Nehemija 7

10. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Nehemija 7”.

1 I dogodi se, kad je zid bio sagrađen i kad sam namjestio vrata, i kad su bili postavljeni vratari i pjevači i leviti, 2 da svojemu bratu Hananiju i Hananiji, zapovjedniku tvrđave, povjerih zapovjedništvo nad Jeruzalemom; jer on bijaše vjeran čovjek i bojao se Boga više od mnogih. 3 I rekoh im: »Neka se dveri jeruzalemske ne otvaraju dok sunce ne ogrije; i dok oni još stoje na straži, neka zatvore vrata i zakračunaju ih. A straže postavi od stanovnika jeruzalemskih, svakoga na njegovo stražarsko mjesto i svakoga nasuprot kući njegovoj.« 4 A grad je bio prostran i velik, ali je bilo malo puka u njemu i kuće nisu bile sagrađene. 5 Tada mi je moj Bog stavio na srce da skupim velikaše i odličnike i puk, da se upišu u rodoslovlja. I nađoh knjigu rodoslovlja onih koji su uzašli za prvogpovratka; i u njoj nađoh zapisano: 6 Ovo su ljudi iz pokrajine koji su došli iz sužanjstva, prognanici što ih je odveo Nabukodonosor, kralj babilonski, i koji su se vratili u Jeruzalem i u Judu, svaki u svoj grad. 7 Došli su sa Zerubabelom, Ješuom, Nehemijom, Azarjom, Raamjom, Nahamanijem, Mordokajem, Bilšanom, Misperetom, Bigvajem, Nehumom, Baanom. Broj ljudi puka Izraelova: 8 sinova Paroševih — dvije tisuće stotinu sedamdeset i dva, 9 sinova Šefatjinih — tri stotine sedamdeset i dva, 10 sinova Arahovih — šest stotina pedeset i dva, 11 sinova Pahat-Moabovih, od sinova Ješuinih i Joabovih — dvije tisuće osam stotina i osamnaest, 12 sinova Elamovih — tisuću dvije stotine pedeset i četiri, 13 sinova Zatuovih — osam stotina četrdeset i pet, 14 sinova Zakajevih — sedam stotina i šezdeset, 15 sinova Binujevih — šest stotina četrdeset i osam, 16 sinova Bebajevih — šest stotina dvadeset i osam, 17 sinova Azgadovih — dvije tisuće tri stotine dvadeset i dva, 18 sinova Adonikamovih — šest stotina šezdeset i sedam, 19 sinova Bigvajevih — dvije tisuće šezdeset i sedam, 20 sinova Adinovih — šest stotina pedeset i pet, 21 sinova Aterovih, od Ezekije — devedeset i osam, 22 sinova Hašumovih — tri stotine dvadeset i osam, 23 sinova Becajevih — tri stotine dvadeset i četiri, 24 sinova Harifovih — stotinu i dvanaest, 25 sinova Gibeonovih — devedeset i pet, 26 ljudi iz Betlehema i Netofe — stotinu osamdeset i osam, 27 ljudi iz Anatota — stotinu dvadeset i osam, 28 ljudi iz Bet-Azmaveta — četrdeset i dva, 29 ljudi iz Kirjat-Jearima, Kefire i Beerota — sedam stotina četrdeset i tri, 30 ljudi iz Rame i Gebe — šest stotina dvadeset i jedan, 31 ljudi iz Mikmasa — stotinu dvadeset i dva, 32 ljudi iz Betela i Aja — stotinu dvadeset i tri, 33 ljudi iz drugog Neba — pedeset i dva, 34 sinova drugog Elama — tisuću dvije stotine pedeset i četiri, 35 sinova Harimovih — tri stotine i dvadeset, 36 sinova jerihonskih — tri stotine četrdeset i pet, 37 sinova Loda, Hadida i Ona — sedam stotina dvadeset i jedan, 38 sinova Senainih — tri tisuće devet stotina i trideset; 39 svećenika: sinova Jedajinih, od doma Ješuina — devet stotina sedamdeset i tri, 40 sinova Imerovih — tisuću pedeset i dva, 41 sinova Pašhurovih — tisuću dvije stotine četrdeset i sedam, 42 sinova Harimovih — tisuću sedamnaest; 43 levita: sinova Ješuinih, od Kadmiela i od sinova Hodevinih — sedamdeset i četiri; 44 pjevača: sinova Asafovih — stotinu četrdeset i osam; 45 vratara: sinova Šalumovih, sinova Aterovih, sinova Talmonovih, sinova Akubovih, sinova Hatitinih, sinova Šobajevih — stotinu trideset i osam; 46 netinaca: sinova Cihinih, sinova Hasufinih, sinova Tabaotovih, 47 sinova Kerosovih, sinova Sijinih, sinova Padonovih, 48 sinova Lebaninih, sinova Hagabinih, sinova Šalmajevih, 49 sinova Hananovih, sinova Gidelovih, sinova Gaharovih, 50 sinova Reajinih, sinova Recinovih, sinova Nekodinih, 51 sinova Gazamovih, sinova Uzinih, sinova Paseahovih, 52 sinova Besajevih, sinova Meunimovih, sinova Nefišsimovih, 53 sinova Bakbukovih, sinova Hakufinih, sinova Harhurovih, 54 sinova Baclitovih, sinova Mehidinih, sinova Haršinih, 55 sinova Barkosovih, sinova Siserinih, sinova Tamahovih, 56 sinova Necjahovih, sinova Hatifinih; 57 sinova slugu Salomonovih: sinova Sotajevih, sinova Soferetovih, sinova Peridinih, 58 sinova Jaalinih, sinova Darkonovih, sinova Gidelovih, 59 sinova Šefatjinih, sinova Hatilovih, sinova Pokeret-Cebajimovih, sinova Amonovih; 60 u svemu, netinaca i sinova slugu Salomonovih — tri stotine devedeset i dva. 61 A ovo su oni koji su uzašli iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adona i Imera, ali nisu mogli dokazati podrijetlo doma svojih otaca i potomstva njihova, potječu li oni od Izraela: 62 sinovi Delajini, sinovi Tobijini, sinovi Nekodini — šest stotina četrdeset i dva; 63 a od svećenikâ: sinovi Habajini, sinovi Kocovi, sinovi Barzilaja, koji je za ženu uzeo jednu od kćeri Barzilaja Gileadovca pa se prozvao njihovim imenom.64 Ovi su tražili svoj zapis među onima koji bijahu obuhvaćeni rodoslovljima, ali se ne nađe. Zato su, kao nečisti, bili isključeni iz svećenstva. 65 I namjesnik im reče da ne jedu od najsvetijega sve dok ne ustane svećenik s Urimom i Tumimom. 66 Sav zbor zajedno brojio je četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset, 67 izuzimajući njihove sluge i sluškinje njihove, kojih bijaše sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. Imali su i dvije stotine četrdeset i pet pjevača i pjevačica. 68 Njihovih je konja bilo sedam stotina trideset i šest, njihovih mazgi dvije stotine četrdeset i pet, 69 deva četiri stotine trideset i pet, a magaraca šest tisuća sedam stotina i dvadeset. 70 Aneki od poglavara otačkih domova davali su za posao. Namjesnik je dao u riznicu tisuću drahmi zlata, pedeset kotlića, petsto i trideset svećeničkih haljina. 71 Neki pak od poglavara otačkih domova dali su u riznicu za posao dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće i dvije stotine mina srebra. 72 A onoga što je dao ostali puk bilo je dvadeset tisuća drahmi zlata i dvije tisuće mina srebra i šezdeset i sedam svećeničkih haljina. 73 Tako se svećenici i leviti i vratari i pjevači i neki od puka i netinci i sav Izrael nastaniše u svojim gradovima. I kad je došao sedmi mjesec, sinovi Izraelovi bili su u svojim gradovima.