2. Samuelova 23

31. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 23”.

1 A ovo su posljednje Davidove riječi: »Besjeda Davida, sina Jišajeva, i besjeda čovjeka uzdignuta visoko, pomazanika Boga Jakovljeva i milozvučna pjesnika Izraelova: 2 Duh Gospodnji po meni govori, i njegova riječ na mom je jeziku. 3 Reče mi Bog Jakovljev, prozbori Stije­na Izraelova: ‘Tko vlada ljudima neka bude pravedan, vladajući u strahu Božjemu. 4 Jer takav je kao svjetlost jutarnja kada sunce grane, kao jutro bez oblaka, kao zelenšto iz zemlje niče od sjaja poslije kiše.’ 5 Premda moj dom i nije takav pred Bogom, ipak je on sa mnom uspostavio savez vječan, u svemu uređen i očuvan. Jer to je sve moje spasenje i sve užiće moje. Ta neće li dati da uzraste? 6 A sinovi Belijalovi bit će svi kao trnje počupani, jer ih se ne može uhvatiti rukom. 7 A čovjek koji ih se dotiče mora se oboružati željezom i drškom koplja; i bit će posvema spaljeni ognjem u svojemu mjestu.« 8 Ovo su imena junaka što ih je imao David: Jošeb-Bašebet Takmonac, poglavar nad zapovjednicima; taj se još zvao Adino Ezrijac, jer je ujedanput pobio osam stotina ljudi. 9 A nakon njega je bio Eleazar, sin Dodov, Ahošanin,jedan od trojice junaka koji su bili s Davidom kad su izazvali Filistejce što se ondje skupiše za boj, a ljudi iz Izraela bijahu se povukli. 10 On ustade te je udarao Filistejce dok mu ruka nije iznemogla i dok mu se ruka nije ukočila uz mač. I Gospod pribavi veliku pobjedu u onaj dan pa se puk vratio za njim samo da pokupi plijen. 11 Nakon njega je pak bio Šama, sin Ageov, Hararijac. I kad se Filistejci bijahu skupili u četu, a bijaše ondje komad zemlje pun leće, puk pobježe ispred Filistejaca. 12 Ali on stade usred polja i obrani ga te potuče Filistejce. Tako je Gospod pribavio veliku pobjedu. 13 Tada trojica od tridesetorice poglavara siđoše i dođoše o žetvi k Davidu u Adulamsku špilju; a jedna filistejska četa bijaše se utaborila u Refaimskoj dolini. 14 David je pak tada bio u utvrdi, a filistejska posada bila je tada u Betlehemu. 15 A Davidu se prohtjelo te reče: »Tko bi me napojio vodom iz betlehemskog studenca što je kod dveri!« 16 Tada ta trojica junaka prodriješe kroz filistejski tabor te zahvatiše vode iz betlehemskog studenca što je kod dveri pa uzeše i doniješe Davidu; no on je ne htjede piti, nego je izli u čast Gospodu. 17 I reče: »Sačuvaj me Gospode da to učinim! Zar ovo nije krv ljudi koji su išli izlažući svoj život pogibli?« Stoga je ne htjede piti. To su učinila ova trojica junaka. 18 A Abišaj, Joabov brat, sin Cerujin, on bijaše poglavar nad drugom trojicom. I podiže on koplje svoje na tri stotine i pobi ih, te je imao ime među tom trojicom. 19 Nije li on bio najslavniji među trojicom? Stoga im postade zapovjednikom. Ali onu prvu trojicu nije dostigao. 20 Zatim Jojadin sin Benaja, sin junaka iz Kabceela, koji učini mnoga djela; on pogubi dvojicu moapskih lav-junaka. On i siđe i ubije lava usred jame za snježnoga dana. 21 Ubio je on i nekog Egipćanina, stasita čovjeka. Egipćanin je imao koplje u ruci, a on sišao preda nj sa štapom: i istrže Egipćaninu koplje iz ruke i ubi ga njegovim kopljem. 22 To je učinio Benaja, sin Jojadin, te je imao ime među trojicom junaka. 23 Bio je slavniji od tridesetorice, ali onu prvu trojicu nije dostigao. I David ga postavi nad svojom stražom. 24 Među tridesetoricom bijahu: Asahel, brat Joabov, Elhanan, sin Doda iz Betlehema, 25 Šama Harodijac, Elika Harodijac; 26 Helec Paltijac, Ira, sin Ikeša Tekoanca, 27Abiezer Anatoćanin, Mebunaj Hušanin, 28 Calmon Ahošanin, Maharaj Netofaćanin, 29 Heleb, sin Baane Netofaćanina, Itaj, sin Ribaja iz Gibee sinova Benjaminovih, 30 Benaja Piratonjanin, Hidaj, s gaaških potoka, 31Abi-Albon Arbaćanin, Azmavet Barhumijac, 32 Eliahba Šaalbonijac, od sinova Jašenovih, Jonatan, 33 Šama Hararijac, Ahiam, sin Šararov, Hararijac, 34 Elifelet, sin Ahasbaja, sina Maakatovaca, Eliam, sin Ahitofela Gilonjanina, 35 Hecraj Karmelac, Paaraj Arbijac, 36 Jigal, sin Natanov, iz Cobe, Bani Gadovac, 37 Celek Amonac, Naharaj Beeroćanin (štitonoša Joaba, sina Cerujina), 38 Ira Jitrijac, Gareb Jitrijac, 39 Urija Hetit. U svemu: trideset i sedam.