Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Levitski zakonik 24

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 24.

1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Zapovjedi sinovima Izraelovim da ti donesu čistoga ulja od stučenih maslina za svjetlo, da bi svjetiljka vazda gorjela. 3 Neka ga Aron od večeri do jutra svagda održava pred Gospodomu Šatoru sastanka, izvan zastora Svjedočanstva. To je odredba vječna u sve vaše naraštaje. 4 Nek svagda održava svjetiljke na čistome svijećnjaku pred Gospodom.« 5 »I uzmi finoga brašna pa od njega ispeci dvanaest kolača. Neka u svakom kolaču budu dvije desetine efe. 6 Onda ih poredaj u dva reda, po šest u redu, na stolu od čistogazlata pred Gospodom. 7 I na svaki red stavi čistoga tamjana, da bude na kruhu kao podsjetnica, žrtva ognjena u čast Gospodu. 8 Subotu za subotom, neprekidno, neka ga postavlja pred Gospodom. To je savez vječni za sinove Izraelove. 9 A pripast će Aronu i njegovim sinovima, i oni će blagovati na svetome mjestu; jer za nj je ono najsvetije od žrtava ognjenih u čast Gospodu. To je odredba vječna.« 10 A sin neke žene Izraelke, kojemu otac bijaše Egipćanin, izađe među sinove Izraelove; i potuku se u taboru taj sin Izraelke i neki čovjek Izraelac. 11 Uto sin žene Izraelke pohuli Ime i prokune. Tada ga dovedoše Mojsiju (a ime matere njegove bijaše Šelomita, bila jekći Dibrijeva, iz plemena Danova). 12 I staviše ga u zatvor dok im se ne objavi zapovijed Gospodnja. 13 Tada Gospodprozbori Mojsiju govoreći: 14 »Onoga što je proklinjao izvedite izvan tabora; onda neka svi koji su ga čuli polože svoje ruke na glavu njegovu pa neka ga cijela zajednica kamenuje. 15 A sinovima ćeš Izraelovim kazati govoreći: ‘Tko god prokune Boga svojega, snosit će krivnju za svoj grijeh; 16 a tko pohuli ime Gospodnje, smrću neka se kazni: sva zajednica neka ga svakako kamenuje — kako došljaka, tako i domorodca. Ako pohuli Ime, neka se pogubi. 17 I ako čovjek oduzme život bilo kojega čovjeka, neka se smrću kazni. 18 A tko oduzme život živinčeta, neka ga nadoknadi: život za život. 19 I ako čovjek prouzroči manu bližnjemu svojemu, kako je učinio on, tako neka se učini njemu: 20 prijelom za prijelom, oko za oko, zub za zub. Kako je on prouzročio manu čovjeku, tako nek se učini i njemu. 21 I tko ubije živinče, neka ga nadoknadi; ali tko ubije čovjeka, neka se pogubi. 22 Neka u vas bude jedan zakon, kako za došljaka, tako i za domorodca; jer ja sam Gospod, Bog vaš.’« 23 I kaza to Mojsije sinovima Izraelovim, a oni izvedoše onoga što je proklinjao izvan tabora i zaspu ga kamenjem. Učiniše dakle sinovi Izraelovi kako Gospod zapovjedi Mojsiju.