2. Ljetopisa 3

19. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 3”.

 

1 I poče Salomon graditi Dom Go­spodnji u Jeruzalemu na gori Moriji, gdje se Gospod ukazao njegovu ocu Davidu, na mjestu što ga je David pripravio, na gumnu Ornana Jebusejca. 2 On dakle poče graditi drugoga dana drugoga mjeseca četvrte godine svojega kraljevanja. 3 A ovo su temelji što ih je Salomon položio za gradnju Doma Božjega: duljina u laktima (po prijašnjoj mjeri) — šezdeset lakata, a širina — dvadeset lakata. 4 Trijemu, koji bijaše ispred Doma, duljina je pak bila prema širini Doma — dvadeset lakata, a visina — stotinu i dvadeset lakata. I obložio ga je iznutra čistim zlatom. 5 A veliki dom obloži jelovim drvetom, koje pak prekri finim zlatom i na nj ureže palme i lance. 6 Dom zatim optoči dragim kamenjem za ures; a zlato bijaše zlato parvajimsko. 7 I prekri Dom zlatom — grede, pragove te zidove njegove i vrata njegova; i izrezbari kerube po zidovima. 8 Potom načini dom Svetinje nad svetinjama. Duljina mu bijaše prema širini Doma — dvadeset lakata, i širina mu dvadeset lakata; i prekri ga sa šest stotina talenata finoga zlata. 9 Težina čavala bila je pak pedeset šekela zlata. Zlatom prekri i gornje sobe. 10 I načini u domu Svetinje nad svetinjama dva keruba, kiparski uradak. I njih obloži zlatom.11 A kerubima krila bijahu duljine dvadeset lakata; jedno krilo od pet lakata doticalo je zid doma, a drugo krilo od pet lakata doticalo je krilo drugo- ga keruba. 12 Tako je i krilo drugoga keruba, od pet lakata, doticalo zid doma, a drugo krilo, od pet lakata, spajalo se s krilom drugoga keruba. 13 Raširena, krila tih keruba imala su dvadeset lakata; oni pak stajahu na nogama svojim, a lica im bijahu okrenuta u dom. 14 Načini i zastor od modrog i purpurnog i grimiznog prediva i finoga lana, i na njemu izveze kerube. 15 Pred domom pak načini dva stupa duljine trideset lakata, a oglavlje koje im bijaše na vrhu bilo je pet lakata. 16 Načini i lance, kao u Svetinji, i postavi ih navrh stupova. Zatim načini stotinu mogranja i postavi ih na te lance. 17 Tada stupove postavi pred Hram, jedan zdesna a drugi slijeva, te onomu zdesna nadjenu ime Jakin, a onomu slijeva nadjenu ime Boaz.