Izlazak 36

10. 04. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 36.

1 Tako Becalel i Oholiab i svi vješti ljudi kojima je Gospod dao mudrosti i razboritosti da znaju obaviti sve poslove za službu u svetištu stadoše praviti sve što je Gospod zapovjedio. 2 Onda Mojsije pozove Becalela i Oholiaba i sve vješte ljude u čije je srce Gospod stavio mudrosti, sve koje je srce njihovo nukalo da prionu na posao kako bi ga izvršili, 3 a oni preuzmu od Mojsija sve priloge što ih sinovi Izraelovi bijahu donijeli da bi se obavili poslovi za službu u svetištu. No oni su njemu i dalje, jutro za jutrom, donosili dragovoljne prinose. 4 Tada dođoše svi umješnici koji su obavljali sve te poslove za svetište, svaki sa svojega posla na kojemu je radio, 5 te rekoše Mojsiju govoreći: »Puk donosi mnogo više no što je potrebno da se obavi posao za koji nam je Gospod zapovjedio da ga izvršimo.« 6 Stoga Mojsije izda zapovijed, a glas se pronese taborom, govoreći: »Neka više nijedan ni čovjek ni žena ne obavljaju ikakva posla oko priloga za svetište.« Tako puk prestade donositi. 7 Naime, ono što su imali bijaše dostatno da se obavi sav posao — i preteče. 8 Tako svi koji bijahu vješti među onima koji su obavljali taj posao oko tabernakula načiniše deset zavjesa od upredena lana te modrog i purpurnog i grimiznog prediva. Na njima umjet­ničkim vezom načiniše kerube. 9 Duljina svake zavjese bila je dvadeset i osam lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Sve su zavjese bile istih mjera. 10 I sastavi pet zavjesa jednu s drugom te sastavi i drugih pet zavjesa jednu s drugom. 11 Načini i petlje od modre vune na krajnjem rubu zavjese u prvom sastavljenom komadu; isto načini na krajnjem rubu zavjese u drugom sastavljenom komadu. 12 Pedeset petlji načini na jednoj zavjesi, a pedeset petlji načini na rubu zavjese koja je u drugom sastavljenom komadu. Petlje su stajale jedna nasuprot drugoj. 13 I načini pedeset zlatnih kopči pa kopčama sastavi zavjese jednu s drugom, da sve čini jedan tabernakul. 14 Načini i zavjese od kozje dlake za pokrov svrh tabernakula; jedanaest takvih zavjesa načini. 15 Duljina svake zavjese bila je trideset lakata, a širina svake zavjese četiri lakta. Tih jedanaest zavjesa bilo je istih mjera. 16 I sastavi pet zavjesa zasebice i šest zavjesa zasebice. 17 I načini pedeset petlji na krajnjem rubu zavjese u prvom sastavljenom komadu, a pedeset petlji načini na rubu zavjese u drugom sastavljenom komadu. 18 Načini i pedeset mjedenih kopči da sastavi Šator, da bi sve bilo jedno. 19 Onda načini pokrov za Šator od crveno obojenih ovnujskih koža, a odozgo pokrov od jazavčjih koža. 20 A platice za tabernakul što stoje uspravno načini od akacijina drveta. 21 Duljina svake platice bila je deset lakata, a širina svake platice lakat i pol. 22 Svaka je platica imala dva klina, jedan nasuprot drugomu. Tako je napravio na svim platicama tabernakula. 23 Načini dakle platice za tabernakul, dvadeset platica za južnu stranu. 24 A ispod tih dvadeset platica načini četrdeset podnožja od srebra: dva podnožja pod jednu platicu za njezina dva klina, a dva podnožja pod drugu platicu za njezina dva klina. 25 Onda za drugu stranu tabernakula, sjevernu stranu, načini dvadeset platica 26 i njihovih četrdeset podnožja od srebra: dva podnožja pod jednom platicom, a dva podnožja pod drugom platicom. 27 Sa stražnje pak strane tabernakula, prema zapadu, načini šest platica. 28 Načini i dvije platice za uglove tabernakula sa stražnje strane. 29 I bijahu one sastavljene odozdo, a na vrhu bijahu spojene zajedno jednim prstenom. Tako učini s objema na oba ugla. 30 Tako bijaše osam platica s njihovim podnožjima od srebra — šesnaest podnožja, pod svakom platicom po dva. 31 Onda načini priječnice od akacijina drveta: pet za platice s jedne strane tabernakula, 32 zatim pet priječnica za platice s druge strane tabernakula te pet priječnica za platice tabernakula sa stražnje, zapadne strane. 33 Načini i središnju priječnicu što je prolazila sredinom platica s kraja na kraj. 34 Platice pak obloži zlatom; i njihove prstenove načini od zlata, da budu držači za priječnice, pa zlatom obloži i priječnice. 35 I načini zastor od modrog i purpurnog i grimiznog prediva i upredena lana. Na njemu umjetničkim vezom načini kerube. 36 I načini za nj četiri stupa od akacije pa ih obloži zlatom. Kuke su im bile od zlata, a salije za njih i četiri podnožja od srebra. 37 A na ulazu u Šator načini zaslonac od modrog i purpurnog i grimiznog prediva i upredena lana, tkalački uradak, 38 i njegovih pet stupova s njihovim kukama. I obloži njihove vrhove i vrpce njihove zlatom, a podnožja njihova bijahu od mjedi.