Jošua 3

23. 07. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 3”.

1 I podrani Jošua ujutro pa krene iz Šitima i dođe do Jordana — on i svi sinovi Izraelovi — te ondje, prije nego su prešli, prenoćiše. 2 I dogodi se, po isteku trećega dana, da prvaci prođu kroz tabor 3 i zapovjede puku govoreći: »Kad ugledate Kovčeg saveza Gospoda, Boga svojega, i levitske svećenike kako ga nose, tada vi krenite sa svojega mjesta i pođite za njim. 4 Ali neka između vas i njega bude razmak od oko dvije tisuće lakata na mjeru. Nemojte mu se približavati, da biste znali put kojim ćete ići, jer tim putem dosad niste prelazili.« 5 Tada Jošua reče puku: »Posvetite se, jer sutra će Gospod među vama učiniti čudesa.« 6 A svećenicima Jošua reče govoreći: »Ponesite Kovčeg saveza i prođite ispred puka.« I oni poniješe Kovčeg saveza i krenuše ispred puka. 7 I reče Gospod Jošui: »Danas te počinjem uzvisivati u očima svega Izraela, neka znaju da sam s tobom kao što sam bio s Mojsijem. 8 A ti zapovjedi svećenicima koji nose Kovčeg saveza govoreći: ‘Kada dođete do ruba jordanskih voda, stanite u Jordan.’« 9 Tada Jošua reče sinovima Izraelovim: »Pristupite ovamo i čujte riječi Gospoda, Boga svojega.« 10 I reče Jošua: »Po ovome ćete znati da je među vama Bog živi i da će jamačno ispred vas protjerati Kanaance i Hetite i Hivijce i Perižane i Girgašijce i Amorejce i Jebusejce. 11 Evo, Kovčeg saveza Gospodara sve zemlje prijeći će pred vama preko Jordana. 12 Zato sad uzmite sebi dvanaestoricu ljudi iz plemena Izraelovih, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena. 13 I dogodit će se, čim stopala nogu svećenika koji nose Kovčeg Gospoda, Gospodara sve zemlje, počinu na jordanskim vodama, vode će se jordanske razdijeliti te će voda što teče odozgo stajati kao neki nasip.« 14 I dogodi se, kad je puk krenuo iz svojih šatora da prijeđe preko Jordana a svećenici ispred puka ponijeli Kovčeg saveza, 15 i kad su oni koji su nosili Kovčeg došli do Jordana te se noge svećenika koji su nosili Kovčeg namočiše na rubu vode (a Jordan se za sve vrijeme žetve prelijeva preko svih svojih obala), 16 da se vode što teku odozgo ustaviše i podigoše kao neki nasip, dosta podalje, kod Adama, grada koji je pokraj Caretana. Tako su vode što teku prema moru u ravni, Slanome moru, otekle i razdijelile se, a puk je prešao nasuprot Jerihonu. 17 Tada svećenici koji su nosili Kovčeg saveza Gospodnjega čvrsto stadoše na suho, usred Jordana, te sav Izrael prelažaše po suhu dokle sav narod ne prestade prelaziti Jordan.