Jošua 8

28. 07. 2022.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jošua 8”.

1 I reče Gospod Jošui: »Ne boj se i ne strahuj! Uzmi sa sobom sav bojni puk pa ustani i kreni na Aj. Gle, predajem ti u ruke ajskoga kralja i puk njegov i grad njegov i zemlju njegovu. 2 A ti učini s Ajem i s kraljem njegovim kao što si učinio s Jerihonom i njegovim kraljem; samo njegov plijen i stoku njegovu smijete zadržati za se. Postavi zasjedu gradu straga.« 3 I ustade Jošua i sav bojni puk da krenu na Aj. A Jošua bijaše izabrao trideset tisuća ljudi, hrabrih junaka, i poslao ih noću. 4 I zapovjedi im govoreći: »Gle, vi ćete grad vrebati iz zasjede, iza samoga grada. Ne budite predaleko od grada, nego svi vi budite spremni. 5 A ja i sav puk koji je sa mnom primaknut ćemo se gradu. I dogodit će se, kad nam oni izađu u susret, kao ono prvi put, da ćemo pobjeći ispred njih. 6 I oni će ići za nama dok ih ne odvučemo od grada jer će reći: ‘Bježe pred nama kao ono prvi put.’ Zato ćemo trčati pred njima.7 Tada ćete vi ustati iz zasjede i zaposjesti grad; ta Gospod, Bog vaš, predat će vam ga u ruke. 8 I neka bude ovako: kad zauzmete grad, grad zapalite ognjem. Učinite to po riječi Gospodnjoj. Eto, zapovjedio sam vam.« 9 I Jošua ih otpravi te oni odoše u zasjedu i smjestiše se između Betela i Aja, Aju sa zapada. I provede Jošua onu noć među pukom. 10 A ujutro Jošua podrani i prebroji puk, te pođe — on i starješine Izraelove — pred pukom na Aj. 11 Pođe i sav bojni puk koji bijaše s njim te se približiše i dođoše pred grad. I utaboriše se sjeverno od Aja te je između njih i Aja bila dolina. 12 I uze on oko pet tisuća ljudi pa ih postavi u zasjedu između Betela i Aja, gradu sa zapada. 13 I kad postaviše puk, sav tabor koji bijaše sjeverno od grada i njihovu zalaznicu gradu sa zapada, Jošua one noći pođe usred doline. 14 I dogodi se, kad ajski kralj to vidje, da ljudi iz grada požuriše i podraniše te izađoše pred Izraela na vojnu — on i sav njegov puk — na određeno mjesto ispred ravni. Ali on nije znao da mu je iza grada namještena zasjeda. 15 Tada se Jošua i sav Izrael pričiniše pred njima kao da su potučeni te stadoše bježati prema pustinji. 16 Nato ovi pozovu sav puk koji bijaše u Aju da zajedno pođu za njima. I pošli su za Jošuom te se odvojili od grada. 17 I ne ostade nitko ni u Aju ni u Betelu koji nije otišao za Izraelom. Tako su grad ostavili otvoren te su progonili Izraela. 18 Tada Gospod reče Jošui: »Sulicu što ti je u ruci ispruži prema Aju jer ti ga predajem u ruke.« I Jošua ispruži sulicu što mu bijaše u ruci prema gradu. 19 A ovi u zasjedi žurno se digoše sa svojega mjesta i potrčaše čim on ispruži ruku svoju; i uđoše u grad i osvojiše ga, te pohitaše i zapališe grad ognjem. 20 Pa kad se ljudi iz Aja osvrnuše iza sebe i pogledaše, gle: dim grada dizao se prema nebu. Ni amo ni tamo nisu imali mjesta da pobjegnu budući da se puk koji je bježao u pustinju okrenuo prema progoniteljima. 21 I kad Jošua i sav Izrael vidješe da je zasjeda osvojila grad i da se dim diže iz grada, vratiše se i udariše na ljude iz Aja. 22 A ovi iz grada izađoše pred njih te se Ajani nađoše posred Izraela — neki s jedne, a neki s druge strane. I udariše na njih, tako te ne osta nijedan preživjeli ili izbjegli. 23 Ajskoga pak kralja uhvatiše živa i dovedoše ga k Jošui. 24 I dogodi se, kad Izrael prestade tući — pobivši sve stanovnike Aja, na polju, u pustinji kuda su ih progonili — te svi oni popadaše od oštrice mača dok ne bijahu zatrti, da se sav Izrael vrati u Aj i udari na nj oštricom mača. 25 A svih koji su pali onoga dana, i ljudi i žena, bilo je dvanaest tisuća — svi ljudi iz Aja. 26 Naime, Jošua nije povukao ruku svoju kojom bijaše ispružio sulicu dok nije zatro sve stanovnike Aja. 27 Samo stoku i plijen iz onoga grada Izrael zadrži za se, po riječi što ju Gospod zapovjedi Jošui. 28 I Jošua spali Aj i zauvijek ga učini gomilom, pustarom, sve do današnjega dana. 29 A ajskoga kralja objesi o drvo do večeri. I čim sunce zađe, zapovjedi Jošua da njegovo truplo skinu s drveta i bace ga na ulaz gradskih dveri te nabacaju na nj veliku gomilu kamenja koja ondje stoji sve do danas. 30 Tada Jošua sagradi žrtvenik Gospodu, Bogu Izraelovu, na gori Ebalu, 31 kako Mojsije, sluga Gospodnji, bijaše zapovjedio sinovima Izraelovim — kao što je pisano u knjizi Zakona Mojsijeva: »Žrtvenik od cijelih kamenova na koje nitko nije spuštao željeza.« I na njemu priniješe paljenice Gospodu i žrtvovaše pomirnice. 32 I ondje, na kamenovima, u nazočnosti sinova Izraelovih, ispisa prijepis Zakona Mojsijeva što ga ovaj bijaše napisao. 33 Tada sav Izrael i starješine njegove te nadglednici i suci stadoše s jedne i s druge strane Kovčega pred levitskim svećenicima koji su nosili Kovčeg saveza Gospodnjega — kako pridošlica, tako i domorodac. Polovica njih stade ispred gore Gerizima, a polovica njih ispred gore Ebala — kao što Mojsije, sluga Gospodnji, bijaše ono prije zapovjedio — da bi blagoslovili puk Izraelov. 34 I nakon toga pročita Jošua svaku riječ Zakona, blagoslov i prokletstvo, sve kako je napisano u knjizi Zakona. 35 Nije bilo nijedne riječi što ju je zapovjedio Mojsije koju ne pročita Jošua pred svim zborom Izraelovim i ženama i nejačadi i pridošlicama koji su hodili među njima.