Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 30

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 30.

1 »Napravi i žrtvenik za paljenje kâda; napravi ga od akacijina drveta. 2 Neka bude lakat dug i lakat širok, četvorina, i dva lakta visok. Rogovi neka mu budu u jednom komadu s njim. 3 I obloži ga čistim zlatom: gornjište njegovo i pobočke njegove uokolo i rogove njegove; i načini mu zlatan vijenac uokolo. 4 Napravi mu i dva zlatna prstena ispod vijenca njegova, s obje njegove strane. Postavi ih s obje njegove strane da budu držači za motke na kojima se on nosi. 5 A motke napravi od akacijina drveta i obloži ih zlatom. 6 I postavi ga pred zastor što zastire Kovčeg svjedočanstva, ispred Pomirilišta što je iznad Kovčega svjedočanstva, gdje ću se ja s tobom sastajati. 7 I neka na njemu Aron svakoga jutra pali miomirisni kâd; neka ga pali kad priprema svjetiljke. 8 I kad Aron o sutonu upali svjetiljke, neka pali kâd — svagdašnji kâd pred Gospodom u sve vaše naraštaje. 9 Ne prinosi na njemu tuđinskoga kâda ni paljenice ni prinosnice, niti po njemu lijevajte ljevanice. 10 I nek Aron jednom u godini izvrši pomirenje na njegovim rogovima krvlju okajnice za pomirenje. Jednom u godini nek na njemu izvrši pomirenje u sve vaše naraštaje. Gospodu je on presvet.« 11 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 12 »Kad budeš pravio popis sinova Izra­elovih da bi ih prebrojio, neka onda svatko, kad ga budeš prebrojio, dadne Gospodu otkupninu za dušu svoju, da ih ne snađe kakva pošast kad ih budeš brojio. 13 Tko god potpadne među one koji se ubrajaju neka dadne ovo: pola šekela, prema šekelu svetišta (šekel je dvadeset gera). Tih pola šekela neka bude prinesak Gospodu. 14 Tko god potpadne među one koji se ubrajaju, od dvadeset godina pa naviše, neka dadne prinesak Gospodu. 15 Neka bogataš ne daje više niti siromah manje od pola šekela kad daju prinesak Gospodu da izvrše pomirenje za duše svoje. 16 A ti uberi novac za pomirenje od sinova Izraelovih i upotrijebi ga za službu u Šatoru sastanka. Neka to sinovima Izraelovim bude na spomen pred Gospodom da bi izvršili pomirenje za duše svoje.« 17 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 18 »Napravi i umivaonik od mjedi i postolje mu od mjedi, za pranje; i postavi ga između Šatora sastanka i žrtvenika. I ulij u nj vode, 19 pa neka Aron i sinovi njegovi peru svoje ruke i noge svoje vodom iz njega. 20 Kad budu ulazili u Šator sastanka ili pristupali žrtveniku na službu, da pale žrtvu ognjenu u čast Gospodu, neka se operu vodom, da ne poginu. 21 Neka dakle peru svoje ruke i noge svoje, da ne poginu. I to neka im bude odredba vječna — njemu i potomstvu njegovu u sve njihove naraštaje.« 22 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 23 »Uzmi si ti i najboljih mirodija: pet stotina šekela tekuće mirhe te polovicu od toga — dvije stotine i pedeset šekela — mirisavoga cimeta i dvije stotine i pedeset šekela mirisave trstike; 24 i pet stotina šekela kasije, prema šekelu svetišta, te hin maslinova ulja. 25 I napravi od toga ulje za sveto pomazanje, smjesu spravljenu umješnošću pomastara. To neka bude ulje za sveto pomazanje. 26 Time onda pomaži Šator sastanka i Kovčeg svjedočanstva 27 te stol i sav njegov pribor, i svijećnjak i sav njegov pribor, i kadioni žrtvenik; 28 i žrtvenik za paljenice i sav njegov pribor, i umivaonik i postolje njegovo. 29 Tako ćeš ih posvetiti, i bit će presveti; što god ih se dotakne, bit će sveto. 30 Pomaži i Arona i sinove njegove, i posveti ih da mi služe kao svećenici. 31 I kaži sinovima Izraelovim govoreći: ‘Ovo će mi biti ulje za sveto pomazanje u sve vaše naraštaje. 32 Na tijelo čovjekovo neka se ne izlijeva i ne pravite drugoga istoga sastava kao ovo. Ono je sveto, neka sveto bude i vama. 33 A svaki koji smiješa takvo kao što je ovo ili tko ga stavi na tuđinca, neka se istrijebi iz puka svojega.’« 34 I reče GospodMojsiju: »Uzmi si miomirisa: natafe i šeheleta i helbene, miomirisa i čistoga tamjana. Neka sve bude u jednakim dijelovima. 35 I napravi od toga kâd, smjesu kakvu pravi pomastar, zasoljenu, čistu, svetu. 36 I nešto od toga smrvi u prah pa dio od toga stavi pred Svjedočanstvo u Šatoru sastanka, gdje ću se ja s tobom sastajati. Neka vam to bude presveto. 37 A kâd što ga budeš pravio prema ovome sastavu ne smiješ praviti za se; neka ti bude svet za Gospoda. 38 I svaki koji sebi napravi takav kao što je taj da mu miriše, neka se istrijebi iz puka svojega.«