Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 11

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 11.

1 I prozbori Gospod Mojsiju i Aronu govoreći im: 2 »Kažite sinovima Izraelovim govoreći: Ovo su životinje kojesmijete jesti između svih životinja što su na zemlji: 3 Svaku među životinjama koja ima papke, ali papke razdvojene, i preživa, tu smijete jesti. 4 Ali od onih što preživaju ili od onih što imaju papke ove ne smijete jesti: devu, jer ona preživa, ali nema razdvojene papke — za vas je ona nečista; 5 zatim kunića, jer on preživa, ali nema razdvojene papke — za vas je on nečist; 6 zatim zeca, jer on preživa, ali nema razdvojene papke — za vas je on nečist; 7 te svinju, jer premda ona ima papke, i to papke razdvojene, ona ne preživa — za vas je ona nečista. 8 Njihova mesa nemojte jesti niti se strvine njihove doticati — za vas su one nečiste. 9 Od svega što je u vodama ovo smijete jesti: što god ima peraje i ljuske — bilo da je u vodama, morima ili rijekama — to smijete jesti. 10 A sve što u morima i rijekama nema peraje i ljuske — između svega što se u vodi miče i sviju živih bića koja su u vodi — za vas je to gnusoba 11 i neka vam ostane gnusoba. Njihova mesa nemojte jesti, a strvinu njihovu smatrajte gnusobom. 12 Što god u vodama nema peraje i ljuske, to nek vam bude gnusoba. 13 I ove od ptica smatrajte gnusobom, njih ne jedite, one su gnusoba: orao i strvinar i škanjac, 14 i kobac i sokol prema svojoj vrsti, 15 svaki gavran prema svojoj vrsti, 16 i noj i ćuk i galeb i jastreb prema svojoj vrsti; 17 i sova i gnjurac i ušara, 18 i labud i pelikan i svraka, 19 i roda, čaplja prema svojoj vrsti, i pupavac i šišmiš. 20 Svi krilati stvorovi što hodaju na četirinoge nek su vam gnusoba. 21 Od svih krilatih stvorova što hodaju na četiri noge smijete jesti samo one što na svojim nogama imaju stegna da njima skakuću po zemlji. 22 Ove između njih smijete jesti: skakavce prema njihovim vrstama i bogomoljke prema njihovim vrstama i zrikavce prema njihovim vrstama i cvrčke prema njihovim vrstama. 23 A svi ostali krilati stvorovi što imaju četiri noge nek su vam gnusoba.« 24 »Ovima ćete se pak onečistiti: tko god se dotakne strvine njihove, bit će nečist do večeri; 25 i tko god ponese išta od strvine njihove, neka opere haljine svoje i bude nečist do večeri. 26 Strvine svih životinja koje imaju papke, ali nemaju papke razdvojene ili ne preživaju — one su za vas nečiste; tko god ih se dotakne, postaje nečist. 27 I što god hoda na šapama svojim, između svih životinja što hodaju na četiri noge, to je za vas nečisto. Tko god se dotakne strvine njihove, bit će nečist do večeri. 28 I tko ponese strvinu njihovu, neka opere haljine svoje i bude nečist do večeri. Za vas su one nečiste. 29 A od stvorova što gmižu po zemlji za vas su nečisti ovi: lasica i miš i gušter prema svojoj vrsti, 30 i rovka i kameleon i daždevnjak i zelembać i krtica. 31 Između svega što gmiže ovi su za vas nečisti. Tko god ih se mrtvih dotakne, bit će nečist do večeri. 32 I sve ono na što koja od njih mrtva padne bit će nečisto, bioto kakav drveni predmet ili odjeća ili koža ili vreća. Svaki predmet na kojem se obavlja neki posao neka se zamoči u vodu pa neka je nečist do večeri; onda će tek biti čist. 33 I svaka zemljana posuda u koju što od toga padne, što god u njoj bilo, nečista je — stoga je razbijte. 34 Svako jelo što se jede, ako na nj dođe takva voda, nečisto je; i svako pilo što se pije, u svakoj će takvoj posudi postati nečisto. 35 I sve na što padne bilo što od strvine njihove, nečisto je: bila to peć ili ognjište, neka se poruše; oni su nečisti, i nečisti neka vam budu. 36 Samo će studenac i nakapnica, gdje se voda skuplja, biti čisti; a što se do­takne strvine njihove, postaje nečisto. 37 Ako lišto od strvine njihove padne na bilo koje sjetveno sjeme što se ima posijati, ono ostaje čisto. 38 No ako se sjeme namoči vodom pa nešto od strvine njihove padne na nj, neka je ono za vas nečisto. 39 I ako koja od životinja što vam je dana za hranu ugine, tko se dotakne strvine njezine, bit će nečist do večeri. 40 A tko pojede od strvine njezine, neka opere odjeću svoju i bude nečist do večeri; i tko ponese strvinu njezinu, neka opere odjeću svoju i bude nečist do večeri. 41 A svaki stvor što gmiže po zemlji gnusoba je; on neka se ne jede. 42 Što god puže po trbuhu i što god hoda na četiri noge ili što god ima više nogu među svim stvorovima što gmižu po zemlji, to nemojte jesti, jer je gnusoba. 43 Ne činite sami od sebe gnusobu svim tim stvorovima što gmižu i ne onečišćujte se njima, da po njima ne postanete nečisti. 44 Ta ja sam Gospod, Bog vaš; posvećujte se dakle i sveti budite, jer sam ja svet! I ne onečišćujte se ničim što gmiže po zemlji! 45 Ta ja sam Gospod koji sam vas izveo iz zemlje egipatske da vam budem Bog. Budite dakle sveti, jer sam ja svet! 46 Ovaj se zakon odnosi na životinje i ptice i sva živa bića što se kreću u vodama i na sve stvorove što gmižu po zemlji, 47 da se razlikuje nečisto od čistoga, te životinja koja se jede od životinje koja se ne jede.«