema navodio na blud, kao što se dom Ahabov odavao bludništvu, a uz to si pobio svoju braću, dom oca svojega, koji bijahu bolji od tebe, 14 evo, Gospod će velikom pošašću udariti tvoj puk, i sinove tvoje i žene tvoje i sav tvoj imetak. 15 A ti ćeš bolovati od teške boljetice, od bolesti utrobe svoje, sve dok ti od bolesti drob ne bude dan za danom izlazio.’«16 Onda Gospod na Jehorama potaknu duh Filistejcima i Arapima koji bijahu pokraj Etiopljanâ. 17 I pođoše oni na Judu, i slomiše ga; i porobiše sva dobra što se nađoše u kraljevu dvoru, pa i njegove sinove i žene njegove, te mu ne osta nijedan sin osim Joahaza, najmlađega od njegovih sinova. 18 I poslije svega toga udari ga Gospod po utrobi njegovoj neizlječivom bolešću. 19 I dogodi se nakon nekog vremena, po isteku dvije godine, da mu zbog bolesti njegove izađe drob te umrije u strašnim bolovima. I njegov mu puk ne priredi ognja, kao što se priređivaooganj ocima njegovim. 20 Bio je u dobi od trideset i dvije godine kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu osam godina. Otišao je a da nitko nije požalio za njim. I sahraniše ga u Davidovu gradu, ali ne u grobovima kraljeva.