Nehemija 10

13. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Nehemija 10”.

1 A ovo bijahu oni koji su ga zapečatili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, te Cidkija, 2 Seraja, Azarja, Jeremija, 3 Pašhur, Amarja, Malkija, 4 Hatuš, Šebanija, Maluk, 5 Harim, Meremot, Obadija, 6 Daniel, Gineton, Baruh, 7 Mešulam, Abija, Mijamin, 8 Maazja, Bilgaj, Šemaja — ovi su bili svećenici. 9 Zatim leviti, i to: Ješua, sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih, Kadmiel, 10 te braća njihova: Šebanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, 11 Mika, Rehob, Hašabja, 12 Zakur, Šerebja, Šebanija, 13 Hodija, Bani, Beninu. 14 Poglavari puka: Paroš, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani, 15 Buni, Azgad, Bebaj, 16 Adonija, Bigvaj, Adin, 17 Ater, Ezekija, Azur, 18 Hodija, Hašum, Becaj, 19 Harif, Anatot, Nebaj, 20 Magpiaš, Mešulam, Hezir, 21 Mešezabel, Cadok, Jadua, 22 Pelatja, Hanan, Anaja, 23 Hošea, Hananija, Hašub, 24 Haloheš, Pilha, Šobek, 25 Rehum, Hašabna, Maaseja, 26 te Ahija, Hanan, Anan, 27 Maluk, Harim i Baana. 28 A ostali puk, svećenici, leviti, vratari, pjevači, netinci i svi koji su se odvojili od puka zemaljskih k Zakonu Božjemu, njihove žene, njihovi sinovi i kćeri njihove, svi koji su bili umni i razboriti, 29 pristaše uz braću svoju, svoje odličnike, i obvezaše se zakletvom i prisegom da će hoditi po Zakonu Božjemu koji je dan preko Mojsija, sluge Božjega, i da će držati i vršiti sve zapovijedi Gospoda, Gospodina našega, njegove uredbe i propise njegove; 30 i da nećemo davati svojih kćeri pucima zemaljskim ni uzimati njihovih kćeri za svoje sinove. 31 I akopuci zemaljski donesu na prodaju robu ili kakvo god žito u dan subotnji, nećemo to od njih kupovati u subotu ili na sveti dan; i sedme godine odreći ćemo se ljetine i potraživanja svakoga duga. 32 Uzimamo na se i obvezu da ćemo godimice davati od svojega trećinu šekela za službu u Domu Boga svojega: 33 za prineseni kruh i za svagdašnje prinosnice i za svagdašnje paljenice o suboti, mlađaku i blagdanu, te za svete stvari i okajnice kojimaće se izvršiti pomirenje za Izrael, i za sav posao u Domu Boga našega. 34 Bacili smo i kocku — svećenici, leviti i puk — za opskrbu drvetom, da se u određeno vrijeme donosi u Dom Boga našega po domovima naših otaca, godinu za godinom, da bi gorjelo na žrtveniku Gospoda, Boga našega, kako je pisano u Zakonu. 35 Obvezali smo sei da ćemo iz godine u godinu donositi u Dom Gospodnji prvine zemlje svoje i prvine plodova svakojakih od svakoga drveta; 36 i prvorođence od svojih sinova i od stoke svoje, kao što je pisano u Zakonu, i prvine od svoje krupne i od svoje sitne stoke donosit ćemo u Dom Boga našega svećenicima koji služe u Domu Boga našega. 37 Donosit ćemo i prvine tijesta svojega i svojih prinesaka, i plodova svakoga drveta, vina i ulja svećenicima u sobe Doma Boga našega; a desetinu zemlje svoje levitima, jer leviti su tî koji primaju desetinu po svim gradovima gdje mi radimo. 38 A svećenik, sin Aronov, bit će s levitima kad leviti budu uzimali desetinu. Leviti će pak desetinu desetine donositi u Dom Boga našega, u sobe riznice. 39 Naime, sinovi Izraelovi i sinovi Levijevi donosit će prinesak od žita, vina i ulja u sobe gdje su posude svetišta i gdje su svećenici koji služe i vratari i pjevači. I nećemo zanemarivati Doma Boga svojega.