Jošua 18

7. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 18”.

1 Tada se sva zajednica sinova Izraelovih skupila u Šilu i postavila ondje Šator sastanka pošto je zemlja pred njima bila pokorena. 2 Ali ostade među sinovima Izraelovim sedam plemena koja još nisu primila svoju baštinu. 3Stoga reče Jošua sinovima Izraelovim: »Dokle ćete vi oklijevati da pođete i zaposjednete zemlju što vam ju je dao Gospod, Bog vaših otaca? 4 Izaberite sebi po trojicu ljudi iz svakoga plemena, a ja ću ih poslati da ustanu i prođu zemljom te je popišu u skladu sa svojom baštinom; onda neka dođu k meni. 5 I neka je razdijele na sedam dijelova: Juda neka ostane na svom području na jugu, a dom Josipov neka ostane na svom području na sjeveru.6 Vi dakle popišite zemlju u sedam dijelova i donesite mi to ovamo da za vas ovdje bacim ždrijeb pred Gospodom, Bogom našim. 7 Naime, leviti neće imati dijela među vama, jer svećeništvo Gospodnje njihova je baština; a Gad i Ruben i polovica plemena Manašeova primili su svoju baštinu onkraj Jordana, na istoku, što im je dade Mojsije, sluga Gospodnji.« 8 Tada ljudi ustadoše i pođoše; a onima koji su pošli popisati zemlju Jošua zapovjedi govoreći: »Idite i prođite zemljom pa je popišite; onda se vratite k meni da za vas bacim ždrijeb ovdje pred Gospodom u Šilu.« 9 I ljudi odoše te prođoše zemljom pa je popisaše u knjigu, po gradovima, u sedam dijelova; onda dođoše k Jošui u tabor u Šilu. 10 Tada Jošua za njih baci ždrijeb u Šilu pred Gospodom te ondje Jošua razdijeli zemlju sinovima Izraelovim po njihovim dijelovima. 11 I padne ždrijeb na pleme sinova Benjaminovih po njihovim rodovima; i ispadne da je područje njihova ždrijeba između sinova Judinih i sinova Josipovih. 12 A međa im na sjevernoj strani bijaše od Jordana; zatim je međa uzlazila prema sjevernom obronku Jerihona te uzlazila u gorje na zapadu pa izbijala kod Betavenske pustinje. 13 Odatle je pak međa prelazila prema Luzu, prema južnom obronku Luza, to jest Betela; zatim se međa spuštala u Atarot-Adar, pokraj brda što je južno od Bet-Horona Donjeg. 14 Onda je međa zavijala i skretala sa zapadne strane prema jugu, od brda što je nasuprot Bet-Horona s juga, te izbijala kod Kirjat-Baala, to jest Kirjat-Jearima, grada sinova Judinih. To je bila zapadna strana. 15 A južna je strana počinjala od kraja Kirjat-Jearima pa je međa izlazila na zapad te išla prema izvoru vode Neftoahu. 16 Potom se međa spuštala do kraja gore što je ispred doline Ben-Hinom, koja je u Refaimskoj dolini na sjeveru; zatim je silazila u dolinu Hinom prema Jebusejskom obronku na jugu te silazila u En-Rogel. 17 Onda je zavijala od sjevera i izlazila na En-Šemeš pa išla prema Gelilotu, što je nasuprot Adumimskom usponu; zatim je silazila do kamena Bohana, sina Rubenova. 18 Potom je prelazila obronkom ispred Arabe sa sjevera te silazila u Arabu. 19 Zatim je međa prelazila prema obronku Bet-Hogle sa sjevera te je međa izbijala kod sjevernog zaljeva Slanoga mora, na južnom kraju Jordana. To je bila južna međa. 20 S istočne pak strane međa mu je bio Jordan. To je bila baština sinova Benjaminovih prema njezinim međama uokolo, po njihovim rodovima. 21 A gradovi plemena sinova Benjaminovih po njihovim rodovima bili su: Jerihon i Bet-Hogla i Emek-Kecic 22 i Bet-Araba i Cemaraim i Betel 23 i Avim i Para i Ofra 24 i Kefar Ha-Amoni i Ofni i Geba: dvanaest gradova s njihovim selima. 25 Gibeon i Rama i Beerot 26 i Micpe i Kefira i Moca 27 i Rekem i Jirpeel i Tarala 28 i Cela, Elef i Jebusej, to jest Jeruzalem, Gibeat i Kirjat: četrnaest gradova s njihovim selima. To je bila baština sinova Benjaminovih po njihovim rodovima.