Brojevi 18

29. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 18.

1 Tada Gospod reče Aronu: »Ti i tvoji sinovi i dom oca tvojega s tobom snosit ćete krivnju za svetište; i ti i sinovi tvoji snosit ćete krivnju za svoje svećenstvo. 2 A i braću svoju iz plemena Levijeva, plemena oca tvojega, dovedi k sebi da ti se pridruže i da ti služe dok ste ti i sinovi tvoji s tobom pred Šatorom Svjedočanstva. 3 I neka budu na službu tebi i na službu svemu Šatoru; samo neka se ne primiču predmetima u Svetištu niti žrtveniku, da ne poginu i oni i vi. 4 Neka ti se dakle pridruže i budu na službu u Šatoru sastanka u svakome poslu oko Šatora. A tuđinac nek vam se ne približuje. 5 Vi pak vršite dužnosti u Svetištu i dužnosti oko žrtvenika, da ne dođe opet gnjev na sinove Izraelove. 6 Ta ja sam, evo, uzeo braću vašu levite isred sinova Izraelovih; vama su dani na dar zaGospoda da obavljaju službu u Šatoru sastanka. 7 A ti i tvoji sinovi s tobom vršite svoju svećeničku službu u svemu što spada na žrtvenik i iza zastora, i služite. Vaše sam vam svećeništvo dao na dar kao službu. A tuđinac koji bi se primakao, neka se pogubi.« 8 I prozbori Gospod Aronu: »Tebi ja, evo, predajem kao dužnost i podizanice prinesene meni, sve svete prinose sinova Izraelovih. Dajem ih kao udjelak tebi i sinovima tvojim kao pristojbu vječnu. 9 Ovo neka ti pripadne od onoga najsvetijega pošteđenoga od vatre: svaki njihov prinos, svaka njihova prinosnica i svaka njihova okajnica i svaka njihova naknadnica što je budu meni uzvraćali. To najsvetije neka bude tebi i sinovima tvojim. 10 Blagujte ga u Svetinji nad svetinjama, svako muško neka ga blaguje; neka ti bude sveto. 11 I ovo je tvoje: prinesak njihova dara, sa svim prikaznicama sinova Izraelovih. Tebi ih dajem i tvojim sinovima i kćerima tvojim s tobom kao pristojbu vječnu. Svatko u domu tvojemu tko bude čist neka ga blaguje. 12 Sve najbolje od ulja i sve najbolje od vina i žita, njihove prvine što ih prinose Gospodu, njih tebi dajem. 13 Prvine plodova svega što je u njihovoj zemlji, koje budu prinosili Gospodu, neka budu tvoje. Svatko u domu tvojemu tko bude čist, neka ih blaguje. 14 Sve u Izraelu što bude zavjetovano, neka je tvoje. 15 Sve što prvo otvori maternicu između svakoga tijela što ga prinose Gospodu — bilo ljudi, bilo životinja — neka bude tvoje. Ali prvenca od ljudi svakako otkupi; i prvenče od nečiste životinje otkupi. 16 A one koji će biti otkupljeni ot­kupi u dobi od mjesec dana — prema tvojoj procjeni — za svotu od pet šekela, prema šekelu svetišta, što je dvadeset gera. 17 Ali prvenče kravlje ili prvenče ovčje ili prvenče kozje ne otkupljuj — oni su sveti. Njihovu krv izlij na žrtvenik, a salo njihovo spali kao žrtvu ognjenu na ugodan miris Gospodu. 18 Njihovo pak meso neka pripadne tebi, kao što će i prsa prikaznice i desno pleće pripasti tebi. 19 Sve podizanice svetih prinosa što ih sinovi Izraelovi prinose Gospodu dao sam tebi i tvojim sinovima i tvojim kćerima s tobom kao pristojbu vječnu. To je savez osoljen, vječan pred Gospodom, tebi i potomstvu tvojemu s tobom.« 20 I reče Gospod Aronu: »Nemoj imati baštine u njihovoj zemlji niti imaj dijela među njima. Ja sam tvoj dio i baština tvoja među sinovima Izraelovim.« 21 »A sinovima Levijevim dajem, evo, u baštinu sve desetine u Izraelu za njihovu službu što je oni obavljaju, za službu u Šatoru sastanka.22 Ali neka se sinovi Izraelovi više ne primiču Šatoru sastanka, da ne navuku na se grijeh te poginu. 23 Nego neka leviti obavljaju službu u Šatoru sastanka pa neka oni snose njihovo bezakonje. To je odredba vječna, u sve vaše naraštaje, da među sinovima Izraelovim nemaju baštine. 24 Levitima sam naime dao u baštinu desetine što ih sinovi Izraelovi prinose Gospodu kao podizanicu. Stoga sam za njih rekao: ‘Među sinovima Izraelovim neće imati baštine.’« 25 Onda Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 26 »Govori dakle levitima i reci im: ‘Kad od sinova Izraelovih uzimate desetinu što je od njih dadoh vama u baštinu, onda vi od toga prinesite podizanicu Gospodu, desetinu od desetine. 27 I vaša će vam se podizanica računati kao da je žito s gumna i kao preteka iz kace. 28 Tako ćete i vi prinijeti podizanicu Gospodu od svih svojih desetina što ih uzimate od sinova Izraelovih, a od toga ćete podizanicu Gospodnju dati svećeniku Aronu. 29 Od svih svojih darova svaku podizanicu prinesite Gospodu, sve najbolje od nje, njezin sveti dio.’ 30 I reci im: ‘Kad od toga prinesete ono najbolje, onda neka se ostatak levitima računa kao prihod s gumna i kao prihod iz kace. 31 A blagovati ga možete na svakome mjestu, vi i domovi vaši, jer to vam je plaća za vašu službu u Šatoru sastanka. 32 I nećete zbog toga snositi grijeh pošto prinesete ono najbolje od nje. Ali ne oskvrnjujte svetinje sinova Izraelovih, da ne izginete.’«