Ezekiel 45

9. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 45”.

1 »A kad budete ždrijebom dijelili zemlju u baštinu, prinijet ćete prinesak Gospodu, sveti razdio zemlje: duljina neka bude duljina od dvadeset i pet tisuća lakata, a širina od deset tisuća lakata. To neka bude sveto po svim međama svojim unaokolo. 2 Od toga neka bude četvorina za svetište, sve uokolo petsto sa petsto, a oko toga pedeset lakata za podgrađa. 3 Od te pak mjere izmjeri u duljinu dvadeset i pet tisuća lakata, a u širinu deset tisuća; i u tome neka bude svetište, Svetinja nad svetinjama. 4 Taj sveti razdio zemlje bit će za svećenike koji služe u svetištu, koji pristupaju da služe Gospodu; i bit će to mjesto za njihove kuće, i sveto mjesto za svetište. 5 A dvadeset i pet tisuća u duljinu i deset tisuća u širinu neka bude za levite koji služe u Domu; njima neka pripadnedvadeset soba u posjed. 6 Za posjed pak gradu dodijelite pet tisuća lakata u širinu i dvadeset i pet tisuća lakata u duljinu usporedo sa svetim prineskom. To će pripadati svemu domu Izraelovu. 7 A dio za kneza bit će s jedne i s druge strane svetoga prineska i gradskoga posjeda, ispred svetoga prineska i ispred gradskoga posjeda, od zapadne strane prema zapadu i od istočne strane prema istoku, a duljina neka bude razmjerna jednom od dijelova, od zapadne međe do istočne međe. 8 Ta zemlja neka bude njegov posjed u Izraelu. Tako moji knezovi više neće zlostavljati moj puk, nego će zemlju razdijeliti domu Izraelovu po njihovim plemenima.« 9 Ovako veli Gospodin Gospod: »Dosta vas je, knezovi Izraelovi! Uklonite nasilje i tlačenje i činite pravicu i pravdu. Zaustavite izvlaštenje puka mojega«, riječ je Gospodina Gospoda. 10 »Imat ćete prȁva mjerila i prȁvu efu i bat prav. 11 Efa i bat bit će iste veličine: bat će iznositi desetinu homera, i efa desetinu homera; mjera će im biti prema homeru. 12Šekel će pak biti dvadeset gera; dvadeset šekela, dvadeset i pet šekela i petnaest šekela bit će vam mina.« 13»Ovo je prinos što ćete ga prinositi: šestinu efe od homera pšenice; davat ćete i šestinu efe od homera ječma. 14 A ovo je odredba za ulje, za bat ulja: desetinu bata od mjerova. Mjerov je homer ili deset bata, jer deset bata je homer. 15 A od svakoga stada od dvije stotine ovaca sa sočnih izraelskih pašnjaka po jednu ovcu za prinosnicu i paljenicu i pomirnicu, da se za njih izvrši pomirenje«, riječ je Gospodina Gospoda. 16 »Sav puk zemaljski davat će ovaj prinos za kneza u Izraelu. 17 Na knezu je pak da daje paljenice i prinosnice i ljevanice na svetkovine i mlađake i subote, na sve blagdane doma Izraelova. On ima pripraviti okajnicu i prinosnicu i paljenicu i pomirnice, da izvrši pomirenje za dom Izraelov.« 18 Ovako veli Gospodin Gospod: »Prvoga mjeseca, prvoga dana u mjesecu, uzmi junca bez mane i očisti svetište. 19 I neka svećenik uzme od krvi te okajnice i stavi je na dovratnike Doma i na sva četiri ugla pojasa žrtvenika, te na dovratnike dveri unutrašnjeg predvorja. 20 Tako učini i sedmoga dana toga mjeseca za svakoga koji je pogriješio nehotice ili u neznanju. Tako ćete izvršiti pomirenje nad Domom. 21 Prvoga mjeseca,četrnaestoga dana u mjesecu, imat ćete Pashu, Blagdan sedam dana; tad će se jesti neukvasani kruhovi. 22 I na taj će dan knez za se i za sav puk zemaljski pribaviti junca za okajnicu. 23 I tijekom sedam dana blagdana pribavljat će za paljenicu Gospodu sedam junaca i sedam ovnova bez mane, svaki dan tih sedam dana, te svaki dan jarića za okajnicu. 24 A kao prinosnicu pribavit će po efu na junca i po efu na ovna, te po hin ulja na svaku efu.25 Sedmoga mjeseca, petnaestoga dana u mjesecu, na blagdan, pribavit će kao za tih sedam dana — okajnicā, paljenicā i prinosnicā, te ulja.«