Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Izlazak 39

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Izlazak 39.

1 A od modra i purpurna i grimizna prediva načiniše služničke haljine, za službu u Svetištu, a načiniše i svete haljine za Arona, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 2 Oplećak pak načini od zlata te od modra i purpurna i grimizna prediva i upredena lana. 3 Potom iskovaše zlato u listove pa ih isjekoše u niti da ih umjetničkim vezom uvezu u modro i purpurno i grimizno predivo i lan. 4 Za oplećak načiniše poramenice koje će ga spajati; bijaše spojen na dvama svojim krajevima. 5 I tkanica njegova oplećka što je bila na njemu bijaše iste izradbe: od zlatate modra i purpurna i grimizna prediva i upredena lana, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 6 I postaviše kamenove oniksa op­točene zlatnim pleterom. Na njima su, kao što se urezuje na pečatnjak, bila urezana imena sinova Izraelovih. 7 Njih dakle stave na poramenice oplećka da budu spomen-kamenovi sinovima Izraelovim, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 8 I načini naprsnik, umjetničkim vezom, izradbe kao i oplećak: od zlata te modra i purpurna i grimizna prediva i upredena lana. 9 A naprsnik načiniše poput četvorine, podvostručen: pedalj dug i pedalj širok kad je podvostručen. 10 Onda u nj umetnuše četiri reda kamenova. Prvi red bijaše red s rubinom, topazom i smaragdom; 11 a drugi red: tirkiz, safir i dijamant; 12 treći pak red: hijacint, ahat i ametist; 13 i četvrti red: beril, oniks i jaspis. Sve je u svojim niskama bilo zlatnim pleterom optočeno. 14 A tî kamenovi bijahu prema imenima sinova Izraelovih. Bilo ih je dvanaest, prema njihovim imenima urezanim kao na pečatnjak, svaki sa svojim imenom za dvanaest plemena. 15 Na naprsniku pak načiniše lančiće kao opletene uzice od čistoga zlata.16 Načiniše i dva zlatna pletera i dva zlatna prstena, pa ta dva zlatna prstena pričvrstiše za dva kraja naprsnika.17 I pričvrstiše dvije zlatne uzice za ta dva prstena na krajevima naprsnika. 18 A druga dva kraja dviju uzica pri­čvrstiše o dva pletera i staviše ih na poramenice oplećka, njemu sprijeda. 19 Onda načiniše dva zlatna prstena paih pričvrstiše za dva kraja naprsnika, uz njegov rub koji bijaše s unutarnje strane oplećka. 20 Načiniše i druga dva zlatna prstena i staviše ih na dvije poramenice oplećka, odozdo, njemu sprijeda, tik do mjesta gdje se spaja, povrh tkanice oplećka. 21 I privezaše naprsnik njegovim prstenovima za prstenove oplećka modrom vrpcom tako da stoji nad tkanicom oplećka i da se naprsnik ne odvoji od oplećka, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 22 Potom načini plašt za oplećak, sav satkan od modra prediva. 23 A na sredini plašta bijaše otvor, kao otvor na oklopu. Uokolo otvora bijaše obrub, da se plašt ne prodere. 24 A po skutima plašta načiniše mogranje od modra i purpurna i grimizna prediva i upredena lana. 25 Načiniše i zvonca od čistoga zlata pa staviše zvonca između mogranja na skutima plašta, sve uokolo između mogranja: 26 zvonce pa mogranj, zvonce pa mogranj, sve uokolo po skutima plašta, za službu, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 27 Zatim od otkanog lana načiniše košulje Aronu i njegovim sinovima, 28 te laneni turban i ukrašene kape od lana i lanene gaće od upredena lana, 29 zatim pâs od upredena lana te modro i purpurno i grimizno predivo, tkalački uradak, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju.30 Načiniše i ploču, svetu krunu od čistoga zlata, i na njoj napisaše natpis urezavši kao na pečatnjak: Svet za Gospoda. 31 I za nju pričvrstiše modru vrpcu, kako bi odozgo bila pričvršćena za turban, kao što Gospod zapovjedi Mojsiju. 32 Tako se svrši sav posao oko tabernakula Šatora sastanka. A sinovi Izraelovi sve načiniše onako kako je Gospod Mojsiju zapovjedio da načine. 33 I donesoše tabernakul Mojsiju, Šator i sav njegov pribor: njegove kopče, njegove platice, njegove priječnice te njegove stupove i njegova podnožja; 34 zatim pokrov od ovnujskih koža crveno obojenih i pokrov od jazavčjih koža i zastor za zaslonac; 35 Kovčeg svjedočanstva s njegovim motkama i Pomirilište; 36 stol i sav njegov pribor te prineseni kruh; 37 svijećnjak od čistoga zlata s njegovim svjetiljkama — svjetiljkama poredanim — i sav njegov pribor, i ulje za svjetlo; 38 i zlatni žrtvenik i ulje pomazanja i mio­mirisni kâd i zaslonac za ulaz u Šator; 39 žrtvenik od mjedi i mjedenu rešetku za nj, njegove motke i sav njegov pribor; umivaonik i postolje njegovo; 40 zavjese za dvorište, njihove stupove i njihova podnožja, te zaslonac za dvorišne dveri, njegove uzice i njegove klinove, i sav pribor za službu u tabernakulu, za Šator sastanka; 41 služničke haljine, za službu u svetištu — svete haljine za svećenika Arona i haljine sinovima njegovim, da služe kao svećenici. 42 Sinovi Izraelovi sve načiniše onako kako je Gospod Mojsiju zapovjedio, sav posao. 43 Tad Mojsije pregleda sve radove; i gle, kako je Gospod zapovjedio da ih obave, tako su napravili. I Mojsije ih blagoslovi.