Ezekiel 41

5. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 41”.

1 Onda me povede u svetište pa izmjeri stupove: bijahu šest lakata u širinu s jedne i šest lakata u širinu s druge strane — širine Šatora. 2 Širina ulaza bijaše pak deset lakata, a stranice ulaza bijahu pet lakata s jedne i pet lakata s druge strane. Onda izmjeri duljinu njegovu — četrdeset lakata, i širinu — dvadeset lakata. 3 Potom uđe unutra pa izmjeri stup ulaza — dva lakta, zatim ulaz — šest lakata, pa širinu ulaza — sedam lakata. 4 Potom izmjeri duljinu njegovu — dvadeset lakata, i širinu — dvadeset lakata, ispred svetišta. I reče mi: »Ovo je Svetinja nad svetinjama.« 5 Potom izmjeri zid Doma — šest lakata; a širina pobočnih odaja sve uokolo Doma bila je četiri lakta unaokolo. 6 A pobočne odaje bijahu jedna nad drugom, u tri kata, i bijaše ih trideset u svakom katu; i ulazile su u zid za pobočne odaje koji bijaše od Doma sve uokolo da bi se držale, ali zida Doma nisu se držale. 7 I kako bi se išlo s kata na kat, pobočne odaje koje su okruživale hram bivale su sve šire, jer su se potpore na Domu dizale sve više i više sve uokolo Doma. Zato se širina Doma povećavala uzgor; i tako se s najdonjeg kata uzlazilo na najgornji preko srednjeg. 8 Vidjeh i neko uzvišenje sve uokolo Doma: bijahu to temelji pobočnih odaja, puni trske, od šest velikih lakata. 9 Širina vanjskoga zida pobočnih odaja bila je pet lakata; a uz pobočne odaje što su pripadaleDomu bijaše prazan prostor. 10 Između soba pak bijaše prostor oko Doma širine dvadeset lakata, sve uokolo. 11 A vrata pobočnih odaja otvarala su se prema praznom prostoru, jedna vrata prema sjeveru, a jedna vrata prema jugu. A širina tog praznog mjesta bila je pet lakata sve uokolo. 12 A građevina što je bila ispred odijeljenog prostora s one strane prema zapadu bila je širine sedamdeset lakata; i zid te građevine bijaše širine pet lakata sve uokolo, a duljina mu bijaše devedeset lakata. 13 Potom izmjeri Dom — bijaše duljine stotinu lakata; i odijeljeni prostor sa zgradom i zidovima njezinim bijaše duljine stotinu lakata. 14 I širina pročelja Doma i odijeljenog prostora prema istoku bila je stotinu lakata. 15 Izmjeri i duljinu građevine nasuprot odijeljenom prostoru što bijaše iza nje i hodnike njezine s jedne i s druge strane — stotinu lakata. Izmjeri i unutrašnje svetište i trijemove predvorja. 16 Pragovi i uzani prozori i hodnici sve uokolo na svoja tri kata, nasuprot pragovima, bijahu obloženi drvetom sve uokolo, i to od zemlje do prozorā (prozori pak bijahu prekriveni), 17 preko ulaza, pa do unutrašnjosti Doma, kao i izvana te po cijelom zidu, sve uokolo, iznutra i izvana, po mjeri. 18 I bijahu načinjeni kerubi i palme, tako da je između keruba i keruba bila palma; a u svakoga keruba bijahu dva lica. 19 Tako s jedne strane prema palmi bijaše lice čovječje, a s druge strane prema palmi bijaše lice lavlje. Bijahu načinjeni po svem Domu, sve uokolo. 20 Od zemlje do svrh vrata te po zidu svetišta bijahu načinjeni kerubi i palme. 21 Dovratnici svetišta bijahu četvorine, kao i pročelje svetinje; izgled jednoga dovratnika bijaše kao izgled drugoga. 22 Žrtvenik bijaše od drveta, visine tri lakta, a duljina mu dva lakta. I uglovi njegovi i duljina njegova i strane njegove bijahu mu od drveta. Tada mi on progovori: »Ovo je stol koji je pred Gospodom.« 23 I svetište i svetinja imahu po dvoja vrata, 24 a svaka vrata po dva krila, dva pokretna krila; dva krila u jednih vrata i dva krila u drugih. 25 I na njima, na vratima svetišta, bijahu načinjeni kerubi i palme, kao što bijahu načinjeni po zidovima. A vani, ispred trijema, bijaše drvena nadstrešnica. 26 I bijahu uzani prozori i palme s jedne i s druge strane, na stranama trijema i na pobočnim odajama Doma i na nadstrešnici.