Izaija 27

20. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 27”.

1 U onaj dan kaznit će Gospod svojim mačem strašnim i velikim i jakim Levijatana, zmiju hitru, i Levijatana zmiju vijugavu, i ubit će zmaja koji je u moru. 2 U onaj dan zapjevajte njemu: »Vinograde vinorodni!« 3 »Ja, Gospod, čuvar sam njegov, svakoga časa zalijevam ga; čuvat ću ga danju i noću da ga tko ne ošteti. 4 Nema srdžbe u meni. Tko će u boj protiv mene staviti draču i trnje? Pošao bih na njih i spalio ih sve. 5 Ili neka se drži moje snage, nek sa mnom sklopi mir, mir nek sa mnom sklopi.« 6 U danima koji dolaze ukorijenit će se Jakov, procvjetat će i propupat će Izrael, i lice svijeta plodom napuniti. 7 Je li ga udario kako udari one koji njega udarahu? Je li ubijen kako su ubijeni oni koje on ubi? 8 Otpustivši ga, s mjerom si ga korio; odnese ga svojim vjetrom silnim u dan istočnjaka. 9 Stoga će se time očistiti bezakonje Jakovljevo; a ovo je sve plod uklanjanja grijeha njegova. Kad sve kamenove žrtvenika razmetne kao razdrobljeno krečno kamenje, neće se više podizati ašere i kadioni žrtvenici. 10 Jer opustje tvrdi grad, boravište samotno i napušteno kao pustinja; ondje će tele pȃsti i ondje će lijegati i ništiti mu grane. 11 Kad mu se grane osuše, polomit će se; dolazit će žene i ložiti njima. Jer to je puk nerazuman, zato se onaj koji ga je stvorio neće sažaliti nad njim, i onaj koji ga je sazdao neće mu se smilovati. 12 I dogodit će se u onaj dan da će Gospod vršiti od toka Rijeke do Egipatskog potoka; i vas će se pobrati jednog po jednog, sinovi Izraelovi. 13 I dogodit će se u onaj dan da će se zatrubiti u veliku trubu te će oni koji su ginuli u zemlji asirskoj i oni koji bijahu prognani u zemlju egipatsku doći i pokloniti se Gospodu na svetoj gori u Jeruzalemu.