Nehemija 3

6. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Nehemija 3”.

1 Tada ustade veliki svećenik Eliašib sa svojom braćom svećenicima te sagradiše Ovčje dveri; oni ih posvetiše i postaviše im krila. Gradili su sve do Meina tornja i posvetili ga, pa dalje do Hananelova tornja. 2 Kraj njega su pak gradili ljudi iz Jerihona, a do njih je gradio Zakur, sin Imrijev. 3 Riblje dveri gradili su pak sinovi Hasenaini; oni su izradili grede njihove i postavili krila njihova, stožere njihove i prijevornice njihove. 4 A kraj njih je popravljao Meremot, sin Urije, sina Kocova; do njih je pak popravljao Mešulam, sin Berekje, sina Mešezabelova; a kraj njih je popravljao Cadok, sin Baanin. 5 Kraj njih su pak popravljali Tekoanci, ali njihovi odličnici nisu prignuli svoj vrat na službu svojemu Gospodinu. 6 Stare dveri popravljali su pak Jojada, sin Paseahov, i Mešulam, sin Besodjin; oni su izradili grede njihove i postavili krila njihova i stožere njihove i prijevornice njihove. 7 A kraj njih su Melatja Gibeonac i Jadon Meronoćanin te ljudi iz Gibeona i Micpe popravljali za prijestolje upravitelja pokrajine s onu stranu Rijeke. 8 Do njih je pak popravljao Uziel, sin Harhajin, jedan od zlatarâ; a kraj njega je popravljao Hananija, sin jednog od pomastarâ. I utvrdili su Jeruzalem sve do Širokog zida. 9 Do njih je pak popravljao Refaja, sin Hurov, glavar polovice jeruzalem- skog okruga. 10 A kraj njih je popravljao Jedaja, sin Harumahov, i to pred svojom kućom; a do njega je popravljao Hatuš, sin Hašabnejin. 11 Malkija, sin Harimov, i Hašub, sin Pahat-Moabov, popravljali su drugi dio, kao i Pećni toranj. 12 Kraj njega je pak popravljao Šalum, sin Halohešov, glavar polovice jeruzalemskog okruga — on i kćeri njegove. 13 Dolinske dveri popravljali su Hanun i stanovnici Zanoaha; oni su ih sagradili i postavili krila njihova, stožere njihove i prijevornice njihove; popravili su i tisuću lakata zida do Smetlišnih dveri. 14 A Smetlišne dveri popravljao je Malkija, sin Rekabov, glavar bethakeremskog okruga; on ih je sagradio i postavio krila njihova, stožere njihove i prijevornice njihove. 15 Izvorske dveri popravljao je pak Šalun, sin Kol-Hozeov, glavar micpaškog okruga; on ih je sagradio i pokrio ih i postavio krila njihova, stožere njihove i prijevornice njihove; popravio je i zid jezera Šiloaha kod kraljeva vrta pa do stuba što silaze iz Davidova grada. 16 Za njim je popravljao Nehemija, sin Azbukov, glavar polovice betcurskog okruga, sve do nasuprot Davidovih grobova i do napravljenog jezera pa do Kuće junakâ. 17 Za njim su popravljali leviti predvođeni Rehumom, sinom Banijevim. Do njega je popravljao Hašabja, glavar polovice keilskog okruga, na svojemu okrugu. 18 Za njim su popravljala braća njihova predvođena Bavajem, sinom Henadadovim, glavarom drugepolovice keilskog okruga. 19 A kraj njega je Ezer, sin Ješuin, glavar Micpe, popravljao drugi dio — nasuprot usponu prema oružarnici na uglu. 20 Za njim je Baruh, sin Zabajev, gorljivo popravljao drugi dio — od ugla do kućnog ulaza velikoga svećenika Eliašiba. 21 Za njim je Meremot, sin Urije, sina Kocova, popravljao drugi dio — od Eliašibova kućnog ulaza pa do kraja Eliašibove kuće. 22 A za njim su popravljali svećenici, ljudi iz ravnice. 23 Za njima su popravljali Benjamin i Hašub ispred svoje kuće. Za njima je popravljao Azarja, sin Maaseje, sina Ananije, pored svoje kuće. 24 Za njim je Binuj, sin Henadadov, popravljao drugi dio: od Azarjine kuće do ugla pa do kuta. 25 Palal, sin Uzajev, popravljao je nasuprot ugla i tornja što se izdiže iz kraljeva gornjega dvora, koji se nalazi uz dvorište tamnice. Za njim je popravljao Pedaja, sin Parošev. 26 I netinci koji su živjeli u Ofelu popravljali su sve do ispred Vodenih dveri na istoku i izdignutog tornja. 27 Za njima su Tekoanci popravljali drugi dio: nasuprot velikom izdignutom tornju pa do Ofelskog zida. 28 Od Konjskih dveri popravljali su svećenici, svaki nasuprot svojoj kući. 29 Za njima je popravljao Cadok, sin Imerov, nasuprot svojoj kući; a za njim je popravljao Šemaja, sin Šekanijin, čuvar Istočnih dveri. 30 Za njim su Hananija, sin Šelemjin, i Hanun, šesti sin Calafov, popravljali drugi dio. Za njima je popravljao Mešulam, sin Berekjin, nasuprot svoje- mu stanu. 31 Za njim je popravljao Malkija, zlatarov sin, sve do kuće netinaca i trgovaca, nasuprot Mifkadskih dveri, i do kutne gornje sobe. 32 A između kutne gornje sobe i Ovčjih dveri popravljali su zlatari i trgovci.