2. Ljetopisa 22

7. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 22”.

 

1 Tada stanovnici Jeruzalema zakraljiše namjesto njega najmlađeg mu sina Ahazju, jer je sve starije pobila četa koja je s Arapima ušla u tabor. Tako se zakraljio Ahazja, sin Jehorama, kralja Judina. 2 Ahazja je bio u dobi od četrdeset i dvije godine kad se zakraljio, a kraljevao je u Jeruzalemu jednu godinu. Materi njegovoj ime pak bijaše Atalija; bila je kći Omrijeva. 3 I on je hodio putovima doma Ahabova, jer ga je mati njegova svjetovala da postupa zlo. 4 I činio je što je zlo u očima Gospodnjim, kao dom Ahabov, jer mu oni bijahu savjetnici poslije smrti njegova oca, na njegovu propast. 5 I po njihovu je savjetu hodio pa je s Jehoramom, sinom Ahaba, kralja Izraelova, pošao u vojnu na Hazaela, kralja sirijskoga, u Ramot-Gilead. I Sirijci potukoše Jorama. 6 Tada se onvrati da se liječi u Jizreelu od rana što mu ih zadadoše u Rami kad se borio s Hazaelom, kraljem sirijskim. A Azarja, sin Jehorama, kralja Judina, siđe u Jizreel da vidi Jehorama, sina Ahabova, jer se on bijaše razbolio. 7 Ali taj dolazak k Joramu Ahazji bijaše na propast od Boga; jer kad je došao, izađe s Jehoramom na Jehua, sina Nimšijeva, kojega je Gospod pomazao da istrijebi dom Ahabov. 8 I dogodi se, dok je Jehu izvršavao sud nad domom Ahabovim, da naiđe na knezove Judine i sinove Ahazjine braće koji su služili Ahazji, i pobi ih. 9 Onda potraži Ahazju. I uhvatiše ga (a on se krio u Samariji) te ga dovedoše Jehuu; i pogubiše ga pa ga sahraniše, »jer«, rekoše, »on je sin onoga Jošafata koji je tražio Gospoda svim srcem svojim.« Tako ne ostade nitko od doma Ahazjina koji bi imao snage zadržati kraljevstvo. 10 No kad Atalija, mati Ahazjina, vidje da joj je sin poginuo, ustade i posmica sve kraljevsko potomstvo doma Judina. 11 Ali Jošabeata, kraljeva kći, uze Joaša, Ahazjina sina, i ukrade ga između kraljevih sinova koji su imali biti pobijeni, pa i njega i njegovu dojilju smjesti u spavaonicu. Tako ga je Jošabeata, kći kralja Jehorama, žena svećenika Jojade, sakrila od Atalije (jer ona bijaše sestra Ahazjina), te ga ova ne ubi. 12 I bio je s njima sakriven u Domu Božjemu šest godina, dok je nad zemljom kraljevala Atalija.