2. Samuelova 21

29. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 21”.

1 A u dane Davidove tri godine bijaše glad, godinu za godinom. Stoga David stane tražiti lice Gospodnje; a Gospodreče: »To je zbog Šaula i zbog njegova krvničkoga doma, jer je pogubio Gibeonce.« 2 Tada kralj sazva Gibeonce i reče im (a ti Gibeonci nisu bili od sinova Izraelovih nego su bili od ostatka Amorejaca; njima su se pak sinovi Izraelovi zakleli, ali je Šaul tražio da ih pobije u svojoj revnosti za sinove Izraelove i Judu). 3 David dakle reče Gibeoncima: »Što da vam učinim i kako da ishodim pomirenje da biste blagoslovili baštinu Gospodnju?« 4 A Gibeonci mu rekoše: »Ne tražimo ni srebra ni zlata, ni od Šaula ni od doma njegova, niti nam je do toga da se tko pogubi u Izraelu.« Stoga im reče: »Što vi reknete, učinit ću za vas.« 5 Nato oni rekoše kralju: »Od čovjeka koji nas je zatirao i koji je smišljao kako da nas uništi, da nas ne ostane ni u kojem kraju Izraela, 6 neka nam se od njegovih sinova preda sedam ljudi da ih objesimo pred Gospodom u Gibei Šaulovoj, one koje je Gospod izabrao.« A kralj reče: »Ja ću vam ih predati.« 7 Ali kralj poštedje Mefibošeta, sina Jonatana, sina Šaulova, zbog zakletve Gospodnje što bijaše između njih, između Davida i Jonatana, sina Šaulova. 8 Tako kralj uze dvojicu sinova Ricpe, kćeri Ajine, koje ona rodi Šaulu, Armonija i Mefibošeta, te petoricu sinova sestre Mikaline, kćeri Šaulove, koje ona rodi Adrielu, sinu Barzilaja Meholaćanina. 9 Njih dakle predade u ruke Gibeoncima, i oni ih objesiše na gori pred Gospodom. Tako sva sedmorica padoše zajedno; a bijahu oni pogubljeni u prvim danima žetve, na početku žetve ječma. 10 Tada Ricpa, kći Ajina, uze kostrijet i prostrije je za se na stijeni, od početka žetve sve dok voda s neba nije pala na njih, te nije dala pticama nebeskim da se spuštaju na njih danju ni zvijerima poljskim noću. 11 I bî javljeno Davidu što je učinila Ricpa, kći Ajina, Šaulova inoča. 12 Tada David ode i uze kosti Šaulove i kosti Jonatana, sina njegova, od ljudi iz Jabeš-Gileada što ih oni bijahu ukrali s trga u Bet-Šanu, gdje su ih objesili Filistejci u dan kad su Filistejci potukli Šaula na Gilboi. 13 I prenese odande kosti Šaulove i kosti Jonatana, sina njegova, pa ih združi s kostima obješenih. 14 I sahraniše kosti Šaulove i kosti Jonatana, sina njegova, u zemlji Benjaminovoj, u Celi, u grobu Kiša, oca njegova. Tako izvršiše sve što je kralj zapovjedio. I nakon toga, Bog se smilova zemlji. 15 I kad su Filistejci opet bili u ratu s Izraelom, siđoše David i sluge njegove s njim i zavojštiše protiv Filistejaca; i David se umori. 16 Tada Išbi-Benob, koji bijaše jedan od potomaka divova, a kojemu je težina koplja iznosila tri stotine šekela težine mjedi, i koji je bio opasan novim mačem, reče da će ubiti Davida. 17 Ali mu pomože Abišaj, sin Cerujin, te udari Filistejca i ubije ga. Tada se Davidovi ljudi zakleše govoreći mu: »Nećeš više ići s nama u boj, da ne utrneš svjetiljku Izraelovu.« 18 I dogodi se poslije toga da opet izbije rat s Filistejcima u Gobu. Tada Sibekaj Hušanin ubi Safa, koji bijaše jedan od potomaka divova. 19 Potom opet izbi rat s Filistejcima u Gobu. Tada Elhanan, sin Betlehemca Jaare-Oregima, ubi brata Golijata Gitijca; a kopljača njegova koplja bila je kao tkalačko vratilo. 20 Onda opet izbi rat u Gatu, gdje je bio neki čovjek visoka rasta; a taj je imao po šest prstiju na svakoj ruci i po šest prstiju na svakoj nozi — dvadeset i četiri na broj. I on je naime bio potomak divova. 21 I kad je počeo ružiti Izraela, ubi ga Jonatan, sin Šime, brata Davidova. 22 Ova četvorica bijahu potomci divova iz Gata, a padoše od ruke Davidove i od ruke slugu njegovih.