Baštinik

7. 08. 2023.

“Ovo je baštinik! Hajde! Ubijmo ga, pa će nam pripasti njegova baština.” (Matej 21,38)

U usporedbi o vinogradu Isus je pred Židove iznio njihovo pravo stanje. Domaćin prikazuje Boga, a vinograd židovski narod ograđen božanskim zakonom koji ih je trebao sačuvati kao poseban i osobit narod među svim narodima na Zemlji. Kula izgrađena u vinogradu prikazivala je njihov hram. …

Kao što su vinogradari bili dužni vratiti gospodaru određeni dio plodova iz vinograda, tako je Božji narod trebao poštovati Boga životom koji bi odgovarao njihovim svetim prednostima. Međutim, kao što su nevjerni vinogradari ubili sluge koji su tražili plodove u gospodarovo ime, tako su Izraelci ubijali proroke koji su im donosili poruke od Boga. Ne samo da su ih odbacili, već su, kada je k njima poslao svojega jedinorođenog Sina, određenog Baštinika vinograda, poželjevši uzeti vinograd za sebe i osigurati čast i dobitak koji će im on priskrbiti, oholi Židovi, nevjerni sluge, pomišljali među sobom govoreći: “Ovo je baštinik! Hajde! Ubijmo ga.” Tako je Isus u svojoj usporedbi otkrio mračne namjere Židova usmjerenih protiv Njega.

Kada je Isus čuo da izgovaraju kaznu sami sebi osuđujući zle vinogradare, sažaljivo ih je pogledao i nastavio: “Zar nikada niste pročitali u Pismima: ‘Kamen koji odbaciše graditelji, taj postade ugaoni zaglavnjak. Od Gospoda ovo nasta i čudesno je u očima našim?’ Zbog toga vam kažem: Kraljevstvo Božje oduzet će se od vas i dat će se narodu koji donosi njegove plodove. I tko padne na taj kamen, smrskat će se, a na koga god on padne, satrt će ga.” (Matej 21,42-44 — Varaždinska Biblija)

Židovi su često ponavljali riječi ovog proročanstva dok su poučavali narod u sinagogama, primjenjujući ga na Mesiju koji će doći. Međutim, Isus je povezao baštinika tako okrutno usmrćenog s kamenom koji su zidari odbacili, ali koji je naposljetku postao zaglavni kamen čitave građevine. Krist je bio začetnik hebrejskog sustava, temelj skupocjenog Hrama, stvarnost na koju su ukazivale sve službe prinošenja žrtava. (The Spirit of Prophecy, sv. 3, str. 34,35)

Za razmišljanje: Mogu li ja jednog dana odbaciti Božjeg Sina kao što su Ga odbacili farizeji?