Jeremija 46

14. 03. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jeremija 46”.

1 Riječ Gospodnja koja dođe proroku Jeremiji o narodima. 2 O Egiptu. Protiv vojske faraona Neka, kralja egipatskoga, koja bijaše na rijeci Eufratu kod Karkemiša i koju potuče Nabukodonosor, kralj babilonski, četvrte godine Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina. 3 »Pripravite štitove i oklope, i pristupite boju! 4 Upregnite konje i uspnite se, konjanici! Postavite se s kacigama, ulaštite koplja i navucite oklope! 5 Zašto ih vidjeh prestrašene, kako nazad uzmiču? I junaci su njihovi satrti pa u bijegu traže utočište i ne osvrčuć’ se. Užas odasvud«, riječ je Gospodnja. 6 »Ne daj hitru da pobjegne ni junaku da utekne! Na sjeveru, pokraj rijeke Eufrata, posrnut će i pasti. 7 Tko se to diže kao bujica, kao rijeke vode mu se bibaju? 8 Egipat se diže kao bujica, i kao rijeke bibaju se vode; i veli: ‘Uzaći ću i prekriti zemlju, uništit ću grad i stanovnike njegove!’ 9 Uzađite, konji, i pojurite, kočije, da junaci izađu: Etiopljani i Libijci, koji nose štit, i Ludijci, koji nose i zapinju lȗk. 10 Jer ovo je dan Gospodina, Gospoda Nad Vojskama, dan osvete da se osveti protivnicima svojim. I mač će proždirati i nasititi se, i opiti se od krvi njihove; jer Gospodin, Gospod Nad Vojskama, ima žrtvovanje u sjevernoj zemlji na rijeci Eufratu. 11 Uspni se na Gilead i uzmi balzama, djevice, kćeri egipatska! Uzalud gomilaš lijekove, tebi nema ozdravljenja. 12 Narodi čuše za tvoju sramotu i vika tvoja napuni zemlju. Jer spotiče se junak o junaka, obojica zajedno padaju.« 13 Riječ što je Gospod prozbori proroku Jeremiji o dolasku Nabukodonosora, kralja babilonskoga, da udari na zemlju egipatsku. 14»Objavite u Egiptu i razglasite u Migdolu i razglasite u Nofu i Tahpanhesu; recite: ‘Postavi se i pripravi se, jer mač proždire oko tebe.’ 15 Zašto polijegaše silnici tvoji? Ne stoje, jer ih Gospod obori. 16 On učini da mnogi posrnuše i popadaše jedan na drugoga. Tad rekoše: ‘Ustani! Vratimo se dakle puku svojemu i svojoj rodnoj zemlji ispred mača nasilničkog.’ 17 Vikahu tamo: ‘Faraon, kralj egipatski, samo je huk; prošlo mu je vrijeme.’ 18 Tako ja živ bio«, riječ je Kralja, komu je ime Gospod Nad Vojskama, »zaista će doći, kao Tabor među gorama i kao Karmel na moru.19 Kćeri što boraviš u Egiptu, spremi sebi prognanički zavežljaj; jer Nof će biti pust i spaljen, bez stanovnika. 20 Egipat je prelijepa junica, ali pogibao stiže, stiže sa sjevera. 21 A i najamnici su njegovi usred njega kao tovna telad; jer i oni se okrenuše, zajedno pobjegoše. Ne ostadoše, jer dođe na njih dan njihove nesreće, vrijeme kazne njihove. 22 Glas će njihov ići kao zmija, jer oni će ići s vojskom i doći će na nj sa sjekirama, kao oni koji drva sijeku. 23 Posjeći će šumu njegovu«, riječ je Gospodnja, »iako je neistraživa, jer ih je više no skakavaca i broja im nema. 24 Zastidjet će se kći egipatska, predana u ruke puku sa sjevera.« 25 Govori Gospod Nad Vojskama, Bog Izraelov: »Ja ću, evo, kazniti svjetinu iz Noa i faraona i Egipat, i bogove njegove i kraljeve njegove i faraona i sve koji se u nj pouzdaju. 26 I predat ću ih u ruke onih koji traže dušu njihovu i u ruke Nabukodonosora, kralja babilonskoga, i u ruke slugu njegovih. A poslije toga će biti naseljen, kao u negdašnje dane«, riječ je Gospodnja. 27 »Ali ti se ne boj, Jakove, slugo moj, i ne plaši se, Izraele! Jer gle, ja ću te spasiti izdaleka, i potomstvo tvoje iz zemlje sužanjstva njihova. I vratit će se Jakov i počinuti, i bit će spokojan i nitko ga plašiti neće. 28 Ti se ne boj, Jakove, slugo moj«, riječ je Gospodnja, »jer ja sam s tobom. Jer ja ću sasvim dokrajčiti sve narode kamo te prognah, ali tebe neću sasvim dokrajčiti, nego ću te ukoriti po pravdi. Ali te nipošto neću ostaviti nekažnjena.«