2. Ljetopisa 31

16. 02. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 31”.

 

1 A kad se sve to svršilo, sav Izrael koji bijaše nazočan izađe u Judine gradove te razori stupove i polomi ašere i poruši uzvišice i žrtvenike po svem Judi i Benjaminu i Efraimu i Manašeu, dok ih nisu zatrli. Onda se svi sinovi Izraelovi vratiše u svoje gradove, svaki na svoj posjed. 2 I postavi Ezekija svećeničke redove i levite po njihovim redovima, svakoga prema njegovoj službi, svećenike i levite, za paljenice i pomirnice, da služe i hvale i slave na dverima tabora Gospodnjega. 3 Odredio je i kraljevski dio od svojega blaga za paljenice, za jutarnje i večernje paljenice, te za paljenice što se prinose subotom i za mlađaka i na blagdane, kao što je pisano u Zakonu Gospodnjemu. 4 A puku koji je živio u Jeruzalemu zapovjedio je da daje dio svećenicima i levitima, kako bi se oniposvetili Zakonu Gospodnjemu. 5 I čim se to razglasilo, sinovi Izraelovi počeli su donositi mnoštvo prvina žita, vina i ulja i meda, te sav urod s polja; donosili su u obilju i desetinu od svega. 6 I sinovi Izraelovi i Judini, koji su živjeli po gradovima Judinim, i oni su donosili desetinu od goveda i ovaca i desetinu od svetih stvari posvećenih Gospodu, Bogu njihovu, i stavljali ih na gomile. 7 Trećega mjeseca počeli su slagati gomile, a sedmoga su mjeseca završili. 8 A kad su Ezekija i knezovi došli i vidjeli te gomile, blagosloviše Gospoda i njegov puk Izrael. 9 Tada se Ezekija raspita kod svećenika i levita za te gomile. 10 I reče mu Azarja, poglavar svećenički od doma Cadokova; reče dakle: »Otkako su počeli donositi ove prinose u Dom Gospodnji, jedemo i siti smo i još mnogo preteče, jer je Gospod blagoslovio puk svoj te je preteklo sve ovo mnoštvo.« 11 Tada Ezekija zapovjedi da se priprave sobe u Domu Gospodnjemu; i pripraviše, 12 te su vjerno unosili prinose i desetine i posvećene stvari. A nad tim je nadstojnik bio Konanija, levit, i brat mu Šimej, drugi do njega. 13 A Jehiel i Azazja i Nahat i Asahel i Jerimot i Jozabad i Eliel i Jismakja i Mahat i Benaja bijahu nadglednici pod rukom Konanije i brata mu Šimeja, po nalogu kralja Ezekije i Azarje, nadstojnika u Domu Božjemu. 14 A Kore, sin levita Jimne, vratar Istočnih dveri, bio je nad dragovoljnim prinosima Bogu, da bi razdijelio prinose Gospodnje i one najsvetije stvari. 15 Pod njim pak bijahu Eden i Minjamin i Ješua i Šemaja, Amarja i Šekanija, po svećeničkim gradovima, u povjerenoj im službi da razdijele svojoj braći po njihovim redovima, kako velikomu tako i malomu, 16 osim muškaraca od tri godine pa naviše koji su bili upisani u rodoslovlja — svakomu koji je dolazio u Dom Gospodnji na svoj svakidašnji posao — za njihovu službu po njihovim dužnostima, prema njihovim redovima. 17 Dijelili su i svećenicima koji su bili upisani u rodoslovlja prema domovima svojih otaca, te levitima u dobi od dvadeset godina pa naviše prema njihovim dužnostima i njihovim redovima, 18 i svima koji su bili upisani u rodoslovlja — njihovoj nejačadi, njihovim ženama, te njihovim sinovima i kćerima njihovim — svemu zboru; jer su se u povjerenoj im službi posvetili svetosti. 19 I u sinova Aronovih, svećenika na poljima podgrađa njihovih gradova, u svakom pojedinom gradu bilo je ljudi koji bijahu poimence određeni da daju dio svakom muškarcu među svećenicima i svima među levitima koji su bili upisani u rodoslovlja. 20 I tako je Ezekija činio po svem Judi; i činio je što je dobro i pravo i istinito pred Gospodom, Bogom svojim. 21 I u svakome poslu koji je počeo u službi za Dom Božji, i u zakonu, i u zapovijedi da traži Boga svojega, činio je to svim srcem svojim i imao uspjeha.