Jošua 16

5. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 16”.

1 A sinovima Josipovim ždrijebom dopadne od Jordana kod Jerihona do jerihonskih voda na istoku, te pustinjom što se uzdiže od Jerihona prema betelskom gorju. 2 Potom ide od Betela prema Luzu te prelazi do arkijske međe kod Atarota. 3 Zatim se spušta na zapad do jafletovske međe sve do međe Bet-Horona Donjeg i do Gezera pa izbija na more. 4 Tako primiše baštinu sinovi Josipovi, Manaše i Efraim. 5 A ovo je bilo područje sinova Efraimovih po njihovim rodovima: međa njihove baštine na istoku bijaše dakle Atarot-Adar sve do Bet-Horona Gornjeg. 6 Potom se međa spuštala do mora kod Mikmetata na sjeveru; zatim je međa skretala na istok prema Taanat-Šilu i prolazila pokraj njega s istoka prema Janoahu. 7 Onda se od Janoaha spuštala u Atarot i Naaru pa doprla do Jerihona i izašla na Jordan. 8 Od Tapuaha međa je išla na zapad do potoka Kane te izbijala na more. To je bila baština plemena sinova Efraimovih po njihovim rodovima, 9 zajedno s gradovima odvojenim za sinove Efraimove usred baštine sinova Manašeovih, svih gradova s njihovim selima. 10 Ali nisu protjerali Kanaance koji su živjeli u Gezeru. Tako su Kanaanci ostali usred Efraima do današnjega dana te postadoše sluge podvrgnuti tlaci.