Nehemija 8

11. 03. 2023.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Nehemija 8”.

1 Tada se sav puk, kao jedan čovjek, skupi na trgu koji je bio pred Vodenim dverima; i rekoše oni knjižniku Ezri da donese knjigu Zakona Mojsijeva što ga je Gospod zapovjedio Izraelu. 2 I prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi i žena i svih koji su mogli razumjeti što slušaju. 3 I čitao je iz njega pred trgom što je bio ispred Vodenih dveri od svitanja do podneva, pred ljudima i ženama i onima koji su mogli razumjeti; i uši svega puka bile su pozorne na Knjigu Zakona. 4 Knjižnik Ezra stajao je dakle na drvenu besjedištu što su ga napravili za ovu svrhu. Kraj njega su pak stajali Matitja i Šema i Anaja i Urija i Hilkija i Maaseja, njemu zdesna, a s lijeve njegove Pedaja i Mišael i Malkija i Hašum i Hašbadana, Zaharija i Mešulam. 5 I otvori Ezra knjigu svemu puku naoči (on naime bijaše ponad svega puka); i kad je otvori, sav puk ustade. 6 Tada Ezra blagoslovi Gospoda, Boga velikoga, a sav puk odgovori: »Amen! Amen!«, podižući ruke svoje. Zatim se pokloniše i iskazaše štovanje Gospodu licem do zemlje. 7 A Ješua i Bani i Šerebja, Jamin, Akub, Šabetaj, Hodija, Maaseja, Kelita, Azarja, Jozabad, Hanan, Pelaja i leviti objašnjavali su Zakon puku, a puk je stajao na svojemu mjestu. 8 I čitali su razgovijetno iz Knjige Zakona Božjega i razlagali smisao da bi puk razumio što se čita. 9 A Nehemija, koji bijaše namjesnik, i svećenik Ezra, knjižnik, i leviti koji su poučavali puk rekoše svemu puku: »Ovaj je dan svet za Gospoda, Boga vašega. Ne tugujte i ne plačite!« Jer sav je puk plakao slušajući riječi Zakona. 10 I reče im: »Hajde, jedite pretilinu i pijte slatko, pošaljite obroke i onima koji nemaju ništa pripravljeno, jer ovaj je dan svet za Gospodina našega. I ne budite žalosni — jer radost Gospodnja, to je vaša snaga.« 11 A leviti utišaše sav puk govoreći: »Umirite se, jer ovaj je dan svet. I ne budite žalosni!« 12 I sav puk ode jesti i piti i poslati obroke i svetkovati s velikom radošću, jer su razumjeli riječi koje su im bile objavljene. 13 A drugoga dana skupiše se kod knjižnika Ezre poglavari otačkih domova svega puka, te svećenici i leviti, da bi proniknuli riječi Zakona. 14 I nađoše napisano u Zakonu što ga je Gospod zapovjedio preko Mojsija da sinovi Izraelovi imaju boraviti u sjenicama za blagdana u sedmome mjesecu, 15 te da objave i pronesu glas po svim svojim gradovima i u Jeruzalemu govoreći: »Idite u goru i donesite maslinovih grana i granja divlje masline, te granja mirte i palmovih grana i granja ostaloga lisnatog drveća, da načinimo sjenice, kao što je pisano.« 16 I puk ode i donese, pa načini sebi sjenice, svaki na svom krovu i po svojim dvorištima, i u predvorjima Doma Božjega i na trgu kod Vodenih dveri i na trgu kod Efraimovih dveri. 17 Tako sav zbor onih koji su se vratili iz sužanjstva načini sjenice pa su u sjenicama boravili. Naime, sinovi Izraelovi nisu to činili od danâ Jošue, sina Nunova, sve do toga dana. I bila je vrlo velika radost. 18 Tako je dan za danom, od prvoga dana do posljednjega dana, čitao iz Knjige Zakona Božjega. I svetkovali su blagdan sedam dana, a osmoga dana bio je svečani zbor, kako već propis nalaže.