2. Samuelova 11

19. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 11”.

1 I dogodi se, o mijeni godine, u doba kad kraljevi izlaze u boj, da David posla Joaba i s njim sluge svoje i svega Izraela; i oni pobiše sinove Amonove i opkoliše Rabu. A David osta u Jeruzalemu. 2 I dogodi se, u večernje doba, da David ustade sa svoje postelje i prošeta po krovu kraljevskoga dvora. I opazi s krova ženu gdje se kupa; a žena bijaše vrlo lijepa izgleda. 3 I David posla te se raspita za tu ženu. A netko reče: »Zar to nije Batšeba, kći Eliamova, žena Urije Hetita?« 4 I David posla glasnike da je dovedu. I kad je došla k njemu, on leže s njom; a ona se bijaše očistila od svoje nečistoće. Zatim se ona vrati kući svojoj. 5 I žena zatrudnje te posla i javi Davidu; i reče: »Ja sam trudna.« 6 Tada David posla poruku Joabu: »Pošalji k meni Uriju Hetita.« I Joab posla Uriju k Davidu. 7 I kad je Urija došao k njemu, David priupita kako je Joab i kako je puk i kako napreduje rat. 8 Potom David reče Uriji: »Siđi u svoju kuću i operi noge svoje.« I Urija izađe iz kraljeva dvora, a za njim iznesoše kraljevske hrane. 9Ali Urija ostade spavati na vratima kraljeva dvora sa svim slugama gospodara svojega i ne ode kući svojoj. 10 I javiše to Davidu govoreći: »Urija nije otišao kući svojoj.« Stoga David reče Uriji: »Zar ti nisi došao s puta? Zašto ne odeš kući svojoj?« 11 A Urija reče Davidu: »Kovčeg i Izrael i Juda borave pod šatorima, a moj gospodar Joab i sluge gospodara mojega taboruju na otvorenu polju; a ja da uđem u kuću svoju te jedem i pijem i spavam sa ženom svojom? Tako živ bio ti i tako živa bila duša tvoja, takvo što ne bih učinio!« 12 Tada David reče Uriji: »Ostani ovdje još danas, a sutra ću te otpustiti.« Tako Urija osta u Jeruzalemu onaj dan i sljedeći. 13 Onda ga David pozove te je pred njim jeo i pio; i David ga opi. A uvečer izađe te legne na svoju postelju sa slugama gospodara svojega, ali svojoj kući nije otišao. 14 I dogodi se ujutro da David napisa pismo Joabu i posla ga po Uriji. 15 I u tom pismu napisa govoreći: »Postavite Uriju naprijed, gdje je najžešći boj, pa uzmaknite iza njega da bude pogođen te pogine.« 16 I dogodi se, dok je Joab opsjedao grad, da Uriju postavi na mjesto za koje je znao da su ondje sami junaci. 17 Tada ljudi iz grada izađoše i zametnuše boj s Joabom; i padoše neki iz puka od Davidovih slugu, a pogibe i Urija Hetit. 18 Tada Joab posla te dojavi Davidu sve što se dogodilo u boju. 19 A glasniku zapovjedi govoreći: »Kad završiš kazivati kralju što se sve dogodilo u boju, 20 ako li se dogodi da se kraljeva srdžba uspali pa ti rekne: ‘Zašto ste se primakli tako blizu gradu da napadnete? Zar niste znali da će strijeljati sa zida? 21 Tko je ubio Abimeleka, sina Jerubešetova? Nije li žena sa zida bacila na nj komad žrvnja te je poginuo u Tebecu? Zašto ste se primakli tako blizu zidu?’, ti onda reci: ‘Poginuo je i tvoj sluga Urija Hetit.’« 22 I glasnik ode pa dođe i izvijesti Davida o svemu što mu je poručio Joab. 23 I reče glasnik Davidu: »Ti su nas ljudi uistinu nadjačali te su izašli na nas u polje, ali smo ih mi potisnuli do ulaza u dveri. 24 No strijelci su strijeljali sa zida na sluge tvoje te su neki od kraljevih slugu poginuli. Tako je poginuo i tvoj sluga Urija Hetit.« 25 Nato David reče glasniku: »Ovako reci Joabu: ‘Neka to ne bude teško u tvojim očima, jer mač proždire sad ovoga, sad onoga. Pojačaj svoj napad na grad i razori ga.’ Tako ga ti ohrabri.« 26 A kad je žena Urijina čula da je poginuo njezin muž Urija, naricala je za mužem svojim. 27 I kad je žalovanje prošlo, David posla po nju i uze je u svoj dvor; i ona mu posta ženom, i rodi mu sina. Ali to što je učinio David bilo je zlo u očima Gospodnjim.