Izlazak 17

22. 03. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 17.

1 Tada sav zbor sinova Izraelovih, po zapovijedi Gospodnjoj, krene svojim putem iz pustinje Sin. I utabore se u Refidimu, ali ondje ne bijaše vode da puk pije. 2 Zato se puk stade prepirati s Mojsijem. I rekoše: »Daj nam vode da pijemo!« A Mojsije im reče: »Zašto se prepirete sa mnom? Zašto iskušavate Gospoda?« 3 Ali je puk ondje žeđao za vodom pa je mrmljao puk na Mojsija i govorio: »Zašto si nas izveo iz Egipta? Zar da žeđu pomoriš nas i sinove naše i stoku našu?« 4 Nato Mojsije zavapi Gospodu govoreći: »Što da učinim ovomu puku? Još malo pa bi me kamenovali!« 5 A Gospod reče Mojsiju: »Zađi pred puk; uzmi sa sobom i neke od starješina Izraelovih. I štap svoj kojim si udario rijeku uzmi u ruku svoju i pođi. 6 Gle, ja ću stajati pred tobom tamo na stijeni na Horebu; a ti udari po stijeni, i iz nje će poteći voda, pa neka se puk napije.« Mojsije tako i učini starješinama Izraelovim naoči.7 A onome mjestu nadjenu ime Masa i Meriba, zato što su se sinovi Izraelovi prepirali i zato što su iskušavali Go­spoda govoreći: »Je li Gospod među nama ili nije?« 8 Tada dođe Amalek i zarati s Izraelom u Refidimu. 9 A Mojsije reče Jošui: »Odaberi nam ljude pa izađi i zametni boj s Amalekom. Ja ću sutra stati navrh brda sa štapom Božjim u svojoj ruci.« 10 I Jošua učini kako mu je Mojsije rekao te zametnu boj s Amalekom. A Mojsije, Aron i Hur uzađoše navrh brda. 11 I dogodi se, dok je Mojsije držao svoju ruku uzdignutom, da bi Izrael nadjačao, a kad bi spustio ruku svoju, nadjačao bi Amalek. 12 Ali Mojsiju ruke otežaše. Zato uzeše kamen i staviše ga poda nj te on sjede na nj; a Aron i Hur držahu mu ruke, jedan s jedne a drugi s druge strane. I bijahu mu ruke uspravne do zalaska sunca. 13 I Jošua porazi Amaleka i puk njegov oštricom mača. 14 Onda Gospod reče Mojsiju: »Zapiši ovo u knjigu za sjećanje i utisni u uši Jošui da ću ja spomen na Amaleka sasma zbrisati pod nebom.« 15 Tada Mojsije sagradi žrtvenik i nadjenu mu ime „Gospod mi je stijeg”. 16 I reče: »Budući da se ruka podigla protiv prijestolja Gospodnjega, Go­spod zameće boj protiv Amaleka od koljena do koljena.«