Ezra 10

3. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Ezra 10”.

1 A dok je Ezra molio i dok je priznavao grijehe plačući i ležeći pred Domom Božjim, skupi se k njemu vrlo veliki zbor iz Izraela, ljudi i žena i djece; jer je puk plakao gorkim plačem. 2 Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, progovori i reče Ezri: »Mi smo se iznevjerili Bogu svojemu i uzeli žene tuđinke od pukova zemaljskih. Ali sad još za to ima nade u Izraelu. 3 Zato sad sklopimo savez s Bogom svojim da ćemo otpustiti sve žene i svešto je od njih rođeno, prema savjetu mojega gospodara i onih koji drhću na zapovijed Boga našega. Učinimo dakle po Zakonu! 4 Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i djeluj!« 5 Nato Ezra ustade i zakle glavare svećeničke, levite i sav Izrael da učine po ovoj riječi; i oni se zakleše. 6 Tada Ezra ustade ispred Doma Božjega i ode u sobu Johanana, sina Eliašibova; i došavši onamo, niti je kruha jeo niti je vode pio jer je tugovao zbog nevjernosti prognanika. 7 I proniješe glas po Judi i Jeruzalemu svim sinovima prognanstva da se skupe u Jeruzalemu, 8 a tko god ne bude došao za tri dana, u skladu s odlukom glavara i starješina, sav njegov imetak bit će zaplijenjen, a on sam bit će odvojen od zajednice prognanika. 9 Stoga se svi ljudi iz Jude i Benjamina skupiše za tri dana u Jeruzalemu. Bilo je to devetoga mjeseca, dvadesetoga dana u mjesecu. I sav je puk sjedio na trgu pred Domom Božjim, drhteći zbog te stvari i zbog jake kiše. 10 Tad ustade Ezra, svećenik, i reče im: »Vi ste se iznevjerili kad ste uzeli žene tuđinke. Tako ste još pridodali na krivicu Izraelovu. 11 Zato sad podajte hvalu Gospodu, Bogu svojih otaca, i izvršite volju njegovu; odvojite se dakle od pukova zemaljskih i od žena tuđinki.« 12 Nato sav zbor odgovori i reče snažnim glasom: »Kako si rekao, tako nam je činiti! 13 Ali puka je mnogo, a doba je kiše i vani se ne može stajati. I nije to posao za jedan ili dva dana, jer mnogo je nas koji smo sagriješili u tome. 14 Neka sad naši glavari stanu za sav zbor, pa neka svi po našim gradovima koji su uzeli žene tuđinke dođu u određeno vrijeme, a s njima starješine svakoga grada i suci njegovi, sve dok se žestina gnjeva Boga našega zbog ove stvari ne odvrati od nas. 15 Samo se Jonatan, sin Asahelov, i Jahzeja, sin Tikvin, usprotiviše tome, a podržaše ih Mešulam i Šabetaj, levit. 16 Ali sinovi prognanstva učiniše tako. I odvojiše se svećenik Ezra i neki poglavari otačkih domova po domovima svojih otaca, i to svaki od njih poimence, te sjedoše prvoga dana desetoga mjeseca da ispitaju stvar. 17 I do prvoga dana prvoga mjeseca završiše sa svim muškarcima koji bijahu uzeli žene tuđinke. 18 A među svećeničkim sinovima koji bijahu uzeli žene tuđinke nađoše se od sinova Ješue, sina Jocadakova, i braće njegove: Maaseja i Eliezer i Jarib i Gedalija. 19 I oni dadoše ruku svoju da će otpustiti svoje žene te, budući da su skrivili, prinijeti ovna iz stada za krivicu svoju. 20 A od sinova Imerovih: Hanani i Zebadja. 21 A od sinova Harimovih: Maaseja i Ilija i Šemaja i Jehiel i Uzija. 22 A od sinova Pašhurovih: Elioenaj, Maaseja, Jišmael, Netanel, Jozabad i Elasa. 23 A od levitâ: Jozabad i Šimej i Kelaja (to jest Kelita), Petahja, Juda i Eliezer. 24 A od pjevačâ: Eliašib. A od vratarâ: Šalum i Telem i Uri. 25 A od Izraela; od sinova Paroševih: Ramja i Jizija i Malkija i Mijamin i Eleazar i Malkija i Benaja; 26 a od sinova Elamovih: Matanija, Zaharija i Jehiel, te Abdi i Jeremot i Ilija; 27 a od sinova Zatuovih: Elioenaj, Eliašib, Matanija i Jeremot, te Zabad i Aziza; 28 a od sinova Bebajevih: Johanan, Hananija, Zabaj i Atlaj; 29 a od sinova Banijevih: Mešulam, Maluk i Adaja, Jašub i Šeal i Ramot; 30 a od sinova Pahat-Moabovih: Adna i Kelal, Benaja, Maaseja, Matanija, Becalel, te Binuj i Manaše;31 a od sinova Harimovih: Eliezer, Jišija, Malkija, Šemaja, Šimun, 32 Benjamin, Maluk i Šemarja; 33 od sinova Hašumovih: Matenaj, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremaj, Manaše i Šimej; 34 od sinova Banijevih: Maadaj, Amram i Uel, 35 Benaja, Bedeja, Keluhu, 36 Vanija, Meremot, Eliašib, 37 Matanija, Matenaj i Jaasu; 38 te Bani i Binuj, Šimej, 39i Šelemja i Natan i Adaja, 40 Maknadebaj, Šašaj, Šaraj, 41 Azarel i Šelemja, Šemarja, 42 Šalum, Amarja i Josip; 43 od sinova Nebovih: Jeiel, Matitja, Zabad, Zebina, Jadaj, Joel i Benaja. 44 Svi ovi bijahu uzeli žene tuđinke; a neki od njih imali su žene koje su im izrodile i djecu.