Jošua 19

8. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 19”.

1 Zatim drugi ždrijeb izađe za Šimuna, za pleme sinova Šimunovih po njihovim rodovima; a njihova baština bila je usred baštine sinova Judinih. 2 Njima su pak u baštinu njihovu pripali: Beer-Šeba ili Šeba i Molada 3 i Hacar-Šual i Bala i Ecem 4 i Eltolad i Betul i Horma 5 i Ciklag i Bet-Markabot i Hacar-Susa 6 i Bet-Lebaot i Šaruhen: trinaest gradova s njihovim selima. 7 Ajin, Rimon i Eter i Ašan: četiri grada s njihovim selima; 8 i sva sela što su uokolo tih gradova do Baalat-Beera (Južne Rame). To je bila baština plemena sinova Šimunovih po njihovim rodovima. 9 Baština sinova Šimunovih bila je od dijela sinova Judinih, jer je dio sinova Judinih bio prevelik za njih. Zato su sinovi Šimunovi dobili baštinu usred njihove baštine. 10 Treći pak ždrijeb padne na sinove Zebulunove po njihovim rodovima; a područje njihove baštine bilo je do Sarida. 11 Potom je međa uzlazila prema zapadu i Marali i doticala se Dabešeta te dopirala do potoka što je ispred Jokneama. 12 Onda je od Sarida okretala prema sunčevu istoku do međe Kislot-Tabora pa izlazila na Daberat te uzlazila prema Jafiji. 13 Odande je pak prelazila na istok prema Gita-Heferu i Et-Kacinu te izlazila na Rimon zavijajući prema Nei. 14 Potom je međa obilazila sa sjevera Hanatona te izbijala u dolinu Jiftah-El. 15 Tu su bili i Katat i Nahalal i Šimron i Jidala i Betlehem: dvanaest gradova s njihovim selima. 16 To je bila baština sinova Zebulunovih po njihovim rodovima, ovi gradovi i sela njihova. 17 Četvrti je ždrijeb izašao za Jisakara, za sinove Jisakarove po njihovim rodovima. 18 A područje im je bilo: Jizreel i Kesulot i Šunem 19 i Hafaraim i Šion i Anaharat 20 i Rabit i Kišjon i Abec 21 i Remet i En-Ganim i En-Hada i Bet-Pacec. 22 Potom je međa dopirala do Tabora i Šahcime i Bet-Šemeša; zatim je međa izbijala na Jordan: šesnaest gradova s njihovim selima. 23 To je bila baština plemena sinova Jisakarovih po njihovim rodovima, gradovi i sela njihova. 24 A peti ždrijeb izađe za pleme sinova Ašerovih po njihovim rodovima. 25 Njihovo je pak područje bilo: Helkat i Hali i Beten i Akšaf 26 i Alamelek i Amad i Mišal; na zapadu je pak dopirala do Karmela i Šihor-Libnata. 27 Zatim je okretala prema sunčevu istoku do Bet-Dagona te dopirala do Zebuluna i doline Jiftah-El, pa na sjever prema Bet-Emeku i Neielu; potom je slijeva izlazila na Kabul 28 te Ebron i Rehob i Hamon i Kanu, sve do Velikog Sidona. 29 Onda je međa okretala prema Rami i do utvrđena grada Tira; zatim je međa okretala prema Hosi te izbijala na more u predjelu Akziba. 30 Tu su bili i Uma i Afek i Rehob: dvadeset i dva grada s njihovim selima. 31 To je bila baština plemena sinova Ašerovih po njihovim rodovima, ovi gradovi i sela njihova. 32 Šesti ždrijeb izađe za sinove Naftalijeve po njihovim rodovima. 33 A njihova je međa bila od Helefa, od hrasta u Caananimu i Adami-Nekeba i Jabneela do Lakuma; potom je izbijala na Jordan. 34 Zatim je međa okretala na zapad prema Aznot-Taboru pa odande izlazila na Hukok; i dopirala je na jugu do Zebuluna, na zapadu se pak doticala Ašera, a na Judinu sunčevu istoku Jordana. 35 A utvrđeni gradovi bili su: Cidim, Cer i Hamat, Rakat i Kineret 36 i Adama i Rama i Hacor 37 i Kedeš i Edrej i En-Hacor 38 i Jiron i Migdal-El, Horem i Bet-Anat i Bet-Šemeš: devetnaest gradova s njihovim selima. 39 To je bila baština plemena sinova Naftalijevih po njihovim rodovima, gradovi i sela njihova. 40 Sedmi ždrijeb izađe za pleme sinova Danovih po njihovim rodovima. 41 A područje njihove baštine bilo je: Cora i Eštaol i Ir-Šemeš 42 i Šaalbin i Ajalon i Jitla 43 i Elon i Timnata i Ekron 44 i Elteke i Gibeton i Baalat 45 i Jehud i Bene-Berak i Gat-Rimon 46 i Me-Jarkon i Rakon s područjem nasuprot Jafi. 47 Ali područje sinova Danovih ispalo je pretijesno za njih. Zato sinovi Danovi uzađoše da se bore protiv Lešema i zauzmu ga. I potuku ga oštricom mača te ga zaposjednu i nastane se u njemu; a Lešem prozvaše Dan, po imenu Dana, oca svojega. 48 To je bila baština plemena sinova Danovih po njihovim rodovima, ovi gradovi i sela njihova. 49 A kad završiše razdiobu zemlje u baštinu po njihovim međama, sinovi Izraelovi dadoše baštinu Jošui, sinu Nunovu, u svojoj sredini. 50 Po zapovijedi Gospodnjoj dali su mu grad koji je zaiskao — Timnat-Serah u Efraimovu gorju; i on sagradi grad i nastani se u njemu. 51 To su baštine što su ih Eleazar, svećenik, i Jošua, sin Nunov, te poglavari otačkih plemena sinova Izraelovih ždrije­bom razdijelili u baštinu, u Šilu, pred Gospodom, na ulazu u Šator sastanka. Tako su završili razdiobu zemlje.