Ezekiel 48

12. 05. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezekiel 48”.

1 A ovo su imena plemenā: od krajnjega sjevera duž puta za Hetlon do ulaza u Hamat pa do Hacar-Enana, granicom Damaska prema sjeveru pokraj Hamata (to će mu dakle biti istočna i zapadna strana) jedan dio imat ćeDan; 2 a uz granicu Danovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Ašer; 3 a uz granicu Ašerovu, od istočne strane pa do zapadne strane, jedan dio imat će Naftali; 4 a uz granicu Naftalijevu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Manaše; 5 a uz granicu Manašeovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Efraim; 6 a uz granicu Efraimovu, od istočne strane pa do zapadne strane, jedan dio imat će Ruben; 7 a uz granicu Rubenovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Juda. 8 A uz granicu Judinu, od istočne strane do zapadne strane, bit će prinesak što ćete ga prinijeti: dvadeset i pet tisuća lakata u širinu, a u duljinu kao svaki od dijelova, od istočne strane do zapadne strane; a sred njega će biti svetište. 9 Taj prinesak što ćete ga prinijeti Gospodu bit će dvadeset i pet tisuća lakata u duljinu i deset tisuća lakata u širinu. 10 A sveti će prinesak biti za njih — za svećenike: sa sjevera dvadeset i pet tisuća lakata u duljinu, sa zapada pak deset tisuća lakata u širinu, i s istoka deset tisuća lakata u širinu, a s juga dvadeset i pet tisuća lakata u duljinu; a svetište Gospodnje bit će sred njega. 11 Bit će to za svećenike koji su posvećeni, od sinova Cadokovih, koji su vršili moju službu, koji nisu zastranili kad su zastranili sinovi Izraelovi, kao što su zastranili leviti. 12 Njima će dakle pripadati taj prinesak prinesene zemlje, najsvetije mjesto, uz granicu levitsku. 13 A usporedo s granicom svećeničkom imat će leviti dvadeset i pet tisuća lakata u duljinu i deset tisuća lakata u širinu. Ukupna duljina bit će dvadeset i pet tisuća lakata, a širina deset tisuća lakata. 14 Ali ništa od toga ne smiju prodati ni razmijeniti; ta prvina zemlje ne smije se ni na koga prenositi jer je sveta za Gospoda. 15 A ostatak, pet tisuća lakata u širinu naspram dvadeset i pet tisuća u duljinu, to neka bude opće područje: za grad, za naselje i za podgrađa; a grad će biti sred njega. 16 Ovo su pak mjere njegove: sa sjeverne strane — četiri tisuće i pet stotina lakata, i s južne strane — četiri tisuće i pet stotina lakata, i s istočne strane — četiri tisuće i pet stotina lakata, i sa zapadne strane — četiri tisuće i pet stotina lakata. 17 A podgrađa grada bit će: dvije stotine i pedeset lakata prema sjeveru i dvije stotine i pedeset lakataprema jugu i dvije stotine i pedeset lakata prema istoku i dvije stotine i pedeset lakata prema zapadu. 18 A ono što ostane u duljinu, duž svetoga prineska, iznosit će deset tisuća lakata prema istoku i deset tisuća lakata prema zapadu; bit će to dakle duž svetog prineska. A prihod od toga neka bude za hranu onima koji služe u gradu. 19 A ti koji služe u gradu služit će mu iz svih plemena Izraelovih. 20 Cijeli taj prinesak bit će dvadeset i pet tisuća s dvadeset i pet tisuća — četvorina. Prinijet ćete sveti prinesak, zajedno s gradskim posjedom. 21 A što preostane, s jedne i s druge strane svetoga prineska i gradskoga posjeda, pripast će knezu: ispred dvadeset i pet tisuća lakata svetoga prineska prema istočnoj granici i ispred dvadeset i pet tisuća lakata na zapadu prema zapadnoj granici, usporedo s plemenskim dijelovima, bit će knezovo. A sveti prinesak i svetište Doma bit će usred toga. 22 A osim posjeda levitskoga i posjeda gradskoga, koji su usred onoga što pripada knezu, sve između granice Judine i granice Benjaminove bit će knezovo. 23 A ostala plemena, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat ćeBenjamin; 24 a uz granicu Benjaminovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Šimun; 25 a uz granicu Šimunovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Jisakar; 26 a uz granicu Jisakarovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Zebulun; 27 a uz granicu Zebulunovu, od istočne strane do zapadne strane, jedan dio imat će Gad; 28 a uz granicu Gadovu, na južnoj strani, prema jugu, bit će granica od Tamara do Meripskih voda kod Kadeša, pa potokom prema Velikome moru. 29 To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti plemenima Izraelovim u baštinu i to su njihovi dijelovi«, riječ je Gospodina Gospoda. 30 »A ovo su izlazi iz grada: sa sjeverne strane, mjere četiri tisuće i pet stotina lakata, 31 bit će i gradske dveri (nazvane po imenima plemena Izraelovih); tri dveri na sjeveru — jedne dveri Rubenove, jedne dveri Judine, jedne dveri Levijeve; 32 s istočne pak strane, četiri tisuće i pet stotina lakata, bit će opet tri dveri — jedne dveri Josipove, jedne dveri Benjaminove i jedne dveri Danove; 33 i s južne strane, mjere četiri tisuće i pet stotina lakata, opet tri dveri — jedne dveri Šimunove, jedne dveri Jisakarove, jedne dveri Zebulunove; 34 zapadna strana, četiri tisuće i pet stotina lakata s njihovih tri dveri — jedne dveri Gadove, jedne dveri Ašerove, jedne dveri Naftalijeve. 35 Sve uokolo — osamnaest tisuća lakata. A gradu će od onoga dana ime biti: „Gospod je tamo”.«