Brojevi 9

20. 05. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 9.

1 I prozbori Gospod Mojsiju u Sinajskoj pustinji, prvoga mjeseca druge godine po njihovu izlasku iz zemlje egipatske, govoreći: 2 »I neka sinovi Izraelovi svetkuju Pashu u njezino vrijeme. 3 Četrnaestoga dana ovoga mjeseca, u suton, svetkujte je u njezino vrijeme; svetkujte je prema svim njezinim odredbama i prema svim njezinim propisima.« 4 Tako Mojsije kaza sinovima Izraelovim da svetkuju Pashu. 5 I svetkovali su Pashu četrnaestoga dana prvoga mjeseca, u suton, u Sinajskoj pustinji; sve kako je Gospod zapovjedio Mojsiju, tako su učinili sinovi Izraelovi. 6 A bilo je ljudi koji se bijahu onečistili truplom čovjekovim te ne mogahu svetkovati Pashu onoga dana. Dođoše dakle toga dana pred Mojsija i pred Arona. 7 I rekoše mu ti ljudi: »Mi smo se onečistili truplom čovjekovim; zašto nam je uskraćeno prinositi prinos Gospodu u određeno vrijeme usred sinova Izraelovih?« 8 A Mojsije im reče: »Stanite da čujem što će Gospod za vas zapovjediti.« 9 Tada Gospod prozbori Mojsiju govoreći: 10 »Kaži sinovima Izraelovim govoreći: ‘Ako se bilo tko od vas ili od vaših naraštaja onečisti mrtvacem ili je na daleku putu, neka ipak svetkuje Pashu u čast Gospodu. 11 Neka je svetkuju četrnaestoga dana drugoga mjeseca, u suton. Neka je blaguju s neukvasanim kruhom i gorkim biljem. 12 Ništa od nje neka ne ostavljaju do jutra i neka joj kosti ne lome; neka je svetkuju prema svim odredbama Pashe. 13 Ali onaj čovjek koji je čist i nije na putu, a ipak propusti svetkovati Pashu, ta osoba neka se dakle istrijebi isred puka svojega. Budući da nije prinio prinos Gospodu u određeno vrijeme, taj čovjek snosit će krivnju za svoj grijeh. 14 Ako bi pak pridošlica boravio među vama i svetkovao Pashu u čast Gospodu, kako nalaže odredba Pashe i propis njezin, tako neka čini. Neka za vas bude jedna odredba, i za pridošlicu i za onoga koji je rođen u zemlji.« 15 A na dan kad je podignut tabernakul, oblak prekri tabernakul, Šator Svjedočanstva, te je navečer nad tabernakulom bio kao pojavak ognja, sve do jutra. 16 Tako bijaše svagda: oblak bi ga prekrivao danju, a pojavak ognja noću. 17 I kad god bi se oblak podigao sa Šatora, sinovi bi Izraelovi poslije toga krenuli; a na mjestu gdje bi se oblak zaustavio, tu bi se sinovi Izraelovi utaborili. 18 Na zapovijed bi Gospodnju sinovi Izraelovi krenuli i na zapovijed bi se Gospodnju utaborili. Sve vrijeme što bi oblak stajao nad tabernakulom oni su taborovali. 19 I kad bi se oblak dugo zadržao nad tabernakulom, više dana, tada bi se sinovi Izraelovi držali naredbe Gospodnje i ne bi polazili na put. 20 Ali ako bi se dogodilo da oblak ostane nad tabernakulom tek nekoliko dana, oni bi se na zapovijed Gospodnju utaborili i na zapovijed Gospodnju krenuli na put. 21 Ako bi se pak dogodilo da je oblak ostao od večeri do jutra, kad bi se oblak ujutro podigao, i oni bi krenuli na put; bilo danju ili noću, kad bi se oblak podigao, i oni bi krenuli na put. 22 Bilo dva dana ili mjesec ili godinu, dok bi se oblak zadržavao nad tabernakulom prebivajući na njemu, sinovi bi Izraelovi taborovali i ne bi kretali na put; no čim bi se podigao, oni bi krenuli. 23 Na zapovijed su Gospodnju taborovali i na zapovijed Gospodnju kretali na put; držali su se naredbe Gospodnje prema zapovijedi što je Gospod dade preko Mojsija.