Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 20

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 20.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Kaži dakle sinovima Izraelovim: ‘Tko bi god od sinova Izraelovih ili od pridošlica koji borave u Izraelu dao koga od potomstva svojega Moleku, neka se smrću kazni; puk te zemlje neka ga kamenjem zaspe. 3 I ja ću okrenuti lice svoje protiv toga čovjeka i istrijebiti ga isred puka njegova, jer jejednoga iz potomstva svojega dao Moleku da bi onečistio Svetište moje i oskvrnuo moje sveto ime. 4 Ako pak puk te zemlje nekako zatvori oči svoje nad tim čovjekom da ne vidi kako ovaj daje nekoga od potomstva svojega Moleku te ga ne pogubi, 5 onda ću ja odvratiti lice svoje od toga čovjeka i od obitelji njegove, i istrijebit ću isred puka njegova njega i sve koji se za njim bludu odaju bludničeći s Molekom. 6 A osoba koja se obrati zazivačima duhova i pogađačima da se s njima bludu odaje, i protiv te osobe okrenut ću lice svoje i istrijebiti je isred puka njezina. 7 Posvećujte se dakle i sveti budite, jer ja sam Gospod, Bog vaš. 8 I držite moje odredbe i vršite ih; ja samGospod koji vas posvećujem. 9 Jer tko god prokune oca svojega ili majku svoju smrću neka se kazni; prokleo je oca svojega ili majku svoju — krv njegova neka padne na nj. 10 Ako li koji čovjek počini preljub sa ženom drugogačovjeka, taj koji je počinio preljub sa ženom bližnjega svojega neka se smrću kazni — i preljubnik i preljubnica. 11 A čovjek koji legne sa ženom oca svojega otkrio je golotinju oca svojega; neka ih se oboje smrću kazni. Krv njihova neka padne na njih. 12 I ako tko legne sa svojom snahom, neka ih se oboje smrću kazni — počinili su gadost. Krv njihova neka padne na njih. 13 I ako bi čovjek legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica su počinili gnusobu; neka se smrću kazne. Krv njihova neka padne na njih. 14 I ako čovjek uzme koju ženu i majku njezinu, to je opačina; ognjem neka se spale, i on i one, da među vama ne bude opačine. 15 I ako bi čovjek općio sa životinjom, neka se smrću kazni; a životinju ubijte. 16 I ako bi se žena primakla bilo kakvoj životinji da se s njom pari, ubij i ženu i životinju; neka se smrću kazne. Krv njihova neka padne na njih. 17 Ako li koji čovjek uzme sestru svoju, kćer oca svojega ili kćer matere svoje, te vidi njezinu golotinju a ona vidi njegovu golotinju, to je sramota; neka se, stoga, istrijebe naočigled sinova puka svojega. Otkrio je golotinju sestre svoje — neka snosi krivnju svoju. 18 Ako pak čovjek legne sa ženom za bolnosti njezine te otkrije njezinu golotinju, razgoli njezin izvor i ona otkrije izvor krvi svoje, onda neka ih se oboje istrijebi isred puka njihova. 19 Ni golotinju sestre matere svoje ni sestre oca svojega ne otkrivaj, jer takav je razgolio rod svoj; neka snose krivnju svoju. 20 Ako li koji čovjek legne sa strinom svojom, otkrio je golotinju strica svojega; neka snose svoj grijeh. Umrijet će bez poroda. 21 A ako čovjek uzme ženu brata svojega, to je nečisto; otkrio je golotinju brata svojega. Oni će biti bez poroda. 22 Zato držite sve moje odredbe i sve uredbe moje i vršite ih, da vas zemlja u koju vas ja vodim da se u njoj nastanite ne izbljuje. 23 I nemojte hoditi po običajima naroda kojega ja pred vama tjeram. Ta oni su sve to činili, zato mi i omrznuše. 24 A vama sam rekao: Vi ćete zaposjesti njihovu zemlju i ja ću vam je dati da je zaposjednete, zemlju kojom teče med i mlijeko. Ja sam Gospod, Bog vaš, koji sam vas odijelio od ostalih naroda. 25 Lučite dakle čiste životinje od ne­čistih i nečiste ptice od čistih; i ne opoganjujte duše svoje ni životinjom ni pticom ni bilo čime što gmiže po zemlji, što sam za vas odvojio kao nečisto. 26 I budite mi sveti, jer sam svet ja, Gospod; i odijelio sam vas od ostalih naroda da budete moji. 27 A čovjek ili žena koji bi bili zazivači duhova ili pogađači neka se smrću kazne; neka ih se kamenjem zaspe. Krv njihova neka padne na njih.’«