Nehemija 12

15. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Nehemija 12”.

1 A ovo su svećenici i leviti koji su došli sa Zerubabelom, sinom Šealtielovim, i Ješuom: Seraja, Jeremija, Ezra, 2 Amarja, Maluk, Hatuš, 3 Šekanija, Rehum, Meremot, 4 Ido, Ginetoj, Abija, 5 Mijamin, Maadija, Bilga, 6 Šemaja i Jojarib, Jedaja, 7 Salu, Amok, Hilkija, Jedaja. To su bili poglavari svećenički i braća njihova u dane Ješuine. 8 A leviti: Ješua, Binuj, Kadmiel, Šerebja, Juda i Matanija (on je sa svojom braćom vodio hvalospjeve). 9 A Bakbukja i Uni, braća njihova, stajahu nasuprot njima u službi. 10 I Ješua rodi Jojakima, Jojakim pak rodi Eliašiba, a Eliašib Jojadu; 11 i Jojada rodi Jonatana, a Jonatan rodi Jaduu. 12 A u dane Jojakimove svećenici, poglavari otačkih domova, bijahu: od Seraje — Meraja, od Jeremije — Hananija, 13 od Ezre — Mešulam, od Amarje — Johanan, 14 od Melikua — Jonatan, od Šebanije — Josip, 15 od Harima — Adna, od Merajota — Helkaj, 16 od Ida — Zaharija, od Ginetona — Mešulam, 17 od Abije — Zikri, od Minjamina, od Moadije — Piltaj, 18 od Bilge — Šamua, od Šemaje — Jonatan, 19 od Jojariba pak — Matenaj, od Jedaje — Uzi, 20 od Salaja — Kalaj, od Amoka — Eber, 21 od Hilkije — Hašabja, od Jedaje — Netanel. 22 U dane Eliašiba, Jojade, te Johanana i Jadue, za kraljevanja Darija Perzijanca, bijahu popisani leviti, poglavari otačkih domova, i svećenici. 23 Sinovi Levijevi, poglavari otačkih domova, bijahu zapisani u Knjizi ljetopisâ sve do danâ Johanana, sina Eliašibova. 24 A levitski poglavari bijahu: Hašabja, Šerebja i Ješua, sin Kadmielov, te braća njihova koja su stajala nasuprot njima da slave i hvale — po zapovijedi Davida, čovjeka Božjeg — skupina za skupinom naizmjence. 25 Matanija i Bakbukja, Obadija, Mešulam, Talmon i Akub bijahu vratari koji su čuvali stražu kod spremištâ uz dveri. 26 Ovi su živjeli u dane Jojakima, sina Ješue, sina Jocadakova, i u dane upravitelja Nehemije i svećenika Ezre, knjižnika. 27 A kad je bila posveta jeruzalemskog zida, potražili su levite iz svih njihovih mjesta da bi ih doveli u Jeruzalem, kako bi slavili posvetu s radošću i sa zahvalnicama i s pjesmom, uz cimbale, harfe i citare. 28 I skupiše se sinovi pjevački, i iz ravnice oko Jeruzalema i iz netofaćanskih sela 29 i iz Bet-Gilgala i s polja Gebe i Azmaveta; jer su pjevači sebi sagradili sela oko Jeruzalema.30 Tada svećenici i leviti očistiše sebe, pa očistiše puk i dverî i zid. 31 Potom izvedoh knezove Judine na zid i postavih dva velika zbora. Prvi je išao nadesno po zidu prema Smetlišnim dverima, 32 a za njima su išli Hošaja i polovica knezova Judinih, 33 i to Azarja, Ezra i Mešulam, 34 Juda i Benjamin i Šemaja i Jeremija, 35 i neki od svećeničkih sinova s trubama: Zaharija, sin Jonatana, sina Šemaje, sina Matanije, sina Mikaje, sina Zakura, sina Asafova, 36 i braća njegova: Šemaja i Azarel, Milalaj, Gilalaj, Maaj, Netanel, Juda i Hanani, s glazbalima Davida, čovjeka Božjeg. A pred njima je išao Ezra, knjižnik. 37 Potom se kod Izvorskih dveri što su bile njima nasuprot popeše uza stube Davidova grada na uzvišicu na zidu ponad Davidova dvora pa do Vodenih dveri na istoku. 38Drugi pak je zbor išao suprotno, a za njim ja i polovica puka na zidu — od Pećnog tornja pa do Širokog zida, 39 pa iznad Efraimovih dveri i Starih dveri i Ribljih dveri i Hananelova tornja i Meina tornja pa do Ovčjih dveri; i zaustaviše se kod Tamničkih dveri. 40 Potom oba zbora stadoše u Domu Božjemu; tako i ja i polovica odličnika sa mnom, 41 te svećenici Eliakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Elioenaj, Zaharija i Hananija, s trubama, 42 te Maaseja i Šemaja i Eleazar i Uzi i Johanan i Malkija i Elam i Ezer. A pjevači su pjevali zajedno s Jizrahjom, voditeljem. 43 I toga su dana prinijeli velike žrtve i radovali se, jer ih je Bog obradovao radošću velikom. A radovale su se i žene i djeca. Tako se radost jeruzalemska čula nadaleko. 44 Toga su dana postavljeni i ljudi nad prostorijama spremišta za prinose, prvine i desetine, da s polja oko gradova u njih saberu dijelove koje Zakon propisuje za svećenike i levite; jer Juda se radovao svećenicima i levitima koji su stajali u službi. 45 A stražu Bogu svojemu i stražu očišćenja čuvali su i pjevači i vratari, po zapovijedi Davida i njegova sina Salomona. 46 Jer od davnina, za vremena Davida i Asafa, postojali su pjevački poglavari i pjesme slavljenja i hvale Bogu. 47 Tako je u dane Zerubabelove i u dane Nehemijine sav Izrael davao dijelove određene za pjevače i vratare, koliko je trebalo za svaki dan. I posvetiše dio za levite, a leviti posvetiše dio za sinove Aronove.