Job 42

6. 05. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Job 42”.

 

1 Tada Job Gospodu odgovori i reče: 2 »Znam da ti možeš sve, i nijedan tvoj naum ne može se spriječiti. 3 Pitao si: ‘Tko je taj koji nerazumno savjet prikriva?’ Zato sam govorio a da nisam razumio o — za mene — čudesnim stvarima kojih nisam poznavao. 4 Saslušaj me, molim te, a ja ću govoriti; ja ću tebe pitati, a ti me pouči. 5 Prisluhom uha čuo sam o tebi, ali sada su te oči moje vidjele. 6 Zato prezirem sama sebe i kajem se u prahu i pepelu.« 7 I dogodi se, pošto Gospod izgovori Jobu ove riječi, da Gospod reče Elifazu Temancu: »Gnjev moj raspalio se na te i na tvoja dva prijatelja jer niste o meni govorili onako pravo kao moj sluga Job. 8 Zato sad uzmite za se sedam junaca i sedam ovnova i pođite k sluzi mojemu Jobu te prinesite za se paljenicu, a moj sluga Job molit će se za vas. Jer prema njemu ću imati obzira, kako ne bih s vama morao postupiti po vašoj ludosti, budući da niste o meni govorili onako pravo kao sluga moj Job.« 9 Tada odoše Elifaz Temanac, Bildad Šuahanin i Cofar Naamac i učiniše kako im bijaše zapovjedio Gospod. I Gospod se obazre na Joba. 10 I pošto je molio za svoje prijatelje, Gospod preokrenu Jobovo sužanjstvo; i pridoda Gospod Jobu dvostruko od svega što je imao. 11 Tada dođoše k njemu sva njegova braća i sve sestre njegove i svi njegovi prijašnji znanci, te su s njim jeli kruha u njegovu domu; i žalili su ga i tješili ga zbog svega zla što ga je Gospod svalio na nj. I svaki mu dade po jedan kesit i svaki po jedan zlatni prsten. 12 Tako je Gospod blagoslovio Joba u poznim danima više negoli na njegovu početku te je imao četrnaest tisuća ovaca i šest tisuća deva i tisuću jarmova volova i tisuću magarica. 13 Imao je i sedam sinova i tri kćeri. 14 I prvoj nadjenu ime Jemima, drugoj pak ime bijaše Kecija, a trećoj bijaše ime Keren-Hapuk. 15 I u svoj onoj zemlji ne nađe se žena tako lijepih kao kćeri Jobove; a njihov otac dade im baštinu među braćom njihovom. 16 I poslije toga poživje Job stotinu i četrdeset godina, i vidje svoje sinove i sinove svojih sinova do četvrtoga koljena. 17 I umrije Job, star i sit života.