Brojevi 7

18. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 7.

1 I dogodi se onoga dana da Mojsije završi podizanje tabernakula, pa ga pomaza i posveti njega i sav njegov namještaj, te žrtvenik i sav njegov pribor. Tako ih pomaza i posveti ih. 2 Tada pristupiše knezovi Izraelovi, poglavari domova svojih otaca (oni bijahu plemenski knezovi, bijahu oni nadstojnici pobrojanima) 3 i dovedoše svoje prinose pred Gospoda: šestera pokrivena kola i dvanaest volova — po jedna kola za dvojicu glavara i vola za svakog pojedinog. I dovedoše ih pred tabernakul. 4 Tada Gospod reče Mojsiju govoreći: 5 »Primi to od njih da bude za vršenje službe u Šatoru sastanka; i podaj to levitima, svakomu prema njegovoj službi.« 6 Nato Mojsije uze kola i volove pa ih dade levitima. 7 Dvoja kola i četiri vola dade sinovima Geršonovim prema njihovoj službi, 8 a četvera kola i osam volova dade sinovima Merarijevim prema njihovoj službi pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona. 9 A sinovima Kehatovim nije dao ništa jer im je služba bila nositi svete predmete na ramenima. 10 I doniješe glavari prinose za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan. Tako su glavari donosili svoje prinose pred žrtvenik. 11 Gospod naime reče Mojsiju: »Svakoga dana neka po jedan glavar donese prinos za posvetu žrtvenika.« 12 I onaj koji je prvi dan donio svoj prinos bijaše Nahšon, sin Aminadabov, iz plemena Judina. 13 A njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 14 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 15 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 16 jedan jarić za okajnicu, 17 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Nahšona, sina Aminadabova. 18 Drugoga dana prinosio je Netanel, sin Cuarov, glavar Jisakara. 19 Za svoj prinos donio je: jednu srebrnu zdjelu, čija težina bijaše stotinu i tridesetšekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 20 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 21 jednoga junca, jednoga ovna, jednoga jednogodišnjeg jaganjca, za paljenicu; 22 jednoga jarića za okajnicu, 23 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Netanela, sina Cuarova. 24 Trećega dana prinosio je glavar sinova Zebulunovih, Eliab, sin Helonov. 25 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 26 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 27 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 28 jedan jarić za okajnicu, 29 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Eliaba, sina Helonova. 30 Četvrtoga dana prinosio je glavar sinova Rubenovih, Elicur, sin Šedeurov. 31 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 32 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 33 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 34 jedan jarić za okajnicu, 35 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Elicura, sina Šedeurova. 36 Petoga dana prinosio je glavar sinova Šimunovih, Šelumiel, sin Curišadajev. 37 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 38 jedan zlatni lonac od desetšekela, pun kâda, 39 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 40 jedan jarić za okajnicu, 41 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Šelumiela, sina Curišadajeva. 42 Šestoga dana prinosio je glavar sinova Gadovih, Eliasaf, sin Deuelov. 43 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 44 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 45 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 46 jedan jarić za okajnicu, 47 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Eliasafa, sina Deuelova. 48 Sedmoga dana prinosio je glavar sinova Efraimovih, Elišama, sin Amihudov. 49 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 50 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 51 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 52 jedan jarić za okajnicu, 53 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Elišame, sina Amihudova. 54 Osmoga dana prinosio je glavar sinova Manašeovih, Gamliel, sin Pedahcurov. 55 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 56 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 57 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 58 jedan jarić za okajnicu, 59 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Gamliela, sina Pedahcurova. 60 Devetoga danaprinosio je glavar sinova Benjaminovih, Abidan, sin Gidonijev. 61 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 62 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 63 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 64 jedan jarić za okajnicu, 65 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Abidana, sina Gidonijeva. 66 Desetoga dana prinosio je glavar sinova Danovih, Ahiezer, sin Amišadajev. 67 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 68 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 69 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 70 jedan jarić za okajnicu, 71 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Ahiezera, sina Amišadajeva. 72 Jedanaestoga dana prinosio je glavar sinova Ašerovih, Pagiel, sin Okranov. 73 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 74 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 75 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 76 jedan jarić za okajnicu, 77 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Pagiela, sina Okranova. 78 Dvanaestoga dana prinosio je glavar sinova Naftalijevih, Ahira, sin Enanov. 79 Njegov je prinos bio: jedna srebrna zdjela, čija težina bijaše stotinu i trideset šekela, jedan srebrni kotlić od sedamdeset šekela, prema šekelu svetišta, oboje puni finoga brašna zamiješena s uljem, za prinosnicu; 80 jedan zlatni lonac od deset šekela, pun kâda, 81 jedan junac, jedan ovan, jedan jednogodišnji jaganjac, za paljenicu; 82 jedan jarić za okajnicu, 83 a za žrtvu pomirnicu dva goveda, pet ovnova, pet jaraca, pet jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos Ahire, sina Enanova. 84 Ovo je bio prinos glavara Izraelovih za posvetu žrtvenika na dan kad bijaše pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića, dvanaest zlatnih lonaca. 85 Svaka srebrna zdjela težila je stotinu i trideset šekela, a svaki kotlić sedamdeset šekela; svega srebra u posuđu bilo je dvije tisuće i četiri stotine šekela, prema šekelu svetišta. 86 Zlatnih lonaca punih kâda bilo je dvanaest, svaki lonactežio je deset šekela, prema šekelu svetišta; svega zlata u loncima bilo je stotinu i dvadeset šekela. 87 Svih goveda za paljenicu bilo je dvanaest junaca, uz dvanaest ovnova i dvanaest jednogodišnjih jaganjaca s njihovom prinosnicom, a za okajnicu dvanaest jarića. 88 A svih goveda za žrtvu pomirnicu bijaše dvadeset i četiri junca, uzšezdeset ovnova, šezdeset jaraca i šezdeset jednogodišnjih jaganjaca. To je bio prinos za posvetu žrtvenika pošto bijaše pomazan. 89 I kad bi Mojsije ulazio u Šator sastanka da govori s njim, čuo bi glas kako mu govori odozgo s Pomirilišta što je bilo na Kovčegu svjedočanstva između dvaju keruba; tako mu je govorio.