2. Ljetopisa 4

20. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 4”.

1 Potom načini mjedeni žrtvenik: duljina mu dvadeset lakata i širina mu dvadeset lakata, a visina mu deset lakata. 2 Onda načini saliveno more, deset lakata bijaše mu od ruba do ruba, okruglo unaokolo; i bijaše mu visina pet lakata, a opasala bi ga uokolo uzica od tride- set lakata. 3 Pod njim pak bijahu likovi volovski koji su ga opasivali sve uokolo, po deset u jednom laktu, okružujući more unaokolo. Volovi bijahu saliveni u dva reda, izliveni s morem. 4 More je stajalo na dvanaest volova: tri su gledala na sjever i tri su gledala na zapad i tri su gledala na jug i tri su gledala na istok. I more je stajalo odozgo, iznad njih, a svi njihovi stražnji dijelovi bili suokrenuti unutra. 5 I debljina mu bijaše podlanicu, a rub mu bijaše izrađen kao rub čaše, kao cvijet ljiljana. Moglo je primiti i sadržavati tri tisuće bata. 6 Načini i deset umivaonika, i postavi pet zdesna i pet slijeva, da se u njima pere. U njima su prali što je trebalo za paljenice, a more je bilo da se u njemu peru svećenici. 7 I načini deset zlatnih svijećnjaka, prema njihovu uzorku, i postavi ih u svetište, pet zdesna i pet slijeva. 8 Potom načini deset stolova i razmjesti ih u svetištu, pet zdesna i pet slijeva. Načini i stotinu zlatnih kotlića. 9 Onda načini svećeničko predvorje i veliko dvorište s vratima za to dvorište, pa ta vrata obloži mjeđu. 10 I postavi more s desne strane, istočno, prema jugu. 11 Zatim Huram načini lonce i lopatice i kotliće. Tako Huram dovrši posao što ga je obavljao za kralja Salomona u Domu Božjemu: 12 dva stupa i posude i glavice što su bile navrh tih dvaju stupova, te dva opleta da prekriju dvije posude glavica što bijahu navrh stupova 13 i četiri stotine mogranja za oba opleta (dva reda mogranja za svaki oplet da prekriju dvije posude glavica na stupovima). 14 Načinio je i podnožja, i umivaonike je načinio na tim podnožjima, 15 te jedno more i dvanaest volova pod njim. 16 A lonce i lopatice i viljuške i sav njihov pribor načinio je Huram-Abi kralju Salomonu za Dom Gospodnji od ulaštene mjedi. 17 Kralj ih je izlio u glinovitoj zemlji, jordanskoj ravnici, između Sukota i Cerede. 18 Salomon je načinio sve te predmete utako velikoj količini da se nije mogla utvrditi težina mjedi. 19 Načinio je Salomon i sve one predmete što su bilinamijenjeni Domu Božjemu: i zlatni žrtvenik, i stolove na kojima bijahu prineseni kruhovi, 20 i svijećnjake s njihovim svjetiljkama od čistoga zlata koji će se, po propisu, paliti u Svetinji; 21 zatim cvjetove i svjetiljke i usekače od zlata, i to zlata najčišćega, 22 te noževe i kotliće i žlice i kadionice od čistoga zlata. I ulaz u Dom, njegova unutrašnja vrata u Svetinju nad svetinjama, i vrata Doma, svetišta, bila su zlatna.