Jošua 21

10. 08. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 21”.

1 Tada poglavari levitskih otačkih domova pristupiše Eleazaru, svećeniku, i Jošui, sinu Nunovu, te poglavarima otačkih plemena sinova Izraelovih. 2 I prozboriše im u Šilu, u zemlji kanaanskoj, govoreći: »Gospod je preko Mojsija zapovjedio da nam se dadu gradovi gdje ćemo se nastaniti i podgrađa njihova za stoku našu.« 3 I sinovi Izraelovi dadoše levitima od svoje baštine, po zapovijedi Gospodnjoj, ove gradove i podgrađa njihova: 4 Izađe dakle ždrijeb za rodove Kehatovaca. Tako sinovima svećenika Arona, koji bijahu od levita, dopadnu ždrijebom gradovi plemena Judina i plemena Šimunova i plemena Benjaminova — trinaest gradova. 5 Ostalim pak sinovima Kehatovim ždrijebom pripadne deset gradova od rodova plemena Efraimova i plemena Danova i polovice plemena Manašeova. 6 A sinovima Geršonovim ždrijebom pripadne trinaest gradova od rodova plemena Jisakarova i plemena Ašerova i plemena Naftalijeva i polovice plemena Manašeova u Bašanu. 7 Sinovima Merarijevim po njihovim rodovima pripadne dvanaest gradova od plemena Rubenova i plemena Gadova i plemena Zebulunova. 8 Tako sinovi Izraelovi ždrijebom levitima dodijeliše te gradove s podgrađima njihovim, kao što Gospod bijaše zapovjedio preko Mojsija. 9 A od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Šimunovih dodijelili su im ove gradove koji se poimence navode 10 (a ti gradovi bijahu za sinove Aronove od rodova Kehatovaca, sinova Levijevih, jer prvi ždrijeb bijaše za njih): 11 I dodijeliše im Kirjat-Arbu (Arba bijaše otac Anakov), to jest Hebron, u Judinu gorju, s njegovim podgrađima oko njega. 12 Ali polja toga grada i sela njegova dadoše u posjed Kalebu, sinu Jefuneovu. 13 Stoga sinovima svećenika Arona dadoše Hebron s njegovim podgrađima (grad-utočište za ubojicu), te Libnu s njezinim podgrađima 14 i Jatir s njegovim podgrađima i Eštemou s njezinim podgrađima 15 i Holon s njegovim podgrađima i Debir s njegovim podgrađima 16 i Ajin s njegovim podgrađima i Jutu s njezinim podgrađima i Bet-Šemeš s njegovim podgrađima — devet gradova od ona dva plemena. 17 A od plemena Benjaminova: Gibeon s njegovim podgrađima, Gebu s njezinim podgrađima,18 Anatot s njegovim podgrađima i Almon s njegovim podgrađima — četiri grada. 19 Svih gradova sinova Aronovih, svećenikâ: trinaest gradova s njihovim podgrađima. 20 A rodovima sinova Kehatovih, levitima koji su preostali od sinova Kehatovih, njima su pak ždrijebom pripali gradovi plemena Efraimova. 21 I dadoše im Šekem s njegovim podgrađima, u Efraimovu gorju (grad-utočište za ubojicu), zatim Gezer s njegovim podgrađima, 22 te Kibcaim s njegovim podgrađima i Bet-Horon s njegovim podgrađima — četiri grada. 23 A od plemena Danova: Elteke s njegovim podgrađima, Gibeton s njegovim podgrađima, 24 Ajalon s njegovim podgrađima, Gat-Rimon s njegovim podgrađima — četiri grada. 25 A od polovice plemena Manašeova: Tanak s njegovim podgrađima i Gat-Rimon s njegovim podgrađima — dva grada. 26 U svemu: deset gradova s njihovim podgrađima za preostale rodove sinova Kehatovih. 27 I sinovima Geršonovim, od rodova levitskih, dadoše od druge polovice plemena Manašeova Golan u Bašanu s njegovim podgrađima (grad-utočište za ubojicu) i Beešteru s njezinim podgrađima — dva grada. 28 A od plemena Jisakarova: Kišjon s njegovim podgrađima, Daberat s njegovim podgrađima, 29Jarmut s njegovim podgrađima, En-Ganim s njegovim podgrađima — četiri grada. 30 A od plemena Ašerova: Mišal s njegovim podgrađima, Abdon s njegovim podgrađima, 31 Helkat s njegovim podgrađima i Rehob s njegovim podgrađima — četiri grada. 32 A od plemena Naftalijeva: Kedeš u Galileji s njegovim podgrađima (grad-utočište za ubojicu) i Hamot-Dor s njegovim podgrađima i Kartan s njegovim podgrađima — tri grada. 33 U svemu gradova Geršonovaca po njihovim rodovima: trinaest gradova s njihovim podgrađima. 34 Rodovima pak sinova Merarijevih, preostalim levitima, dadoše od plemena Zebulunova: Jokneam s njegovim podgrađima i Kartu s njezinim podgrađima, 35 Dimnu s njezinim podgrađima, Nahalal s njegovim podgrađima — četiri grada. 36 A od plemena Rubenova: Becer s njegovim podgrađima i Jahcu s njezinim podgrađima, 37 Kedemot s njegovim podgrađima i Mefaat s njegovim podgrađima — četiri grada. 38 A od plemena Gadova: Ramot u Gileadu s njegovim podgrađima (grad-utočište za ubojicu) i Mahanaim s njegovim podgrađima, 39 Hešbon s njegovim podgrađima, Jazer s njegovim podgrađima — u svemu četiri grada. 40 Svih gradova sinova Merarijevih po njihovim rodovima, preostalim rodovima levitâ, i ždrjebova njihovih bijaše dvanaest gradova. 41 Svih gradova levitskih usred posjeda sinova Izraelovih bijaše četrdeset i osam gradova s njihovim podgrađima. 42 Svaki od tih gradova imao je svoja podgrađa uokolo; tako je bilo sa svim tim gradovima. 43 Tako je Gospod dao Izraelu svu zemlju za koju se zakleo da će je dati ocima njihovim; i oni su je zaposjeli i nastanili se u njoj. 44 I dade im Gospod počinka odasvud, prema svemu kako se bijaše zakleo ocima njihovim. I nitko od svih njihovih neprijatelja nije opstao pred njima; Gospod im sve njihove neprijatelje predade u ruke. 45 Od svih dobrih stvari što ih je Gospod obrekao domu Izraelovu ne propade nijedna; sve se ispunilo.