Ljubav prema Isusu

4. 09. 2022.

“Ako me ljubite, vršit ćete moje zapovijedi.” (Ivan 14,15)

S mišlju izraženom u ovom retku stigli smo do teme koju će apostol Ivan stalno iznova naglašavati: naime, ako istinski ljubimo Boga, vršit ćemo Njegove zapovijedi, i ako istinski ljubimo Isusa, bit ćemo poslušni Njegovim zapovijedima.

Ovdje treba zapaziti da se Božje i Isusove zapovijedi ne razlikuju. Uostalom, u četvrtom evanđelju čitamo da su Isus i Otac jedno. Premda su oni različite Osobe u okviru Božanstva, pripadaju istom Trojstvu i imaju ista načela — u tolikoj mjeri da je Isus mogao reći: “Tko je vidio mene, vidio je i Oca.” (Ivan 14,9) U Pismu su Božje i Isusove zapovijedi potpuno iste. A u osnovi svih njih nalazi se isto načelo. Isus ga sažeto izražava u Evanđelju po Ivanu 15,12, gdje kaže: “Ovo je zapovijed moja: ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas!” A u 17. retku ponovno kaže: “Ovo vam zapovijedam da ljubite jedan drugoga!”

Isus je ranije tijekom svoje službe izjavio da je najveća zapovijed u Zakonu ljubiti Boga cijelim svojim srcem i umom, i da je s tim nalogom neraskidivo povezana potreba da ljubimo svoje bližnje kao same sebe (Matej 22,36-40). Prema tome, i Božje i Isusove zapovijedi možemo sažeti u jedno uzvišeno načelo: ljubav. Iz njega proizlaze svi ostali zakoni, uključujući i Deset zapovijedi. Međutim, brižno, dalekosežno načelo ljubavi mora biti pokretačka sila koja učvršćuje pravu poslušnost. Isus je pokazao tu ljubav ne samo došavši na Zemlju, već i u svojem svakidašnjem životu dok je stupao u dodir s drugim ljudima.

Od svih novozavjetnih pisaca, Ivan je najuporniji u upućivanju poziva Kristovim sljedbenicima da vrše zapovijedi. U Prvoj poslanici on piše: “Ako vršimo njegove zapovijedi, po tom znamo da ga poznajemo. Tko tvrdi: ‘Poznajem ga’, a ne vrši njegovih zapovijedi, lažac je, i u njemu nema istine.” (1. Ivanova 2,3.4) A u Otkrivenju Ivan jasno kaže da će Bog na kraju vremena imati narod koji vrši zapovijedi (Otkrivenje 12,17; 14,12). Poput učenika iz prošlosti, trebamo držati Isusa za riječ. Poslušnost u duhu ljubavi bila Mu je apsolutno najvažnija.

Pomozi mi, Oče, ne samo da budem poslušan Tvojoj Riječi, već da to činim u duhu ljubavi.

 

Preporučujemo: