Nehemija 11

14. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Nehemija 11”.

1 Tada se glavari puka nastaniše u Jeruzalemu, a ostali je puk bacao kocku da dovede jednoga od deset da stanuje u Jeruzalemu, svetom gradu, dok će ostalih devet dijelova ostati po drugim gradovima. 2 I puk blagoslovi sve ljude koji su dragovoljno htjeli živjeti u Jeruzalemu. 3 A ovo su poglavari pokrajine koji su se nastanili u Jeruzalemu (u gradovima Jude svatko je pak stanovao na svojemu posjedu, po svojim gradovima — Izraelci, svećenici i leviti, te netinci i sinovi slugu Salomonovih). 4 U Jeruzalemu se dakle nastaniše neki od sinova Judinih i od sinova Benjaminovih. Od sinova Judinih: Ataja, sin Uzije, sina Zaharije, sina Amarje, sina Šefatje, sina Mahalalelova, od sinova Peresovih; 5 te Maaseja, sin Baruha, sina Kol-Hozea, sina Hazaje, sina Adaje, sina Jojariba, sina Zaharije, sina Šilonijeva. 6 Svih sinova Peresovih koji su živjeli u Jeruzalemu bilo je četiri stotine šezdeset i osam sposobnih ljudi. 7 A ovo su sinovi Benjaminovi: Salu, sin Mešulama, sina Joeda, sina Pedaje, sina Kolaje, sina Maaseje, sina Itiela, sina Ješajina; 8 te za njim Gabaj i Salaj — devet stotina dvadeset i osam. 9 Nadglednik nad njima bio je pak Joel, sin Zikrijev, a Juda, sin Senuin, bio je drugi nad gradom. 10 Od svećenikâ: Jedaja, sin Jojaribov, Jakin, 11 Seraja, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Cadoka, sina Merajota, sina Ahitubova, predstojnik Doma Božjega, 12 i braća njihova koja su obavljala posao u Domu — osam stotina dvadeset i dvojica, te Adaja, sin Jerohama, sina Pelalije, sina Amcija, sina Zaharije, sina Pašhura, sina Malkijina, 13 i braća njegova, poglavari otačkih domova — dvije stotine četrdeset i dvojica; zatim Amašsaj, sin Azarela, sina Ahzaja, sina Mešilemota, sina Imerova, 14 i braća njihova, hrabri junaci — stotinu dvadeset i osam. A nadglednik nad njima bio je Zabdiel, sin Hagedolimov. 15 A od levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabje, sina Bunijeva; 16te Šabetaj i Jozabad, od poglavara levitskih, koji su bili nad vanjskim poslovima Doma Božjega; 17 zatim Matanija, sin Mike, sina Zabdija, sina Asafa, predvodnik koji je započinjao hvale i molitve, te Bakbukja, drugi među svojom braćom, i Abda, sin Šamue, sina Galala, sina Jedutunova. 18 Svih levita u svetome gradu bilo je dvije stotine osamdeset i četiri. 19 A vratari: Akub, Talmon i njihova braća koja su čuvala dveri — stotinu sedamdeset i dva. 20 A ostali Izraelci, svećenici i leviti nastaniše se po svim gradovima Judinim, svaki na svojoj baštini. 21 Netinci se pak nastaniše u Ofelu; a nad netincima bijahu Ciha i Gišpa. 22 Nadglednik nad levitima u Jeruzalemu bio je pak Uzi, sin Banija, sina Hašabje, sina Matanije, sina Mikina, od sinova Asafovih, koji bijahu pjevači za službu u Domu Božjemu. 23 Jer za njih je izdana kraljeva zapovijed da određeni dio bude za pjevače, koliko treba za svaki dan. 24 A Petahja, sin Mešezabelov, od sinova Zeraha, sina Judina, bio je kraljev povjerenik za sve poslove s pukom. 25 A što se tiče sela s njihovim poljima, neki od sinova Judinih nastanili su se u Kirjat-Arbi i njezinim naseljima i u Dibonu i njegovim naseljima i u Jekabceelu i njegovim selima, 26 te u Ješui i Moladi i Bet-Peletu 27 i Hacar-Šualu i Beer-Šebi i njezi- nim naseljima 28 i Ciklagu i Mekoni i njezinim naseljima 29 i En-Rimonu i Cori i Jarmutu, 30 Zanoahu, Adulamu i njihovim selima, Lakišu i njegovim poljima, Azeki i njezinim naseljima. Tako su se naselili od Beer-Šebe do doline Hinom. 31 A sinovi Benjaminovi iz Gebe živjeli su u Mikmasu i Aju i Betelu i njiho- vim naseljima, 32 u Anatotu, Nobu, Ananiji, 33 Hacoru, Rami, Gitaimu, 34 Hadidu, Ceboimu, Nebalatu, 35 Lodu, Onu i Dolini obrtnikâ. 36 A neki dijelovi levitâ iz Jude bili su u Benjaminu.