2. Samuelova 8

16. 10. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “2. Samuelova 8”.

1 I dogodi se poslije toga da David potuče Filistejce i pokori ih. Preote David i Meteg-Amu iz ruke Filistejaca. 2Potom potuče Moapce i izmjeri ih užetom polegavši ih po zemlji; i izmjeri dva užeta onih koje treba pogubiti, ajedno puno uže onih koje treba ostaviti na životu. Tako Moapci postadoše Davidove sluge koje su mu donosile danak. 3 Potuče David i Hadadezera, sina Rehobova, kralja Cobe, kad je krenuo da bi povratio svoju vlast uz rijeku Eufrat. 4 I zarobi David od njega tisuću i sedam stotina konjanika i dvadeset tisuća pješaka; i ispresijeca David tetive svim konjskim zapregama te ostavi od njih samo stotinu zaprega. 5 A kad su Sirijci iz Damaska došli pomoći Hadadezeru, kralju Cobe, David potuče Sirijcima dvadeset i dvije tisuće ljudi. 6 Tada David postavi posade po Siriji, što je pod Damaskom. Tako Sirijci postadoše Davidove sluge koji su mu donosili danak. I Gospod pomagaše Davidu kuda god je išao. 7 I uze David zlatne oklope što bijahu na Hadadezerovim slugama i donese ih u Jeruzalem. 8 I iz Betaha i iz Berotaja, gradova Hadadezerovih, uze kralj David neizmjerno mnogo mjedi. 9Kad je Toj, kralj hamatski, čuo da je David potukao svu Hadadezerovu vojsku, 10 tad posla Toj svojega sina Jorama kralju Davidu da ga pozdravi i da ga blagoslovi što je vojevao protiv Hadadezera i potukao ga (jer Hadadezer bijaše u ratu s Tojem); a Joram donese sa sobom predmeta od srebra i predmeta od zlata i predmeta od mjedi. 11 I njih kralj David posveti Gospodu, zajedno sa srebrom i zlatom što ga bijaše posvetio od svih naroda što ih je pokorio: 12 od Sirije i od Moaba i od sinova Amonovih i od Filistejaca i od Amaleka i od plijena Hadadezera, sina Rehobova, kralja Cobe. 13 I David sebi steče ime pošto se vratio potukavši osamnaest tisuća Sirijaca u Slanoj dolini. 14 I postavi posade u Edomu; po svom Edomu postavi posade te svi Edomci postadoše sluge Davidove. I Gospod pomagaše Davidu kuda god je išao. 15 Tako je David kraljevao nad svim Izraelom; i činio je David pravicu i pravdu svemu puku svojemu. 16 I Joab, sin Cerujin, bijaše nad vojskom; a ljetopisac bijaše Jošafat, sin Ahiludov; 17 svećenici pak bijahu Cadok, sin Ahitubov, i Ahimelek, sin Ebjatarov, a Seraja bijaše pisar;18 i Benaja, sin Jojadin, bijaše i nad Kerećanima i nad Pelećanima, a Davidovi sinovi bijahu namjesnici.