Nebeski Sijač

9. 09. 2023.

“Iziđe sijač da sije.” (Matej 13,4)

Na Istoku je vladala velika nesigurnost i tako velika opasnost od nasilja da su ljudi pretežno boravili u utvrđenim gradovima, odakle su ratari svakoga dana odlazili obavljati svoje poslove izvan zidina. Tako je i Krist, nebeski Sijač, izišao da sije. Ostavio je svoj sigurni i mirni dom, odrekao se slave koju je uživao kod Oca prije nego što je svijet stvoren, napustio je svoj položaj na prijestolju svemira. Izišao je kao napaćeni i iskušavani čovjek, izišao je u samoću da sije sa suzama, da sjeme života izgubljenom svijetu navodnjava svojom krvlju.

I Njegovi sluge na sličan način moraju izlaziti da siju. Kad je bio pozvan da postane sijač sjemena istine, Abraham je dobio nalog: “Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog u krajeve koje ću ti pokazati.” (Postanak 12,1) “Ode, iako nije znao kamo ide.” (Hebrejima 11,8) Tako je apostolu Pavlu koji se molio u Hramu u Jeruzalemu došla vijest od Boga: “Idi, jer ću te poslati daleko, k poganima!” (Djela 22,21) Tako i oni koji su pozvani da se sjedine s Kristom moraju ostaviti sve da bi Ga mogli slijediti. Stara druženja moraju se prekinuti, životni planovi odbaciti, zemaljske nade zaboraviti. Sjeme će se morati sijati u trudu, u suzama, u samoći i uz mnogo žrtava.

“Sijač sije riječ!” (Marko 4,14) Krist je došao posijati istinu u svijet. Još od pada čovjeka u grijeh Sotona sije sjeme zablude. Upravo je uz pomoć laži u početku i zadobio vlast nad čovjekom i na isti se način sve dosad trudi da sruši Božje kraljevstvo na Zemlji i dovede čovjeka pod svoju upravu. Kao Sijač iz uzvišenijeg svijeta, Krist je došao posijati sjeme istine. Onaj koji je stajao u Božjem vijeću, koji je boravio u Svetinji nad svetinjama Svevišnjega, mogao je ljudima donijeti čista načela istine. Još od pada čovjeka u grijeh, On je svijetu objavljivao istinu. Preko Njega je neraspadljivo sjeme, riječ “živoga i vječnog Boga” (1. Petrova 1,23) bila objavljena ljudima. I u onom prvom obećanju koje je izgovoreno našem grešnom rodu u Edenu, Krist je sijao sjeme Evanđelja. Ali upravo se na Njegovu osobnu službu među ljudima i na djelo koje je tako uspostavio posebno odnosi ova usporedba o sijaču. (Isusove usporedbe, str. 16,17)

Za razmišljanje: Kakvo sjeme danas sijem za Božje kraljevstvo?