Jutarnji stih

Gradove treba opomenuti

“Drugi anđeo nastupi za njim vičući: ’Pade, pade veliki Babilon koji vinom srdžbe i vinom svoga bluda napoji sve narode!’” (Otkrivenje 14,8)

Kao pojedinci i kao narod, mi pred sobom imamo najozbiljniji posao. Svakodnevno moramo vršiti pripremu srca i uma kako bismo mogli ostvariti ciljeve koje Bog ima za nas. Pred nama su opasnosti posljednjih dana, i u ovo vrijeme svatko od nas određuje kakva će biti njegova vječna sudbina. Svatko od nas pojedinačno treba izgraditi karakter koji će izdržati ispit suda. Svatko pojedinačno treba pružati, u crkvi u kojoj se nalazi, primjer vjernosti i posvećenja.

Služba Riječi treba pripremiti narod koji će opstati u vrijeme kušnji u kojem živimo. »lanovi Crkve trebaju sudjelovati u toj grani djela otkrivajući u svojem životu načela istine, kako ne bi bila izgovorena nijedna riječ niti učinjeno ijedno djelo koje bi upućivalo na lažne staze i dovelo do stanja stvari koje Bog ne bi mogao odobriti.

Otkrivene su mi ozbiljne opasnosti s kojima ćemo se suočavati u ovim posljednjim danima opasnosti i kušnji. Naše jedino pouzdano svjetlo i vodič za ovo vrijeme nalazi se u Božjoj riječi. Tu Riječ moramo uzeti za svojeg savjetnika i vjerno slijediti njezine upute, ili ćemo biti pod vlašću posebnih crta vlastitog karaktera, a naš će život otkrivati sebično djelo koje će biti prepreka, a ne blagoslov za naše bližnje. …

Dužnost je onih koji služe kao vođe i učitelji naroda da poučavaju članove Crkve radu u misionarskim redovima, a da onda otpočnu slavno djelo objavljivanja ove poruke koja mora probuditi svaki neopomenuti grad prije nego što nastupi kriza kada će se, djelovanjem sotonskih sila, vrata koja su sada otvorena za vijest trećeg anđela zatvoriti. …

Na Zemlju dolaze pravedni Božji sudovi koji imaju težinu konačne odluke. Nemojte bdjeti nad Crkvom ponavljajući narodu uvijek iznova iste istine, dok su gradovi ostavljeni u neznanju i grijehu, neopomenuti i neobrađeni. Uskoro će put biti pregrađen i ti gradovi će biti zatvoreni za evanđeosku poruku. Probudite vjernike da se ujedine u vršenju odlučnog djela koje zahtijeva samoodricanje. …

Svijet se priprema za završno djelo treće anđeoske vijesti. Istina sada treba ići naprijed sa silom kakva se nije vidjela godinama. Poruka sadašnje istine treba se objavljivati posvuda. (Manuscript 61, 17. rujna 1909. — “Riječi opomene i uputa”)

Podijeli