2. Samuelova 7

15. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 7”.

1 I dogodi se, kad se kralj nastanio u svojemu domu i Gospod mu dao počinka od svih njegovih neprijatelja uokolo, 2 da kralj reče proroku Natanu: »Pogledaj sad, ja prebivam u domu od cedrovine, a Kovčeg Božji prebiva pod šatorskim zavjesama.« 3 A Natan reče kralju: »Idi, čini sve što ti je na srcu, jer Gospod je s tobom.« 4 Ali dogodi se, te iste noći, da Natanu dođe riječ Gospodnja, govoreći: 5 »Idi i reci mojemu sluzi Davidu: ‘Ovako veli Gospod: Zar ćeš mi ti sagraditi kuću da u njoj prebivam? 6 Ta nisam prebivao u kući otkad sam sinove Izraelove izveo iz Egipta pa do dana današnjega, nego sam hodio u šatoru i u tabernakulu. 7 Kud god sam hodio sa svim sinovima Izraelovim, jesam li riječ rekao ijednomu iz plemena Izraelovih komu sam zapovjedio da napasa puk moj Izrael, govoreći: ‘Zašto mi ne sagradite kuću od cedrovine?’ 8 Zato ćeš sad ovako reći mojemu sluzi Davidu: ‘Ovako veli Gospod Nad Vojskama: Ja sam te uzeo od tora, od gonjenja ovaca, da budeš vladar nad pukom mojim, nad Izraelom. 9 I bio sam s tobom kuda god si išao i istrijebio sve tvoje neprijatelje pred tobom; i pribavio sam ti veliko ime, kao što je ime velikašâ koji su na zemlji. 10 I odredit ću mjesto svojemu puku Izraelu i posadit ću ga da prebiva na svojemu mjestu, da više ne mora lutati; i sinovi bezakonja neće ga više mučiti kao ono prije, 11 kao od dana kad sam postavio suce nad svojim pukom Izraelom. I dao sam ti da počineš od svih neprijatelja svojih. Ta Gospod ti je kazao da će ti Gospod sazdati dom. 12 A kad se navrše tvoji dani te počineš kod svojih otaca, podići ću ti potomka nakon tebe, koji će izaći iz utrobe tvoje, i utvrdit ću kraljevstvo njegovo. 13 On će sagraditi dom imenu mojemu, a ja ću utvrditi prijestolje kraljevstva njegova dovijeka. 14 Ja ću njemu biti Otac, a on će meni biti Sin. Ako i počini bezakonje, kaznit ću ga ljudskom šibom i udarcima sinova ljudskih. 15 Ali milosrđe moje neće se ukloniti od njega, kao što sam ga uklonio od Šaula kojega sam uklonio ispred tebe. 16 I tvoj dom i kraljevstvo tvoje do­vijeka će trajati pred tobom; prijestolje tvoje utvrdit će se dovijeka.’« 17 U skladu sa svim ovim riječima i u skladu sa svim ovim viđenjem, tako je Natan govorio Davidu. 18 Tada kralj David dođe i sjede pred Gospodom, pa reče: »Tko sam ja, Go­spodine Gospode, i što je moj dom da si me doveo dovde? 19 I to se još činilo malim u tvojim očima, Gospodine Gospode, te si govorio i domu sluge svojega o dalekim stvarima. Je li to običaj ljudi, Gospodine Gospode? 20 Ali što bi ti još David mogao kazati? Jer ti, Gospodine Gospode, poznaješ slugu svojega. 21 Poradi riječi svoje i po srcu svojemu učinio si sve ove velike stvari obznanivši ih sluzi svojemu. 22 Zato si velik, Gospodine Gospode; ta nema takvoga kakav si ti i nema Boga osim tebe, po svemu što smo ušima svojim čuli. 23 I tko je kao puk tvoj, kao Izrael, jedini narod na zemlji kojega je Bog išao otkupiti sebi za puk da bi pribavio sebi ime i učinio za vas velike i strašne stvari, za svoju zemlju, pred svojim pukom koji si za se otkupio iz Egipta, od narodâ i njihovih bogova? 24 Jer ti si sebi postavio svoj puk Izrael da ti bude puk dovijeka; i ti si, Gospode, postao njihov Bog. 25 Zato sad, Gospode, Bože, riječ što si je govorio o sluzi svojemu i o domu njegovu potvrdi zauvijek i učini kako si obrekao. 26 I neka se ime tvoje veliča dovijeka govoreći: ‘Gospod Nad Vojskama jest Bog nad Izraelom.’ A dom sluge tvojega Davida neka čvrsto stoji pred tobom. 27 Jer ti si to, Gospode Nad Vojskama, Bože Izraelov, otkrio na uši sluge svojega govoreći: ‘Ja ću ti sagraditi dom.’ Zato je sluga tvoj našao u srcu svojemu da ti se pomoli ovom molitvom. 28 I sad, Gospodine Gospode, ti si taj Bog i tvoje su riječi istinite, i ti si ovu dobrostivost obrekao sluzi svojemu. 29 Zato se sad udostoj blagosloviti dom sluge svojega da ostane dovijeka pred tobom. Jer ti si, Gospodine Gospode, obrekao, i tvojim blagoslovom dom sluge tvojega bit će blagosloslovljen dovijeka.«