Izaija 36

29. 12. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Izaija 36”.

1 I dogodi se — četrnaeste godine kraljevanja Ezekijina — da Sanherib, kralj asirski, pođe na sve utvrđene gradove Judine i zauze ih. 2 I pošalje kralj asirski Rab-Šakea s velikom vojskom iz Lakiša u Jeruzalem kralju Ezekiji. I stade on kod vodovoda gornjega jezera, na putu u Valjarevo polje. 3 Tada k njemu izađe Eliakim, sin Hilkijin, koji bijaše nad dvorom, te pisar Šebna i ljetopisac Joah, sin Asafov. 4 I reče njima Rab-Šake: »Kažite sad Ezekiji: Ovako veli veliki kralj, kralj asirski: ‘Kakvo je to pouzdanje u koje se pouzdaješ? 5 Rekoh: Savjet i snaga za rat samo su prazne riječi. U koga se sada pouzdaješ da si se pobunio protiv mene? 6 Evo, ti se sada pouzdaješ u štap od te slomljene trske — u Egipat — koji, ako se čovjek na nj nasloni, uđe mu u ruku i probode je. Takav je faraon, kralj egipatski svima koji se u nj pouzdaju.’ 7 I kad mi reknete: ‘Pouzdajemo se u Gospoda, Boga svojega’; zar to nije onaj čije je uzvišice i čije je žrtvenike Ezekija uklonio, te rekao Judi i Jeruzalemu: ‘Klanjajte se pred ovim žrtvenikom’? 8 Zato hajde sad, okladi se s mojim gospodarom, kraljem asirskim, i dat ću ti dvije tisuće konja ako uzmogneš pribaviti sebi jahače za njih. 9 Kako ćeš onda odvratiti lice jednoga zapovjednika od najmanjih slugu mojega gospodara? A ti se pouzdaješ u Egipat očekujući kola i konjanike. 10 Ta zar sam ja sad mimo Gospoda pošao na ovu zemlju da je zatrem? Gospod mi je rekao: ‘Pođi na tu zemlju i zatri je.’« 11 Tada Eliakim, sin Hilkijin, te Šebna i Joah rekoše Rab-Šakeu: »Molimo te, govori svojim slugama aramejski, jer mi razumijemo. Ta nemoj s nama govoriti židovski na uši puka koji je na zidinama.« 12 No Rab-Šake im reče: »Je li me moj gospodar poslao k tvojemu gospodaru i k tebi da izgovorim ove riječi? Nije li me poslao ovim ljudima što sjede na zidinama jedući svoju nečist i pijući svoju mokraću zajedno s vama?« 13 Tada Rab-Šake ustade i snažnim glasom povika na židovskom jeziku, te reče: »Čujte riječ velikoga kralja, kralja asirskoga! 14 Ovako veli kralj: ‘Neka vas Ezekija ne zavarava, jer vas neće moći izbaviti. 15 I neka vas Ezekija ne navodi da se pouzdajete u Gospoda govoreći: Gospod će nas sigurno izbaviti, ovaj grad neće biti predan u ruke kralja asirskoga.’ 16 Ne slušajte Ezekiju, jer ovako veli kralj asirski: ‘Sklopite sa mnom mir i izađite k meni, pa neka svaki jede sa svoje loze i svaki sa svoje smokve, i neka svaki pije vodu iz svoje nakapnice, 17 dok ne dođem i odvedem vas u zemlju kao što je vaša zemlja, zemlju pšenice i vina, zemlju kruha i vinogradā. 18 Ne dajte da vas Ezekija podbunjuje govoreći: ‘Gospod će nas izbaviti.’ Je li koji od bogova drugih naroda izbavio svoju zemlju iz ruke kralja asirskoga? 19 Gdje su bogovi hamatski i arpadski? Gdje su bogovi sefarvaimski? Ta jesu li oni izbavili Samariju iz moje ruke? 20 Koji su među svim bogovima ovih zemalja tȋ koji su izbavili svoju zemlju iz moje ruke da bi Gospod izbavio Jeruzalem iz moje ruke?’«21 Ali oni su šutjeli i nisu mu odgovorili ni riječi, jer ovo je bila kraljeva zapovijed, govoreći: »Ne odgovarajte mu.«22 Tada Eliakim, sin Hilkijin, koji bijaše nad dvorom, te pisar Šebna i ljetopisac Joah, sin Asafov, dođoše k Ezekiji razderanih haljina i kazaše mu riječi Rab-Šakeove.