Jošua 15

4. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 15”.

1 Ovo dakle bijaše ždrijeb plemena sinova Judinih po njihovim rodovima: Edomska međa južno prema pustinji Cinu, na krajnjem jugu. 2 Južna pak međa protezala im se od kraja Slanoga mora, od zaljeva što gleda prema jugu. 3 Potom je išla s juga Akrabimskog uspona te prelazila do Cina pa uzlazila na jug do Kadeš-Barnee i prelazila do Hecrona; zatim je uzlazila prema Adaru pa okretala prema Karkai. 4 Onda je prelazila prema Acmonu te izlazila na Egipatski potok; potom je međa izbijala na more. To vam je južna međa. 5 A istočna međa bilo je Slano more do ušća Jordana. Na sjevernoj pak strani međa je počinjala kod morskoga zaljeva na ušću Jordana. 6 Onda je međa uzlazila prema Bet-Hogli te prelazila na sjever prema Bet-Arabi; zatim je međa uzlazila do kamena Bohana, sina Rubenova. 7 Potom je međa uzlazila prema Debiru, od Akorske doline, pa okretala na sjever prema Gilgalu, što je nasuprot Adumimskom usponu, koji je južno od potoka; zatim je međa prelazila prema vodama En-Šemeša te izbijala na En-Rogel. 8 Odatle je pak međa uzlazila dolinom Ben-Hinom prema Jebusejskom obronku na jug, to jest prema Jeruzalemu; zatim je međa uzlazila na vrh gore što je ispred doline Hinom na zapadu i što je na sjevernom kraju Refaimske doline. 9 A s vrha te gore međa je zavijala na izvor vode Neftoah te izlazila prema gradovima u gori Efronu; zatim je međa zavijala prema Baali, to jest Kirjat-Jearimu. 10 Od Baale je pak međa okretala na zapad prema gori Seiru te prelazila prema obronku gore Jearima, to jest Kesalona, na sjeveru, pa silazila do Bet-Šemeša i prelazila prema Timni. 11 Potom je međa izlazila na sjevernu stranu Ekrona; zatim je međa zavijala prema Šikronu te prelazila na goru Baalu pa izlazila na Jabneel; onda je međa izbijala na more. 12 A zapadna međa bilo je Veliko more s obalom. To je bila međa uokolo sinova Judinih po njihovim rodovima. 13 A Kalebu, sinu Jefuneovu, dade dio među sinovima Judinim, prema zapovijedi Gospodnjoj danoj Jošui, i to: Kirjat-Arbu (Arba bijaše otac Anakov), to jest Hebron. 14 I Kaleb odande protjera trojicu sinova Anakovih: Šešaja i Ahimana i Talmaja, potomke Anakove. 15 Potom odande uzađe na stanovnike Debira; a Debiru je prije bilo ime Kirjat-Sefer. 16 Tada Kaleb reče: »Tko potuče Kirjat-Sefer i osvoji ga, dat ću mu svoju kćer Aksu za ženu.« 17 I osvoji ga Otniel, sin Kenaza, brata Kalebova, te mu on dade svoju kćer Aksu za ženu. 18 I dogodi se, kad je došla k njemu, da ga nagovori da od oca njezina zaišće polje; i siđe s magarca, a Kaleb joj reče: »Što bi ti?« 19 Nato ona reče: »Daj mi blagoslov; kad si mi dao zemlju na Jugu, daj mi i izvore vode.« I dade joj gornje izvore i donje izvore. 20 To je bila baština plemena sinova Judinih po njihovim rodovima. 21 A gradovi na krajevima plemena sinova Judinih prema edomskoj međi na jugu bili su: Kabceel i Eder i Jagur 22 i Kina i Dimona i Adada 23 i Kedeš i Hacor i Jitnan, 24 Zif i Telem i Bealot 25 i Hacor-Hadata i Keriot-Hecron (to jest Hacor), 26 Aman i Šema i Molada 27 i Hacar-Gada i Hešmon i Bet-Pelet 28 i Hacar-Šual i Beer-Šeba i Bizjotija, 29Baala i Ijim i Ecem 30 i Eltolad i Kesil i Horma 31 i Ciklag i Madmana i Sansana 32 i Lebaot i Šilhim i Ajin i Rimon; u svemu dvadeset i devet gradova s njihovim selima. 33 U nizini: Eštaol i Cora i Ašna 34 i Zanoah i En-Ganim, Tapuah i Enam, 35 Jarmut i Adulam, Soko i Azeka 36 i Šaaraim i Aditaim i Gedera i Gederotaim; četrnaest gradova s njihovim selima. 37 Cenan i Hadaša i Migdal-Gad 38 i Dilan i Micpe i Jokteel, 39 Lakiš i Bockat i Eglon 40 i Kabon i Lahmas i Kitliš 41 i Gederot, Bet-Dagon i Naama i Makeda; šesnaest gradova s njihovim selima. 42 Libna i Eter i Ašan 43 i Jiftah i Ašna i Necib 44 i Keila i Akzib i Mareša; devet gradova s njihovim selima. 45 Ekron s njegovim naseljima i njegovim selima; 46 od Ekrona pa do mora, sve što je pokraj Ašdoda, s njihovim selima. 47 Ašdod s njegovim naseljima i selima njegovim, Gaza s njezinim naseljima i selima njezinim, sve do Egipatskog potoka i Velikog mora s obalom. 48 A u gorju: Šamir i Jatir i Soko 49 i Dana i Kirjat-Sefer (to jest Debir) 50 i Anab i Eštemo i Anim 51 i Gošen i Holon i Gilo; jedanaest gradova s njihovim selima. 52 Arab i Duma i Ešan 53 i Janum i Bet-Tapuah i Afeka 54 i Humta i Kirjat-Arba (to jest Hebron) i Cior; devet gradova s njihovim selima. 55 Maon, Karmel i Zif i Juta 56 i Jizreel i Jokdeam i Zanoah, 57 Kain, Gibea i Timna; deset gradova s njihovim selima. 58 Halhul, Bet-Cur i Gedor 59 i Maarat i Bet-Anot i Eltekon; šest gradova s njihovim selima. 60 Kirjat-Baal (to jest Kirjat-Jearim) i Raba; dva grada s njihovim selima. 61 U pustinji: Bet-Araba, Midin i Sekaka 62 i Nibšan i Slani grad i En-Gedi; šest gradova s njihovim selima. 63 A Jebusejce koji su živjeli u Jeruzalemu, njih sinovi Judini nisu mogli protjerati. Tako su Jebusejci ostali sa sinovima Judinim u Jeruzalemu do današnjega dana.