Jona 1

21. 06. 2024.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jona 1”.

1 I dođe riječ Gospodnja Joni, sinu Amitajevu, govoreći: 2 »Ustani, idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj protiv njega, jer njihova zloća uzađe preda me.« 3 A Jona ustade da od lica Gospodnjega pobjegne u Taršiš. Tako siđe u Jafu i nađe brod što je išao za Taršiš; i plati za nj vozarinu pa siđe u nj da s njima ode od lica Gospodnjega u Taršiš. 4 Ali Gospod podiže na moru silan vjetar te nasta tako velika oluja na moru da su mislili da će se brod razbiti. 5 I mornari se prestrašiše te svaki stade zazivati svojega boga; a teret koji bijaše na brodu pobacaše u more, da bi ga olakšali od njega. Jona pak bijaše sišao na dno lađe, pa legao i tvrdo zaspao. 6 Tada mu pristupi zapovjednik lađe i reče mu: »Što ti bȋ da spavaš? Ustani, prizivaj Boga svojega! Možda će se Bog obazreti na nas te nećemo izginuti.« 7 Potom rekoše jedan drugomu: »Hajde da bacimo ždrijeb da saznamo od koga nam dođe ovo zlo. I baciše ždrijeb, i ždrijeb pade na Jonu. 8 Tada mu rekoše: »Kaži nam sad: Zbog koga nas ovo zlo snađe? Kojeg si zanimanja i odakle dolaziš? Koja je tvoja zemlja i od kojeg si ti puka?« 9 A on im reče: »Ja sam Hebrej i ja se bojim Gospoda, Boga nebeskoga, koji stvori more i kopno.« 10 Nato ljude obuze veliki strah pa mu rekoše: »Što si to učinio?« Ljudi naime bijahu doznali da on bježi od lica Gospodnjega — ta sȃm im je to kazao. 11 Stoga mu rekoše: »Što da učinimo s tobom da nam se more smiri?« — jer je more sve više bješnjelo. 12 A on im reče: »Uzmite me i bacite me u more, pa će vam se more smiriti; jer ja znam da se zbog mene na vas digla ova velika oluja.« 13 Ljudi ipak stadoše veslati kako bi lađu priveli kopnu, ali ne mogoše jer je more sve više bješnjelo protiv njih. 14 Tad zazvaše Gospoda i rekoše: »O, Gospode, molimo te, ne daj da poginemo zbog duše ovoga čovjeka i ne svali na nas krv nedužnu; jer ti, Gospode, činiš kako je tebi milo.« 15 Potom uzeše Jonu i baciše ga u more — i more ustavi srdžbu svoju. 16 Tada ljude obuze veliki strah od Gospoda, te prinesoše žrtvu Gospodu i učiniše zavjete. 17 A Gospod posla veliku ribu da proguta Jonu. I bijaše Jona u utrobi ribe tri dana i tri noći.