2. Ljetopisa 5

21. 01. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Ljetopisa 5”.

 

1 Tako je bio dovršen sav posao što ga je Salomon obavio za Dom Go-spodnji. I unese Salomon sve posvećene stvari svojega oca Davida — i srebro i zlato i sve posuđe — i stavi ih u riznicu Doma Božjega. 2 Tada Salomon skupi u Jeruzalemu starješine Izraelove i sve plemenske glavare, poglavare otačkih domova sinova Izraelovih, da prenesu Kovčeg saveza Gospodnjega iz Davidova grada, to jest iz Siona. 3 I skupiše se kod kralja svi ljudi Izraelovi na blagdan što je u sedmome mjesecu. 4 Pa kad dođoše sve starješine Izraelove, leviti poniješe Kovčeg. 5 Preniješe dakle Kovčeg i Šator sastanka i sve sveto posuđe koje bijaše u Šatoru. Preniješe ih svećenici i leviti. 6 Potom kralj Salomon i sva zajednica Izraelova koja se sjatila k njemu pred Kovčeg žrtvovahu toliko ovaca i goveda da se zbog množine nije moglo ni proračunati ni prebrojiti. 7 Tada svećenici uniješe Kovčeg saveza Gospodnjega na njegovo mjesto, u Svetinju Doma, u Svetinju nad svetinjama, pod krila kerubâ. 8 Kerubima naime bijahu raširena krila nad mjestom gdje je stajao Kovčeg i kerubi odozgo zaklanjahu Kovčeg i motke njegove. 9 A motke su bile tako duge da su se krajevi motaka od Kovčega vidjeli ispred Svetinje, ali se nisu vidjeli izvana; i ostadoše ondje sve do dana današnjega. 10 U Kovčegu nije bilo ničega osim dviju ploča što ih stavi Mojsije na Horebu, gdje je Gospod sklopio Savez sa sinovima Izraelovim pošto izađoše iz Egipta. 11 I dogodi se, kad svećenici izađoše iz Svetinje (jer su se svi nazočni svećenici posvetili, bez obzira na redove), 12 a svi oni leviti koji bijahu pjevači — Asaf, Heman, Jedutun te sinovi njihovi i braća njihova — odjeveni u fini lan, s cimbalima i harfama, stajahu istočno od žrtvenika, a s njima stotinu i dvadeset svećenika koji su trubili u trube; 13 dogodi se dakle, kad trubači i pjevači bijahu kao jedan te ispuštahu jedan glas slaveći i hvaleći Gospoda, i kad podigoše glas uz trube i cimbale i druga glazbala te stadoše slaviti Gospoda govoreći: »Jer je dobar, jer milosrđe njegovo traje dovijeka«, da oblak ispuni Dom, Dom Gospodnji, 14 te svećenici zbog oblaka ne mogahu stajati da služe; jer slava Gospodnja ispuni Dom Božji.