Nagrada

24. 08. 2013.

“Pazi! Dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću da svakome platim prema njegovu djelu!” (Otkrivenje 22,12)

Po svojem božanskom planu, zahvaljujući naklonosti koju nismo zaslužili, Gospodin je odredio da naša dobra djela moraju biti nagrađena. Mi smo prihvaćeni zahvaljujući jedino Kristovim zaslugama i djela milosrđa, djela ljubavi koja obavljamo, samo su plod vjere i postaju nam blagoslov, jer će ljudi biti nagrađeni prema svojim djelima. Upravo miris Kristovih zasluga čini da naša dobra djela postaju ugodna Bogu, a milost je sila koja nas osposobljava da činimo djela za koja bivamo nagrađeni. Svojim djelima ne stječemo nikakve zasluge. … Ne zaslužujemo nikakvu hvalu od Boga. Mi smo samo činili ono što nam je bila dužnost, a svoja djela ne bismo ni mogli činiti snagom svoje vlastite grešne naravi. (RH, 29. siječnja 1895.)
Mi moramo … unijeti Kristovo svjetlo i milost u sve svoje postupke. Trebamo se uhvatiti za Krista, čvrsto se držati za Njega, sve dok se ne uvjerimo da se sila Njegove milosti koja preobražava pokazala u nama. Moramo imati vjeru u Krista ako želimo odražavati božanski karakter. … Vjera u Božju riječ i u Kristovu silu da preobrazi naš život osposobit će vjernika da čini Kristova djela. (9T 279)
Svojim slugama Krist je povjerio “svoju imovinu” — ono što valja upotrijebiti za Njega. On je dao svakom čovjeku njegov posao. … Isto je tako sigurno da nam je pripremljeno mjesto u nebeskim stanovima kao što je sigurno da nam je ovdje na Zemlji određeno posebno mjesto da radimo za Boga.
Krist nam je unaprijed dao plaću, svojom krvlju i svojim patnjama, da Mu možemo dragovoljno služiti. On je došao na naš svijet da bi nam pružio primjer kako treba raditi i kakav se duh mora unositi u rad. On želi da razmišljamo kako bismo najbolje unaprijedili Njegovo djelo i proslavili Njegovo ime u svijetu. (Isusove usporedbe, str. 219—222)
Posvećenje duše djelovanjem Svetoga Duha zapravo je usađivanje Kristove naravi u ljudsku narav. Evanđeoska Kristova vjera je život — živo, aktivno načelo. To je Kristova milost objavljena u karakteru i izražena dobrim djelima. (Isto, str. 262)