Izaija 19

12. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 19”.

1 Proročanstvo o Egiptu. Gle, Gospod jaši na brzu oblaku i u Egipat dolazi; i uzdrhtat će pred njim kumiri egipatski i rastopit će se srce Egipćana u njima. 2 »I podbost ću Egipćane protiv Egipćana pa će se svatko boriti protiv brata svojega i svatko protiv bližnjega svojega, grad protiv grada i kraljevstvo protiv kraljevstva. 3 I klonut će duh Egipćana u njima; i ja ću osujetiti nakanu njihovu, a oni će tražiti kumire i opsjenare i zazivače duhova i pogađače. 4 I predat ću Egipćane u ruke okrutnih gospodara, i silovit kralj vladat će nad njima«, riječ je Gospodina, Gospoda Nad Vojskama. 5 I nestat će vode iz mora, a rijeka će se isušiti i presahnuti. 6 I smrdjet će rijeke, obrambeni prokopi opast će i presušiti. Uvenut će trska i trstika, 7 te raslinje uz Rijeku, na ustima Rijeke. I svi će se usjevi uz Rijeku osušiti, nestat će i više ih biti neće. 8 I jadikovat će ribari, i tugovat će svi koji bacaju udicu u Rijeku, i iznemoći će oni koji razapinju mreže na vodama. 9 I postidjet će se oni koji rade s češljanim lanom i oni koji tkaju bijelo platno. 10 I bit će srušeni temelji njegovi. Svi koji zarađuju plaću bit će žalosni u duši.11 Doista, lȕde su knezovi soanski, glup je savjet faraonovih mudrih savjetnika. Kako možete reći faraonu: »Ja sam sin mudracā, sin sam drevnih kraljeva«? 12 Gdje li su oni? Gdje su tvoji mudraci? Nek ti sad dojave i neka znaju što je Gospod Nad Vojskama naumio s Egiptom. 13 Poludješe knezovi Soana, prevareni su knezovi Nofa; oni koji suugaonik njegovih plemena zaveli su Egipat. 14 Gospod je umiješao u njih duh izopačenosti te navedoše Egipat da zastrani u svakom svojem djelu, kao što pijanica krivuda u svojemu bljuvanju. 15 I neće u Egiptu biti djela što bi ga počinila glava ili rep, grana ili trska. 16 U onaj će dan Egipćani biti kao žene: i drhtat će i strepiti od zamaha ruke Gospoda Nad Vojskama kojom će on zamahnuti na njih. 17 A zemlja Judina bit će na užas Egiptu; tko god je se spomene, bojat će se u sebi, zbog nauma Gospoda Nad Vojskama što ga je on protiv njih naumio. 18 U onaj dan bit će pet gradova u zemlji egipatskoj koji će govoriti jezikom kanaanskim i zaklinjati se Gospodom Nad Vojskama; jedan od njih zvat će se Grad propasti. 19 U onaj dan bit će žrtvenik Gospodu usred zemlje egipatske i stup Gospodu kod granice njegove. 20 I to će Gospodu Nad Vojskama biti znak i svjedočanstvo u zemlji egipatskoj; kad zavape Gospodu zbog tlačiteljā, tada će im poslati spasitelja i moćnika, i on će ih izbaviti. 21 Tako će se Gospod obznaniti Egiptu, i u onaj će dan Egipćani spoznati Gospoda i služiti mu žrtvama i prinosnicama; i zavjetom će se zavjetovati Gospodu, i izvršit će ga. 22 A Gospod će udariti Egipat, udariti, al’ i iscijeliti; i oni će se vratiti Gospodu, a on će njih uslišati i iscijeliti ih. 23 U onaj dan vodit će put iz Egipta u Asiriju. I Asirci će dolaziti u Egipat, a Egipćani u Asiriju; i Egipćani će s Asircima služiti Gospodu. 24 U onaj će dan Izrael, treći s Egiptom i Asirijom, biti blagoslov usred zemlje, 25 jer će ih blagosloviti Gospod Nad Vojskama govoreći: »Blagoslovljen bio puk moj egipatski, i Asirija, djelo ruku mojih, i Izrael, baština moja.«