Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Jošua 6

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 6”.

1 A Jerihon bijaše čvrsto zatvoren zbog sinova Izraelovih; nitko nije izlazio i nitko ulazio. 2 Tada Gospod reče Jošui: »Gle, predajem ti u ruke Jerihon s kraljem njegovim i svim hrabrim junacima. 3 A vi kružite oko grada, svi vi ratnici, obilazeći oko grada jedanput dnevno. Tako činite šest dana. 4 I neka sedmorica svećenika nose pred Kovčegom sedam truba od ovnujskih rogova. A sedmoga dana obiđite oko grada sedam puta, a svećenici neka trube u trube. 5 I dogodit će se, kad se otežući oglasi rog ovnujski, čim čujete zvuk trube, neka sav puk podvikne snažnim pokličem; i zidine gradske popadat će sa svog mjesta, a puk će uzaći, svatko pravo preda se.« 6 Tada Jošua, sin Nunov, dozva svećenike i reče im: »Ponesite Kovčeg saveza, a sedam svećenika neka pred Kovčegom Gospodnjim ponesu sedam truba od rogova ovnujskih.« 7 A puku reče: »Pođite i obiđite oko grada, a oni koji su naoružani neka pođu ispred Kovčega Gospodnjega.« 8 I dogodi se, kad Jošua ovo reče puku, da sedmorica svećenika pođoše noseći pred Gospodom sedam truba od rogova ovnujskih i trubeći u trube, a Kovčeg saveza Gospodnjega išao je za njima. 9 Oni pak koji bijahu naoružani išli su ispred svećenikâ koji su trubili u trube, a pozadinska straža išla je za Kovčegom dok su svećenici hodili i trubili u trube. 10 A puku Jošua zapovjedi govoreći: »Ne vičite i ne dajte da vam se čuje glas, i nek iz usta vaših ne izađe ni riječ sve do dana kad vam budem rekao: ‘Vičite!’ Tada ćete vikati.« 11 Tako je Kovčeg Gospodnji kružio oko grada obišavši ga jedanput; potom dođu u tabor i u taboru prenoće. 12 I podrani Jošua ujutro, a svećenici ponesoše Kovčeg Gospodnji. 13 A sedmorica svećenika koji su pred kovčegom Gospodnjim nosili sedam truba svejednako iđahu i trubljahu u trube. Oni pak koji bijahu naoružani iđahu pred njima, a pozadinska je straža išla za Kovčegom Gospodnjim, dok su svećenici hodili i trubili u trube. 14 I drugoga su dana jedanput obišli oko grada pa se vratili u tabor. Tako su činili šest dana. 15 I dogodi se, sedmoga dana kad zora svanu, da podrane pa po istom običaju obiđu oko grada sedam puta. Samo su toga dana obišli oko grada sedam puta. 16 I dogodi se sedmi put, kad svećenici zatrubiše u trube, da Jošua reče puku: »Vičite, jer Gospod vam je predao grad. 17 I neka grad bude pod kletvom za Gospoda, on i sve što je u njemu. Samo bludnica Rahaba nek ostane živa, ona i svi koji su s njom u domu, jer je sakrila glasnike koje smo poslali. 18 A vi se samo čuvajte prokletoga da sami ne postanete prokleti kad uzmete od prokletoga te navučete prokletstvo na tabor Izraelov i unesrećite ga. 19 A sve srebro i zlato te mjedeno i željezno posuđe, to je sveto za Gospoda; to neka ide u riznicu Gospodnju.« 20 Tada puk povika, a svećenici zatrubiše u trube. I dogodi se, kad puk začu glas trube, da puk podviknu snažnim pokličem te zidine popadaše sa svojega mjesta. Tada puk uzađe u grad, svatko pravo preda se, i zauzme grad. 21 I izvršiše kletvu oštricom mača nad svime što bijaše u gradu: nad muškim i ženskim, nad mladim i starim, nad volovima i ovcama i magarcima. 22 A onoj dvojici ljudi koji su uhodili zemlju reče Jošua: »Idite u kuću one žene bludnice pa odande izvedite tu ženu i sve koje ima, kako joj se zakleste.« 23 I mladići, uhode, odoše i izvedoše Rahabu te oca njezina i majku njezinu i braću njezinu i sve koje je je imala. I izvedoše svu njezinu rodbinu i ostaviše ih izvan tabora Izraelova. 24 Tada ognjem spališe grad i sve što bijaše u njemu. Samo srebro i zlato te mjedeno i željezno posuđe pohraniše u riznicu doma Gospodnjega. 25 Ali bludnicu Rahabu i dom oca njezina i sve koje je imala ostavi Jošua na životu. Iona ostade među Izraelom sve do današnjega dana jer je sakrila glasnike koje posla Jošua da izvide Jerihon. 26 I u onaj čas zakle ih Jošua govoreći: »Proklet bio pred Gospodom čovjek koji podigne i sagradi ovaj grad Jerihon; gradio mu temelje na prvencu svojemu, a na najmlađemu svojemu postavljao mu vrata.« 27 I Gospod bijaše s Jošuom te se glas o njemu pronio po svoj zemlji.